Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.
Dela gärna med kollegor och kunder via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

2019

Reseavdragskommittén har lämnat ett förslag till nya reseavdrag till regeringen: En skattereduktion som gäller alla färdmedel och med en nedre gräns på 30 kilometer enkel resa.

Regeringen beslöt i december 2017 att tillsätta en reseavdragskommitté, som skulle undersöka och lämna förslag på ett förändrat reseavdragssystem. 
Det nuvarande regelverket premierar inte resor med låga CO2-utsläpp och har ansetts gynna storstadsområden. 
Enligt Skatteverket kostar felaktiga avdrag för jobbresor nästan två miljarder kronor per år. En liknande reform i grannländerna har minskat både fusk och administration.
Mellan 150.000 och 200.000 personer som har kortare väg till jobbet än 30 kilometer, kommer att förlora sitt reseavdrag om förslaget går igenom, säger utredaren Lennart Olsen till Sveriges Radio.

Föreslagna reseavdraget - Vad innebär det?

Reseavdrag blir skattereduktion
Reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas och en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor införs. Skattelättnaden blir oberoende av den skattskyldiges inkomst och marginalskatt.

30 km och uppåt
Skattereduktion föreslås ges för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer. 

Lägst 59, högst 210 dagar
Skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under beskattningsåret, dock högst 210 dagar. Vid 59 eller färre resdagar medges ingen skattereduktion.

60 öre/km och kompensation för bristande kollektivtrafik
Skattereduktionen blir 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel som faktiskt används för arbetsresan. Vid bristfällig kollektivtrafik medges ytterligare skattereduktion med ett fast belopp om 20 kronor per resdag vid avstånd från 30 kilometer och uppåt och ett rörligt belopp på 60 öre per kilometer för avstånd mellan 80 och 150 kilometer.

Funktionshinder 
För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil eller förmånsbil i stället för allmänna kommunikationsmedel, ges skattereduktion för den del av avståndet enkel väg som överstiger 10 kilometer och upp till och med 150 kilometer.

Övriga avgifter

  • Skattereduktion ska ges med 30 procent av skäliga utgifter för väg-, bro- eller färjeavgifter i samband med arbetsresor för den del av de sammanlagda utgifterna som överstiger 8 000 kronor under beskattningsåret under förutsättning att kravet på bristfällig kollektivtrafik är uppfyllt.
  • Avdraget för trängselskatt avskaffas
  • Arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen.
  • De föreslagna ändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2021.
Läs hela artikeln»

Friskvårdsbidraget till anställda ska vara av "mindre värde" som det heter, och Skatteverket har satt en gräns på 5000 kronor. Nyligen prövade Högsta förvaltningsdomstolen om inte 6500 kronor också kunde räknas som mindre värde? Det blev nej, och därmed får 5000 kronor fortfarande vara riktmärke. 
Personen som ville ha saken prövad i rätten hade ett friskvårdsbidrag om 6500 kronor från arbetsgivaren och övervägde att använda 5400 kr för ett års medlemskap hos ett klättercenter och 1100 kronor för gymkort hos ett träningskedja. Skatterättsnämnden godkände först 6500 kr som gräns. Men Högsta förvaltningsdomstolen ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked med hänvisning till att förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är skattepliktiga och undantag ska tillämpas restriktivt. Det var alltså bara 5000 kronor som blev skattefritt. 
Högsta förvaltningsdomstolen har hittills inte prövat om Skatteverkets belopp om 5000 kr är ett "mindre värde". 

Naturaförmån och friskvårdsbidrag

Personalvårdsförmån i form av friskvård förändrades för ett par år sedan. Om arbetsgivaren vill ge personalen friskvård så kan det numera ske på två olika sätt, som också går att kombinera: Naturaförmåner och/eller friskvårdsbidrag. 
Naturaförmåner ska vara av enklare slag och tillgängliga för alla, tillhandahållas på arbetsplatsen eller i en lokal som arbetsgivaren disponerar. Exempel är gym för alla anställda på ett gym som arbetsgivaren valt, regelbunden massage på arbetsplatsen, eget gym på jobbet eller friskvårdskurser. Bedömning av vad om är naturaförmån i form av motion- och friskvård görs utifrån praxis.
Med friskvårdsbidrag menas reda pengar, ett bidrag som arbetsgivaren erbjuder de anställda att använda till vilken motion eller annan friskvård de själva väljer. Det kan sedan 2017 även vara ridning och golf, vilket tidigare inte godkändes. Medarbetaren gör upp med sin arbetsgivare om vilken friskvård som väljs. Friskvårdsbidraget måste erbjudas med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. 

