Logga - fyr o text förm 25

Båttaxiägare förmånsbeskattades

En företagsledare som bedrev båttaxi förmånsbeskattades eftersom han hade rätt att disponera båten på sin fritid. Och högsta förvaltningsdomstolen avslog en begäran om skattefritt friskvårdsbidrag på 6500 kronor. Här är två aktuella rättsfall från Skattehuset. 

Ett bolag ägde en båt som användes som båttaxi i verksamheten. Skatteverket beslutade att företagsledaren skulle betala båtförmån. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Ägaren anförde att båten bara använts i företaget. Han hade inte haft möjlighet att använda båten mer eftersom han bodde på annan ort, hade ryggproblem och varit utomlands. Företagaren tyckte också att Skatteverket hade beräknat förmånsvärdet fel - båten låg vid Höga kusten i Norrland men värdet var beräknat på objekt i storstadsregioner. 
Förvaltningsrätten avslog. Bolaget gick vidare till Kammarrätten som först konstaterade att det bara är dispositionsrätten till båten som beskattas - inte själva nyttjandet. 
Företagsledaren hade dispositionsrätt hela den aktuella perioden utom vid fem tillfällen då båten använts som båttaxi i verksamheten. Kammarrätten ansåg inte att företagsledarens dispositionsrätt varit inskränkt på grund av ryggbesvär, att hans bostad legat långt från båtplatsen eller på grund av att han vistats utomlands vissa tider. 
När det gäller båtförmånens värde ansåg domstolen att Skatteverket hade utgått från priser för uthyrning av båtar av samma märke i andra delar av landet och priset för hyra av en likartad båt i samma område. Det fanns alltså, enligt Kammarrätten, inte skäl att värdera båtförmånen lägre. Överklagandet avslogs även i Kammarrättten. 

Undvik dispositionsrätt

Rättsfallet är ett bra exempel på att man som anställd i ett företag i allra högsta grad skall undvika dispositionsrätten för olika typer av tillgångar för annars är risken överhängande för en förmånsbeskattning. Verklig användning inte är avgörande för förmånsvärdet överhuvudtaget. Det är endast dispositionsrätten man blir beskattad för. Först om man kan dokumentera att denna varit inskränkt aktualiserar man en möjlighet till sänkt eller undanröjt förmånsvärde, inte annars.