Logga - fyr o text förm 25

Fri sjukvård skattepliktig - betala innan 1 juli 2018

Riksdagen har beslutat om att beskatta fri sjukvård som en arbetsgivare betalar för en anställd. Beslutet gick igenom i riksdagen för att den borgerliga Alliansen lade ner sina röster. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018 men övergångsreglerna är intressanta.

Sjukvård i alla former?

Om en arbetsgivare betalar en sjukvårdsförsäkring eller en sjukvårdsaktivitet för en anställd har dessa varit skattefria för den anställde i flera år. Nu är detta förändrat.
Från och med den 1 juli 2018 skall förmånen beskattas i inkomst av tjänst, som lön. Värdet som skall beskattas är den kostnad som arbetsgivaren haft. Fortfarande kommer förmån av hälso- och sjukvård vid tjänstgöring utomlands att vara skattefri.

 

Sjukvårdsförsäkring

Om arbetsgivaren betalar en sjukvårdsförsäkring för en anställd, och denna ingår i anställningsavtalet, bör man nog fundera över om man inte skall omförhandla avtalet. Förmånen blir naturligtvis mycket mindre värd för den anställde i framtiden. En försäkring som kostar 30 000 kr per år, minskar ju den anställdes nettolön med nästan 1.500 kr/månad från 1 juli. Dessutom får arbetsgivaren även betala ytterligare 10.000 kr i arbetsgivaravgifter.

Ögonoperation

Beskattningen gäller också en privat sjukvårdsåtgärd som arbetsgivaren betalar för, ex en ögonoperation. Det innebär att om en sådan operation kostar 60.000 kr, så kommer den anställde att få betala nästan 36.000 kr av operationen själv. Utöver kostnaden för själva operationen får arbetsgivaren även betala arbetsgivaravgifter med nästan 20.000 kr.

Offentlig sjukvård

Offentlig sjukvård, normalt sett medicin och liknande kostnader, är sedan tidigare skattepliktig, så där kommer inget att hända på det området. 

Sjukvårdsförsäkringen

I praktiken innebär övergångsreglerna att de skapar vissa planeringssituationer. Det är betalningen av en försäkringspremie som utlöser beskattningstillfället. Det innebär att om betalningen av premien sker före 1 juli 2018, så utlöser det ju ingen förmånsbeskattning för då gäller ju inte de nya reglerna, även om premien helt avser åtgärder efter 1 juli 2018.

Sjukvårdsåtgärder

Vad som gäller vid sjukvårdsåtgärder som arbetsgivaren betalar, råder en större osäkerhet om. Det vill säga vad som händer skattemässigt om man betalar för åtgärden före ikraftträdandet, och sedan genomför den efteråt. Mycket talar dock för att den förmånen ändå blir skattefri, med hänvisning till att förmånen i alla sammanhang uppkommer när arbetsgivaren betalar.

Rehabilitering och förebyggande hälsovård

Rehabilitering och förebyggande hälsovård, som arbetsgivaren betalar för en anställd, kommer även i framtiden att vara skattefri men ändå avdragsgill för arbetsgivaren. Det undantaget påverkas således inte med anledningen av lagändringen.

Arbetsgivare-Anställd

Beskattningen av fri sjukvård gäller bara anställningsförhållanden. Skulle en enskild näringsidkare betala för en dylik åtgärd, har alltid den varit skattepliktig på det sättet att man inte fått avdrag för kostnaden. Så det blir ingen förändring för en enskild firma, vare sig bättre eller sämre.

Senaste nyheter