Läs hela artikeln»

En företagsledare som bedrev båttaxi förmånsbeskattades eftersom han hade rätt att disponera båten på sin fritid. Och högsta förvaltningsdomstolen avslog en begäran om skattefritt friskvårdsbidrag på 6500 kronor. Här är två aktuella rättsfall från Skattehuset. 

Ett bolag ägde en båt som användes som båttaxi i verksamheten. Skatteverket beslutade att företagsledaren skulle betala båtförmån. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Ägaren anförde att båten bara använts i företaget. Han hade inte haft möjlighet att använda båten mer eftersom han bodde på annan ort, hade ryggproblem och varit utomlands. Företagaren tyckte också att Skatteverket hade beräknat förmånsvärdet fel - båten låg vid Höga kusten i Norrland men värdet var beräknat på objekt i storstadsregioner. 
Förvaltningsrätten avslog. Bolaget gick vidare till Kammarrätten som först konstaterade att det bara är dispositionsrätten till båten som beskattas - inte själva nyttjandet. 
Företagsledaren hade dispositionsrätt hela den aktuella perioden utom vid fem tillfällen då båten använts som båttaxi i verksamheten. Kammarrätten ansåg inte att företagsledarens dispositionsrätt varit inskränkt på grund av ryggbesvär, att hans bostad legat långt från båtplatsen eller på grund av att han vistats utomlands vissa tider. 
När det gäller båtförmånens värde ansåg domstolen att Skatteverket hade utgått från priser för uthyrning av båtar av samma märke i andra delar av landet och priset för hyra av en likartad båt i samma område. Det fanns alltså, enligt Kammarrätten, inte skäl att värdera båtförmånen lägre. Överklagandet avslogs även i Kammarrättten. 

Undvik dispositionsrätt

Rättsfallet är ett bra exempel på att man som anställd i ett företag i allra högsta grad skall undvika dispositionsrätten för olika typer av tillgångar för annars är risken överhängande för en förmånsbeskattning. Verklig användning inte är avgörande för förmånsvärdet överhuvudtaget. Det är endast dispositionsrätten man blir beskattad för. Först om man kan dokumentera att denna varit inskränkt aktualiserar man en möjlighet till sänkt eller undanröjt förmånsvärde, inte annars.

Läs hela artikeln»

Ett bolag inom skorstens- och ventilationsbranschen blev skönstaxerad efter att ha skickat förmodat falska fakturor, men slapp skattetillägg eftersom bevisen inte räckte. 

Förmodat osanna fakturor i en bokföring räcker för att Skatteverket ska ha rätt att skönstaxera ett företag. Men det räcker inte för att också ta ut skattetillägg.

Där krävs bevis, enligt en dom i Kammarätten som förtydligar som faktiskt gäller. 

Bakgrund

Ett bolag inom skorstens- och ventilationsbranschen anlitade en underentreprenör som Skatteverket gjord en revision hos. Underentreprenören hade en enskild firma och Skatteverket fann att han inte bedrev någon verksamhet.

Fakturorna från skorstens- och ventilationsbolaget betraktades därför som osanna vilket gjorde att Skatteverket omprövade bolagets arbetsgivaravgifter, moms och inkomstskatt för åren 2014-2015.

Skatteverket beslutade också att bolaget skulle betala ett skattetillägg på 40 procent av den undanhållna skatten.

Det är beviskraven för denna typ av skattetillägg som Kammarrätten nu har fastslagit nivån för. 

Förvaltningsrätten

Bolaget överklagade först beslutet till förvaltningsrätten som fann att de aktuella fakturorna var osanna. Även vad gäller skattetillägg fann rätten att bolaget lämnat oriktiga uppgifter och gick på Skatteverkets linje. 

Kammarrätten

Kammarrätten konstaterade att underentreprenören registrerat sin firma i maj 2015 och att F-skattesedeln återkallats 2015 på grund av obetalda skatter och avgifter. 

Underentreprenören har inte varit registrerad som arbetsgivare och han har inte lämnat några kontrolluppgifter. Han har inte redovisat någon omsättning eller moms och hans konton har inte belastats med sådana kostnader som kan förväntas. 

