Logga - fyr o text förm 25

Skattenyheter att tänka på våren 2021!

Korttidspermitteringen förlängs till 30 juni 2021 och förstärks ytterligare

Tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering, tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. 
Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021. 
Dessutom förstärks stödet då det införs en möjlighet för företag att minska arbetstiden för de anställda med upp till 80 procent i januari, februari och mars 2021. 

Omställningsstödet förlängs till februari 2021 och förstärks för små företag

Omställningsstödet förlängs med perioden januari-februari 2021. För att sär-skilt stötta småföretag har de möjlighet att få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta under perioderna november-december samt januari-februari. 
För större företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent. 

Ett nedstängningsstöd införs för företag som måste stänga ned

Ett nytt stöd införs för företag som till följd av eventuella beslut om nedstängning som meddelas enligt pandemilagen förhindras att bedriva verksamhet, ett så kallat nedstängningsstöd. Det kommer att vara utformat som ett förstärkt omställningsstöd. 
Genom stödet ska företag som har tappat all sin omsättning under en
period på grund av nedstängningen kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.
Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och tappat minst 30 procent av omsättningen.


Satsning på sänkt arbetsgivaravgift för unga börjar gälla tidigare

Arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 23 år, sänks till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 och mars 2023. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april i år men den tidigareläggs alltså nu. 

Stoppad 180-dagarsprövning i sjukförsäkringen

I budgeten avsätts 100 miljoner kronor för att möjliggöra ett tillfälligt stopp av 180-dagarsprövningarna i sjukförsäkringen. Detta för att förhindra att exem-pelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning förlorar denna. Det tillfälliga stoppet ska gälla till dess att lagändringar för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja, träder i kraft i mitten av maj 2021.

Senaste nyheter