Logga - fyr o text förm 25

Delägare slapp extra skatt vid personaloption

En kvalificerad personaloption är en rätt att i framtiden köpa ett värdepapper på förmånliga villkor, utan att rätten i sig behöver vara ett värdepapper. Under vissa förutsättningar ska de optionerna inte förmånsbeskattas.
Ett av villkoren för att slippa är att den anställde genomför köpet inom en viss tid. Om alla villkor för skattefrihet är uppfyllda så sker en beskattning först när aktierna säljs vidare igen enligt reglerna för beskattning av kapitalvinster. Då slipper den anställde ett led i beskattningen.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen förtydligat vad som gäller genom att beslut i målet nr 406-20. 

En anställd fick option på aktier i det företag där han jobbade, mot ett visst lösenpris. Den anställde ansökte om förhandsbesked hos Skatteverket för att få klarhet i om alla villkor var uppfyllda för att slippa förmånsbeskattningen. 
Bolaget överlät ett antal teckningsoptioner till sin medarbetare. De utnyttjades omedelbart för att teckna nya aktier i bolaget. Aktieteckningen skedde med bolagets hjälp och med stöd av den lämnade fullmakten. Sedan beslutade bolagets styrelse att ge de tecknade aktierna till medarbetaren, som nu blev delägare. Köpet togs upp i bolagets aktiebok.

Skatterättsnämndens beslut

Skatterättsnämnden (SRN) beslutade i förhandsbeskedet att kravet att innehavaren hade utnyttjat optionen för köpet var uppfyllt. (Det framgår inte av lagtexten om personaloptionen måste utnyttjas direkt eller hur förvärvet rent tekniskt ska genomföras.)

Skatteverkets beslut

Skatteverket höll inte med och ansåg att den aktuella personaloptionen bara innebar en rätt att förvärva en teckningsoption, alltså inte en andel i ett företag. 
Därmed fanns inget utrymme för att tillämpa de särskilda bestämmelserna om personaloptioner. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Domstolen bedömde att tanken med reglerna för personaloptioner är att de ska utnyttjas för förvärv av andel i företag. De ska säkerställa att den anställde blir delägare och får del av vinsterna.
I det här fallet framgick att de aktuella personaloptionerna var skrivna så att om medarbetaren utnyttjade personaloptionerna så ledde det delägarskap.
Domstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked. Den anställde kommer bara att bli beskattad när aktierna säljs till annan och då gäller vanlig kapitalbeskattning. 

Senaste nyheter