Bolaget har uppgett att det skött administrationen och har lämnat in sammanställningar som legat till grund för fakturorna. Kammarrätten fann dock att det fanns oklarheter i sammanställningarna, bland annat avseende schablonkostnader och fakturanummer. 

Inkomstbeskattningen - beslut

Kammarrätten fastslog förvaltningsrättens beslut vad gäller inkomstbeskattningen - här har Skatteverket visat att fakturorna sannolikt var osanna och "sannolikt" räcker som beviskrav för att skönstaxera. 

Skattetillägget - beslut

När det gäller skattetillägget på 40 procent råder högre beviskrav, fastslog kammarrätten. Skatteverket lyckades inte bevisa fullt ut att fakturorna var osanna, och därmed slapp bolaget betala skattetillägg. 

Kommentar:

Domen är ytterligare ett exempel på hur det kan skifta i utfallet beroende på vad myndigheterna lyckas bevisa och inte bevisa. Att det är myndigheten, Skatteverket, som i grunden är den som skall visa vad som gällt, om man uppfattar att det förekommit oegentligheter, det har vi vetat sedan tidigare.

Men att det råder en skillnad vad gäller bevisbördan vad gäller beskattningsfrågan och skattetillägget, är inte lika känt. Det räcker inte att göra det sannolikt att det förekommit falska fakturor för att kunna ta ut skattetillägget. För att nå dit måste Skatteverket bevisa att så varit fallet. 

Läs hela artikeln»

1. Nya skattefria personalförmåner

Det här får Skattehuset väldigt många frågor om och nyheterna kom redan förra året. (Den här punkten berör endast aktiebolag.)  
Naturaförmån – arbetsgivaren väljer
Förmån av enklare slag av motion eller friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen, i annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller i lokal enligt abonnemang, är skattefri.

Exempel på sådana förmåner kan vara möjlighet för personalen att på arbetsplatsen få tillgång till massage. Även en friskvårdsförmån som innebär att arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym avseende enklare motion är att jämställa med en skattefri naturaförmån.

Friskvårdsbidrag – den anställde väljer men arbetsgivaren bestämmer
Arbetsgivaren kan erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag att använda för motion eller annan friskvård som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att det erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Det måste dessutom vara av mindre värde.

Skatteverket anser att 5 000 kr inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr, ska de anställda förmånsbeskattas för överskjutande. 

En aktivitet som kostar mer än 1 000 kr inkl. moms för ett tillfälle uppfyller inte kraven för enklare slag och mindre värde, enligt Skatteverket. En sådan aktivitet ska beskattas. 

Under 2018 kom ett förhandsbesked där Skatterättsnämnden ansåg att Skatteverket inte hade rätt att sätta en beloppsnivå som man gjort, och godkände en aktivitet som uppgick till 6.000 kr inkl moms. Detta beslut har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag
En arbetsgivare kan också kombinera de två alternativen ovan.

2. Personalvårdsförmåner och löneväxling

Skattefria personalvårdsförmåner får inte finansieras av arbetsgivaren med hjälp av bruttolöneavdrag/löneväxling. Då blir förmånerna skattepliktiga.  

3. Reseavdrag

Förutsättningar för reseavdrag med bil är att:

  • Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
  • Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar.
  • Du kan få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

4. Har du sålt en fastighet 2018?

Du som sålde en bostad under 2018 ska deklarera försäljningen i deklarationen 2019. Det gör du genom att lämna en bilaga. Bilagan hittar du i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 som Skatteverket tillhandahåller. 

5. ROT-avdrag skall minska omkostnadsbeloppet

Om du sålt din bostad och fått ROT-avdrag för någon åtgärd ska den del som du fått skattereduktion för, minska omkostnadsbeloppet och därmed öka vinsten.

6. Skaffa digital brevlåda av många skäl

Den som skaffade en digital brevlåda senast 1 mars 2019 får skatteåterbäringen redan i april. Du som deklarerade digitalt senast den 2 april utan att ändra eller lägga till något, har också möjlighet att få skatteåterbäringen redan i april. Du behöver inte ha en digital brevlåda. 

7. Skattereduktion för fackföreningsavgift

Skattereduktion för fackföreningsavgift infördes den 1 juli 2018. Det betyder att det bara är de avgifter som du betalat in mellan den 1 juli och den 31 december 2018 som ger skattereduktion.

