Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.
Dela gärna med kollegor och kunder via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

2019 > 08

Reseavdragskommittén har lämnat ett förslag till nya reseavdrag till regeringen: En skattereduktion som gäller alla färdmedel och med en nedre gräns på 30 kilometer enkel resa.

Regeringen beslöt i december 2017 att tillsätta en reseavdragskommitté, som skulle undersöka och lämna förslag på ett förändrat reseavdragssystem. 
Det nuvarande regelverket premierar inte resor med låga CO2-utsläpp och har ansetts gynna storstadsområden. 
Enligt Skatteverket kostar felaktiga avdrag för jobbresor nästan två miljarder kronor per år. En liknande reform i grannländerna har minskat både fusk och administration.
Mellan 150.000 och 200.000 personer som har kortare väg till jobbet än 30 kilometer, kommer att förlora sitt reseavdrag om förslaget går igenom, säger utredaren Lennart Olsen till Sveriges Radio.

Föreslagna reseavdraget - Vad innebär det?

Reseavdrag blir skattereduktion
Reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas och en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor införs. Skattelättnaden blir oberoende av den skattskyldiges inkomst och marginalskatt.

30 km och uppåt
Skattereduktion föreslås ges för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer. 

Lägst 59, högst 210 dagar
Skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under beskattningsåret, dock högst 210 dagar. Vid 59 eller färre resdagar medges ingen skattereduktion.

60 öre/km och kompensation för bristande kollektivtrafik
Skattereduktionen blir 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel som faktiskt används för arbetsresan. Vid bristfällig kollektivtrafik medges ytterligare skattereduktion med ett fast belopp om 20 kronor per resdag vid avstånd från 30 kilometer och uppåt och ett rörligt belopp på 60 öre per kilometer för avstånd mellan 80 och 150 kilometer.

Funktionshinder 
För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil eller förmånsbil i stället för allmänna kommunikationsmedel, ges skattereduktion för den del av avståndet enkel väg som överstiger 10 kilometer och upp till och med 150 kilometer.

Övriga avgifter

  • Skattereduktion ska ges med 30 procent av skäliga utgifter för väg-, bro- eller färjeavgifter i samband med arbetsresor för den del av de sammanlagda utgifterna som överstiger 8 000 kronor under beskattningsåret under förutsättning att kravet på bristfällig kollektivtrafik är uppfyllt.
  • Avdraget för trängselskatt avskaffas
  • Arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen.
  • De föreslagna ändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2021.
Läs hela artikeln»

Friskvårdsbidraget till anställda ska vara av "mindre värde" som det heter, och Skatteverket har satt en gräns på 5000 kronor. Nyligen prövade Högsta förvaltningsdomstolen om inte 6500 kronor också kunde räknas som mindre värde? Det blev nej, och därmed får 5000 kronor fortfarande vara riktmärke. 
Personen som ville ha saken prövad i rätten hade ett friskvårdsbidrag om 6500 kronor från arbetsgivaren och övervägde att använda 5400 kr för ett års medlemskap hos ett klättercenter och 1100 kronor för gymkort hos ett träningskedja. Skatterättsnämnden godkände först 6500 kr som gräns. Men Högsta förvaltningsdomstolen ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked med hänvisning till att förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är skattepliktiga och undantag ska tillämpas restriktivt. Det var alltså bara 5000 kronor som blev skattefritt. 
Högsta förvaltningsdomstolen har hittills inte prövat om Skatteverkets belopp om 5000 kr är ett "mindre värde". 

Naturaförmån och friskvårdsbidrag

Personalvårdsförmån i form av friskvård förändrades för ett par år sedan. Om arbetsgivaren vill ge personalen friskvård så kan det numera ske på två olika sätt, som också går att kombinera: Naturaförmåner och/eller friskvårdsbidrag. 
Naturaförmåner ska vara av enklare slag och tillgängliga för alla, tillhandahållas på arbetsplatsen eller i en lokal som arbetsgivaren disponerar. Exempel är gym för alla anställda på ett gym som arbetsgivaren valt, regelbunden massage på arbetsplatsen, eget gym på jobbet eller friskvårdskurser. Bedömning av vad om är naturaförmån i form av motion- och friskvård görs utifrån praxis.
Med friskvårdsbidrag menas reda pengar, ett bidrag som arbetsgivaren erbjuder de anställda att använda till vilken motion eller annan friskvård de själva väljer. Det kan sedan 2017 även vara ridning och golf, vilket tidigare inte godkändes. Medarbetaren gör upp med sin arbetsgivare om vilken friskvård som väljs. Friskvårdsbidraget måste erbjudas med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. 

Läs hela artikeln»

Länkar

-

Senaste nyheter

Senaste nyheter


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.