Logga - fyr o text förm 25

Råd om årsredovisning, balansräkning, likvidation och konkurs samt väsentliga händelser i coronatider. 

– Regeringen har föreslagit ett antal åtgärder i samband med Coronavirusets framfart. Vi har all anledning att förvänta fler åtgärder. Här ger vi framförallt tips på rent praktiska saker samt en del exempel.  Artikeln gör inget anspråk på att vara heltäckande.

Att tänka på just nu

Årsredovisningen
Bokföringsnämnden har sammanfattat företagens skyldighet att i årsredovisningen notera väsentliga händelser som inträffat, bland annat efter bokslutsdagen. Coronaviruset kan mycket väl vara en sådan händelse.
Balansräkningen
Balansräkningen ska visa företagets ställning på balansdagen, det vill säga räkenskapsårets sista dag. Har företagets tillgångar minskat i värde före räkenskapsårets utgång behöver nedskrivningsreglerna och reglerna om lägsta värdets princip beaktas. Det kan exempelvis bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.
Har företagets tillgångar minskat i värde efter räkenskapsårets utgång, kan det vara en sådan väsentlig händelse efter räkenskapsårets slut som företaget ska lämna upplysning om.

K2 och K3
I K2 ÅR finns reglerna om nedskrivningar i respektive tillgångskapitel. I K3 finns reglerna i kapitel 11 och 12 (finansiella tillgångar) och kapitel 27 (anläggningstillgångar).

Likvidation och konkurs
Exempel på när företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet är att fråga uppkommit om företaget ska gå i likvidation eller försättas i konkurs. 

Väsentliga händelser under eller efter räkenskapsåret
Upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret ska lämnas i förvaltningsberättelsen. Har de väsentliga händelserna inträffat efter räkenskapsårets slut ska upplysningarna i stället lämnas i not. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna. Händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång kan vara av det slaget att upplysning även behöver lämnas i förvaltningsberättelsen.
 

Lägre sociala avgifter mars - juni 2020

En tillfällig nedsättning av de sociala avgifterna föreslås för perioden 1 mars-30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till maximalt 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

Exempel: 
En anställd har 23.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 7.383 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 2.399 kr per månad. En lindring på 4.984 kr.
En annan anställd har 37.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 11.781 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 6.481 kr per månad. En lindring på 5.300 kr.

Enskilda firmor
För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Förändringen omfattar ju då uppbörden redan den 14 april, som torde innebära att det blir förändringar som berör både Skatteverket och programvarutillverkarna.

Hur gör man i praktiken som företagare?
Enligt Skatteverket ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd” i arbetsgivardeklarationen. Genom att kryssa i fält 062 kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent. 
Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft.

Senaste nyheter