Logga - fyr o text förm 25

Företagare slapp skattetillägg

Ett bolag inom skorstens- och ventilationsbranschen blev skönstaxerad efter att ha skickat förmodat falska fakturor, men slapp skattetillägg eftersom bevisen inte räckte. 

Förmodat osanna fakturor i en bokföring räcker för att Skatteverket ska ha rätt att skönstaxera ett företag. Men det räcker inte för att också ta ut skattetillägg.

Där krävs bevis, enligt en dom i Kammarätten som förtydligar som faktiskt gäller. 

Bakgrund

Ett bolag inom skorstens- och ventilationsbranschen anlitade en underentreprenör som Skatteverket gjord en revision hos. Underentreprenören hade en enskild firma och Skatteverket fann att han inte bedrev någon verksamhet.

Fakturorna från skorstens- och ventilationsbolaget betraktades därför som osanna vilket gjorde att Skatteverket omprövade bolagets arbetsgivaravgifter, moms och inkomstskatt för åren 2014-2015.

Skatteverket beslutade också att bolaget skulle betala ett skattetillägg på 40 procent av den undanhållna skatten.

Det är beviskraven för denna typ av skattetillägg som Kammarrätten nu har fastslagit nivån för. 

Förvaltningsrätten

Bolaget överklagade först beslutet till förvaltningsrätten som fann att de aktuella fakturorna var osanna. Även vad gäller skattetillägg fann rätten att bolaget lämnat oriktiga uppgifter och gick på Skatteverkets linje. 

Kammarrätten

Kammarrätten konstaterade att underentreprenören registrerat sin firma i maj 2015 och att F-skattesedeln återkallats 2015 på grund av obetalda skatter och avgifter. 

Underentreprenören har inte varit registrerad som arbetsgivare och han har inte lämnat några kontrolluppgifter. Han har inte redovisat någon omsättning eller moms och hans konton har inte belastats med sådana kostnader som kan förväntas. 

Bolaget har uppgett att det skött administrationen och har lämnat in sammanställningar som legat till grund för fakturorna. Kammarrätten fann dock att det fanns oklarheter i sammanställningarna, bland annat avseende schablonkostnader och fakturanummer. 

Inkomstbeskattningen - beslut

Kammarrätten fastslog förvaltningsrättens beslut vad gäller inkomstbeskattningen - här har Skatteverket visat att fakturorna sannolikt var osanna och "sannolikt" räcker som beviskrav för att skönstaxera. 

Skattetillägget - beslut

När det gäller skattetillägget på 40 procent råder högre beviskrav, fastslog kammarrätten. Skatteverket lyckades inte bevisa fullt ut att fakturorna var osanna, och därmed slapp bolaget betala skattetillägg. 

Kommentar:

Domen är ytterligare ett exempel på hur det kan skifta i utfallet beroende på vad myndigheterna lyckas bevisa och inte bevisa. Att det är myndigheten, Skatteverket, som i grunden är den som skall visa vad som gällt, om man uppfattar att det förekommit oegentligheter, det har vi vetat sedan tidigare.

Men att det råder en skillnad vad gäller bevisbördan vad gäller beskattningsfrågan och skattetillägget, är inte lika känt. Det räcker inte att göra det sannolikt att det förekommit falska fakturor för att kunna ta ut skattetillägget. För att nå dit måste Skatteverket bevisa att så varit fallet.