Skattereduktionen för fackföreningsavgiften medges automatiskt om din fackförening har skickat in kontrolluppgift. Du ser skattereduktionen i den preliminära skatteuträkningen. 

8. Har du sålt värdepapper?

Du som har sålt eller löst in värdepapper ska lämna bilaga K4 med din deklaration. I e-tjänsten finns bilagan skapad med de flesta uppgifterna förifyllda. Det enda du behöver lägga till är ditt omkostnadsbelopp, det vill säga vad du har betalat för värdepappren. 

Känner du inte till omkostnadsbeloppet kan du i de flesta fall använda 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp (enligt schablonmetoden). 

9. Utländska värdepapper

Utländska värdepapper anses avyttrade när det utländska företaget försätts i konkurs, dvs inte när konkursen är avslutad. Detta är en nyhet vid årets deklaration. 

10. Skattepliktig privat sjukvårdsförsäkring

Skattefriheten för förmån av privat sjuk- och hälsovård samt sjukvårdsförsäkringar slopades 1 juli 2018. Det gör att om en försäkring har betalats från och med 1 juli 2018, så skall den beskattas i årets deklaration. 

11. Anstånd med deklarationen

Om du har ett godtagbart skäl för att deklarera senare än den 2 maj kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansök om anstånd senast den 2 maj. Då kan du få anstånd till den 16 maj.
Om du inte har möjlighet att logga in med e-legitimation eller om du behöver anstånd en längre tid, ansöker du på blanketten Ansökan – Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m. (SKV 2600). Skicka blanketten till Skatteverket minst tio dagar före den 2 maj. 

12. Kontor i bostaden

Vill du hyra ut en lokal i en villa eller bostadsrätt till eget aktiebolag eller egen arbetsgivare? Detta ger i så fall kapitalbeskattning så länge hyran är marknadsmässig. Tänk på att:

  • Behov av lokalen måste finnas, det får inte finnas en annan lokal samtidigt
  • Marknadsmässig ersättning är maximal hyra
  • Avtal mellan parterna måste upprättas

13. Moms vid måltidsrepresentation

Ingen avdragsrätt för måltidsrepresentation finns kvar, men glöm inte bort att momsen på ett underlag på max 300 kronor kan lyftas, detta gäller även moms på alkohol. Gäller för alla bolagsformer.

14. Ombildning från enskild firma till aktiebolag

Tänk på att en ombildning av enskild firma till aktiebolag inte ger någon schablonintäkt som tillägg under ombildningsåret, om man tar med sig periodiseringsfonder. Detta gäller bara för enskild firma. 


Vill du ha tillgång till Skattehusets experter kan du beställa vår
informationstjänst här. 

Läs hela artikeln»

Ett par köpte och sålde tre fastigheter under två års tid. De var inte folkbokförda på någon av adresserna och Kammarrätten beslutade därför att fastigheterna skulle beskattas som näringsverksamhet. Det innebar en skattesmäll på över en miljon kronor.
Om försäljningar av fastigheter räknas som näringsverksamhet kan skatter och avgifter tillsammans sluta på över 60 procent. I inkomstslaget kapital handlar det bara om 27 procent.

Bakgrund
En man hade tillsammans med sin fru köpt och sålt tre fastigheter under två år. Skatteverket beskattade mannen ytterligare eftersom makarna inte varit folkbokförda på någon av fastigheterna.
Mannen menade i överklagandet att paret hade haft för avsikt att bo men ändrat sig av olika skäl.  
Skatteverkets beslut fastslogs av både förvaltningsrätten och kammarrätten.

Läs hela artikeln»

Efter 1 augusti blir det billigare att anställa unga, föreslår regeringen i vårändringsbudgeten. Och den som köper och säljer bostäder måste vara skriven på fastigheten för att inte beskattas som näringsverksamhet. 

Regeringen föreslår i en promemoria att arbetsgivare bara ska behöva betala 10,21 procent i arbetsgivaravgift för ungdomar. Det gäller 15-17 åringar som har en maxlön på  25 000 kronor i månaden.
Syftet är att hjälpa ungdomar att hitta sommarjobb och helgjobb så att de får arbetslivserfarenhet och blir attraktiva för framtida arbetsgivare.
Ungdomar som startar eget omfattas däremot inte och ska betala full egenavgift. Det kan tyckas märkligt eftersom ungdomar som driver eget också får en bra yrkeserfarenhet.
En positiv effekt blir dock att företagare får lättare att anställa ungdomar eftersom det blir billigare.
Nedsättningen innebär att arbetsgivaren bara betalar ålderspensionsavgift på10,21 procent för högst 25 000 kronor per kalendermånad.
När börjar det gälla?
De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som utges efter den 31 juli 2019.

