Logga - fyr o text förm 25

Bilförmån - allt du behöver veta 2020

Här finns allt du behöver veta om ämnet bilförmån och förmånsvärde, och varför körjournalerna som ligger till grund för skatteberäkningen är så viktiga om du vill undvika att bli förmånsbeskattad. Vi berättar också om ett aktuellt rättsfall där en företagare blev förmånsbeskattad trots att han hävdade att bilar inte använts. 

Vad är förmånsvärdet för bil 2020?
Enligt Skatteverket innebär "ringa omfattning" att bilen används högst tio gånger per år och sammanlagt körs högst 100 mil. Förmånsvärdet kan sänkas med 25 procent, ner till 75 procent av värdet, om den anställde kör 3 000 mil eller mer i tjänsten under arbetsåret.
Förmånsvärdet för bilen är alltså den skattepliktiga förmånen att få nyttja en tjänstebil privat. Beloppet läggs på bruttolönen och skatten dras sedan utifrån detta belopp. Hur stor förmånsskatten för en bil blir, baseras på en schablon över olika bilars marknadsvärde.
En regel att komma ihåg är att förmånsvärdet för bilen ska motsvara besparingen du gör genom att ha förmånsbil jämfört med att äga bilen privat.

Bilförmånsberäkning – hur beräknas bilförmånen?
En bilförmånsberäkning räknar ut hur mycket skatt du ska betala för en specifik bil och uppgifterna redovisas varje år i deklarationen. Eftersom det är flera faktorer som avgör hur stort förmånsvärdet blir för en viss bil, som exempelvis årsmodell och inköpskostnad för extrautrustning (läderklädsel, stereopaket etc), är det säkraste sättet att beräkna förmånsvärdet på en tjänstebil att använda den kompletta bilkalkylen i skatteprogrammet Visma Skatt eller Visma Skatt Proffs. Även Skatteverket har en begränsad digital tjänst för bilförmånsberäkning.

Sänkt förmånsvärde för miljöbilar - så räknar du ut det
Eftersom miljöbilar oftast är dyrare i inköp än bilar utan miljöanpassningar så finns det särskilda bestämmelser om förmånsvärdet. Förmånsvärdet på miljö- och elbilar får du fram genom att beräkna priset på en liknande, jämförbar bil. Det kan exempelvis vara samma bilmodell, fast med en bensin- eller dieselmotor. Om det saknas en jämförbar bil sätts det förmånsgrundande värdet istället till en annan bilmodell med ett belopp tillagt eller avdraget. Reglerna gällande förmånsbeskattning på miljöbilar är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2020.

Det här gäller för miljöbilar:
Miljöbilens nypris måste vara högre än nybilspriset på närmast jämförbara modell för att förmånsbeskattningen ska kunna sänkas.
Bilar som går under benämningarna el- och laddhybridbilar och som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras ner till en jämförbar bil utan miljöanpassning. Därefter sänks förmånsvärdet med 40 procent. Sänkningen får då vara högst 10 000 kr från och med inkomstår 2017.
Etanol- och elhybridbilar - som inte kan laddas från elnätet eller som tankas med gasol, rapsmetylester och övriga typer av miljöanpassade drivmedel - justeras ner till närmast jämförbara bil.

Undvika bilförmån med hjälp av körjournal
Den som vill undvika att bli förmånsbeskattad får alltså använda företagsbilen högst tio gånger per år och sammanlagt köra högst 100 mil per år. Det är enligt Skatteverket gränsen för "ringa omfattning".
Det här behöver ju kunna styrkas noggrant. Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil endast i tjänsten och nästan inget privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt. 

Körjournal, reseräkningar, anteckningar
En körjournal kan föras på papper, i dator eller så kan den anställda personen använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. Körjournalen kan även kompletteras med till exempel reseräkningar eller dagboksanteckningar som intygar de uppgifter som lämnas i körjournalen.
Det är extra viktigt med körjournal under vissa omständigheter.

Mycket tjänstekörning men under 3000 mil
Anställda som vill undvika att bli beskattade för bilförmån ska kunna visa att de har använt bilen privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.
Resor till och från arbete, skola och förskola räknas som privata resor.

Tjänstekörning med 3000 mil eller mer
Skatteverket kallar det omfattande tjänstekörning när en anställd kör 3 000 mil eller mer i tjänsten per år med en förmånsbil. Arbetsgivaren kan då själv sätta ner förmånsvärdet till 75 procent av fullt värde. För att minskningen av förmånsvärdet ska få ske ska den anställda uppfylla antalet mil hos arbetsgivaren under det aktuella inkomståret. Om arbetsgivaren inte minskar förmånsvärdet kan den anställda själv göra minskningen i sin inkomstdeklaration, förutsatt att man uppfyller villkoren. Anställda som har flera arbetsgivare under året kan summera all tjänstekörning hos de olika arbetsgivarna under året.

