Logga - fyr o text förm 25

Nytt krispaket för småföretagare

Allmänt
För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och jobb samt flera andra åtgärder. För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenteras nu ett krispaket för svenska företagare.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag 
För att göra det lättare för företagen att finansiera sig, föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. 

Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Bankerna ska betala en garantiavgift till Riksgäldskontoret för utfärdade garantier. Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet, vilket försämrar statens budgetsaldo och det finansiella sparandet. 

När?
Lånegarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt. EU-kommissionen har även beredskap för snabb prövning och godkännande.
Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
En tillfällig nedsättning av sociala avgifter kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till maximalt 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. 

Exempel:
En anställd har 23.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 7.383 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 2.399 kr per månad. En lindring på 4.984 kr. En annan anställd har 37.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 11.781 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 6.481 kr per månad. En lindring på 5.300 kr.

Även enskilda firmor
För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. 

Förändringen omfattar ju då uppbörden redan den 14 april, som torde innebära att det blir förändringar som berör både Skatteverket (SKV) och programvarutillverkarna.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter, föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. 

Åtgärder riktade mot mindre företag
Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt i meningen slipper skatten nu. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kr. Detta kan ju på vanligt sätt sedan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. 

Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget leder till en likviditetsförstärkning. 

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj. 

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet kan senare återigen bli icke vilande utan övriga problem.

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.
 

Senaste nyheter