Läs hela artikeln»

Supporten på Skattehuset hanterar tusentals frågor från redovisningskonsulter, revisorer och företagare varje månad. Här är ett axplock av skatterelaterade frågor och svar som kan ha relevans för fler. Håll till godo! 

Moms på mopedbil?
Fråga: 
- Vilken moms har man rätt att dra om man leasar en mopedbil? Fordonsslag på transportstyrelsen är "moped".

Svar från Skattehuset:
- Det är bara motorcyklar och personbilar (i vid bemärkelse) som omfattas av begränsningen. En moped får man lyfta hela momsen på.


Hur ska kiropraktorbesök betraktas ur skattesynpunkt?

Fråga:
- Ett industriföretag har anställda som får arbeta med kroppen och ofta får göra tunga lyft. Om någon skadar sig och inte kan arbeta har rutinen varit att skicka dem till kiropraktor en eller flera gånger så att personen kan börja arbeta igen. Arbetsgivaren har betalat för detta. Ibland förekommer även att den anställde får gå till kiropraktor under en längre period för att bli bättre.

- Nu har frågan dykt upp hur detta ska hanteras när privat sjukvård förmånsbeskattas och kiropraktor inte är friskvård. Kan man hävda att det är en rehabiliteringskostnad som arbetsgivaren ska betala? Hur ska kostnaden hanteras hos arbetsgivaren? Uppstår en förmån hos den anställde?

Svar från Skattehuset:
- Det troliga är att det skall betraktas som undantaget från beskattning, nämligen förebyggande vård eller rehab och då ska inte det påverkas av de nya reglerna.


Slå samman lön från flera AB?

Fråga: 
- Kan en person, som är ägare av ett moderbolag i en koncern, och har lön från flera av bolagen, slå ihop sina löner från dem när man ser om han tagit tillräcklig lön för att nå löneunderlaget?

Svar från Skattehuset:
- Ja, inga problem.


Hyra ut lägenhet och rum via Airbnb. Vad gäller?

Fråga: 
- Jag har en kund som privat hyr ut lite olika hus och lägenheter via Airbnb. Skatteverket hävdade att det fanns det en begränsning att hyra ut privat innan det blev kommersiellt, alltså dom var tvungna att momsregistrera sig. Min fråga är, finns det någon sådan begränsning gällande uthyrning privat och var ligger gränsen?

Svar från Skattehuset:
- Skatteverket bestämde 2015 att det bör bli fråga om moms när man hyr ut mer än 16 veckor samt att intäkterna överstiger 50 000 kr. Det skall också vara en ekonomisk verksamhet för att det skall kunna bli så här. Ställningstagande finns här. 


Löneavstående

Fråga: 
- Man får sätta av 35 procent på utbetald lön till tjänstepension. Vad händer om den anställde gör ett löneavstående, på vilket underlag skall avdragsnivån då beräknas?

Svar:
- Ett löneavstående är inte en utbetalad lön, och då blir underlaget 35 % på den del som de facto har utbetalats.


Enskild firma samtidigt som bolag i karens?

Fråga: 
- Kan man fortsätta med likartad verksamhet inom ramen för enskild näringsverksamhet samtidigt som det gamla verksamhetsbolaget läggs i karens?

Svar: 
- En karensperiod kan brytas om man exempelvis är aktiv i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Om man följer inkomstskattelagens systematik är en enskild näringsverksamhet definitionsmässigt inget fåmansföretag. Denna omständighet gör att karensen inte skall påverkas i det aktuella fallet.


Reducerat bilförmånsvärde?

Fråga: 
- Kan man som anställd få ett reducerat bilförmånsvärde om man börjar nyttja bilen mitt i månaden?

Svar: 
- Nedsättning beräknas på månadsbasis, dvs. i tolftedelar. Man kan därför inte reducera utifrån en halv månads användande. En dags användning eller 30 dagars användning av en bil en månad, ger således lika högt förmånsvärde.

Läs hela artikeln»

Länkar

-

Senaste nyheter

Senaste nyheter


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.