Anställd med fritt drivmedel
Om arbetsgivare betalar drivmedlet för en anställd med förmånsbil ska den anställde bara beskattas för drivmedel som används till privata resor. Det förutsätter att det finns underlag som visar hur mycket man har kört privat och i tjänsten, annars ska man beskattas för allt drivmedel.

Hur skall en körjournal se ut?
Fyll i körjournalen så här: 

  • Mätarställning vid årets början
  • Mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

  • Bilens registreringsnummer
  • Aktuellt år
  • Datum och mätarställning vid resans start och slut
  • Hur många kilometer den anställda kör varje resa
  • Vilken adress resan startade från och avslutades på
  • Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
  • Anteckningar om bilförare och tankning med mera.
  • Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.
 

Elektronisk körjournal
En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen. Den registrerar automatiskt alla körningar, både privata och i tjänsten. Olika modeller fungerar olika. Det är bra att föra över uppgifterna till en dator med jämna mellanrum. Då kan den anställde även komplettera med uppgifter om till exempel vilka kunder eller företag som har besökt, för att därefter skriva ut journalen.
Den elektroniska körjournalen ska innehålla alla de rubriker som visas i exemplet ovan.
Vissa elektroniska körjournaler kan även ge information om drivmedelsförbrukning. Det kan vara användbart för anställda som har högre bränsleförbrukning på tjänsteresorna än vid privatkörningen, till exempel om de kör en bil i tjänsten som har släpvagn eller är tungt lastad. 
Förmånsvärdet för drivmedel ska grunda sig på den faktiska bränsleförbrukningen vid privatkörningen.
Elektronisk körjournal räknas inte som den typ av extrautrustning som höjer bilförmånsvärdet.

Aktuellt rättsfall: Företagare beskattades för förmån av både personbil och husbil
Kammarrätten beskattade en företagsledare för flera fordon. Man accepterade inte de muntliga uppgifter som lämnats i ärendet.

Bakgrund
Skatteverket gjorde en utredning hos bolaget som inte hade redovisat något förmånsvärde för fri bil som underlag för arbetsgivaravgifter i sina arbetsgivardeklarationer under en viss begränsad period. Skatteverket gjorde därför en utredning för att se om förmånsvärdet skulle redovisas för något av fordonen. Vid utredningen framkom att bolaget ägt tre fordon som användes i verksamheten. Bolaget skickade in körjournaler för alla tre fordon samt drivmedelsfakturor för den aktuella period som Skatteverket granskade. 
Bolaget uppgav att när bilarna inte användes stod ett av fordonen inlåst i ett garage hos bolaget. De andra stod parkerade på tomten. En husbil köptes in ny, men ställdes av och byggdes om invändigt för att användas i verksamheten. Senare lades den ut till försäljning vilket kunde styrkas. 

Förutsätts använda bilarna 
Enligt rådande praxis förutsätts det att företagsledare med obegränsad möjlighet att disponera bolagets tillgångar också använder bilar för privat bruk. Bolaget uppgav också att det var företagsledaren som hade ansvar för bilarna. Skatteverket beskattade därför företagsledaren för dispositionsrätten till bilarna.

Överklaganden
Men bolaget överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten (FR) som beslutade att företagsledaren inte skulle beskattas för förmån av ett av fordonen. Detta eftersom den endast användes för privat körning i ringa omfattning eller inte alls, enligt FR. Förvaltningsrätten beslutade även att halvera förmånsvärdet av en personbil, med motiveringen att den hade skrymmande last som säkrats på ett särskilt sätt vilket satte ner värdet. Förvaltningsrätten påpekade att körjournalen var bristfällig. 
Skatteverket överklagade till Kammarrätten, som instämde i kritiken mot bristande körjournal och ansåg att det krävdes mer än muntliga uppgifter om att husbilen har byggts om, varit tungt lastad och därmed svår att använda privat för att det skulle påverka förmånsvärderingen. Att husbilen har varit avställd omöjliggjorde inte heller att den använts privat. Företagsledaren kunde inte styrka att husbilen använts endast i ringa omfattning. Därför fastslog Kammarrätten Skatteverkets beslut och företagaren blev förmånsbeskattad.

Kommentar från Skattehuset: Domen visar hur viktigt det är med en noggrant förd körjournal för att slippa ifrån förmån. Att påstå förhållanden utan objektiv bevisning leder inte till reducering av förmånen.
 

Senaste nyheter