Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.
Dela gärna med kollegor och kunder via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

2020

En kvalificerad personaloption är en rätt att i framtiden köpa ett värdepapper på förmånliga villkor, utan att rätten i sig behöver vara ett värdepapper. Under vissa förutsättningar ska de optionerna inte förmånsbeskattas.
Ett av villkoren för att slippa är att den anställde genomför köpet inom en viss tid. Om alla villkor för skattefrihet är uppfyllda så sker en beskattning först när aktierna säljs vidare igen enligt reglerna för beskattning av kapitalvinster. Då slipper den anställde ett led i beskattningen.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen förtydligat vad som gäller genom att beslut i målet nr 406-20. 

En anställd fick option på aktier i det företag där han jobbade, mot ett visst lösenpris. Den anställde ansökte om förhandsbesked hos Skatteverket för att få klarhet i om alla villkor var uppfyllda för att slippa förmånsbeskattningen. 
Bolaget överlät ett antal teckningsoptioner till sin medarbetare. De utnyttjades omedelbart för att teckna nya aktier i bolaget. Aktieteckningen skedde med bolagets hjälp och med stöd av den lämnade fullmakten. Sedan beslutade bolagets styrelse att ge de tecknade aktierna till medarbetaren, som nu blev delägare. Köpet togs upp i bolagets aktiebok.

Skatterättsnämndens beslut

Skatterättsnämnden (SRN) beslutade i förhandsbeskedet att kravet att innehavaren hade utnyttjat optionen för köpet var uppfyllt. (Det framgår inte av lagtexten om personaloptionen måste utnyttjas direkt eller hur förvärvet rent tekniskt ska genomföras.)

Skatteverkets beslut

Skatteverket höll inte med och ansåg att den aktuella personaloptionen bara innebar en rätt att förvärva en teckningsoption, alltså inte en andel i ett företag. 
Därmed fanns inget utrymme för att tillämpa de särskilda bestämmelserna om personaloptioner. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Domstolen bedömde att tanken med reglerna för personaloptioner är att de ska utnyttjas för förvärv av andel i företag. De ska säkerställa att den anställde blir delägare och får del av vinsterna.
I det här fallet framgick att de aktuella personaloptionerna var skrivna så att om medarbetaren utnyttjade personaloptionerna så ledde det delägarskap.
Domstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked. Den anställde kommer bara att bli beskattad när aktierna säljs till annan och då gäller vanlig kapitalbeskattning. 

Läs hela artikeln»

Regeringen föreslår höjt rut-avdrag till 75.000 kronor 2021, och nya tjänster som bland annat ska göra det lättare att återanvända gamla prylar. Sedan rapporterar Skattehuset också om ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen som rör kvalificerade personaloptioner. I vissa fall ska de inte tas upp till beskattning. 

Regeringen föreslår höjt rutavdrag

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslår höjt rut-avdrag till 75.000 kronor och att fler tjänster integreras i tjänsteutbudet från 1 januari 2021. Nya tjänster:

 • Bortforsling av bohag och annat lösöre: Rutavdraget ska omfatta en transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning såsom auktioner, loppmarknader och andrahandsbutiker. 
 • Transport av bohag till och från magasinering: Transport av bohag till och från utrymmen för magasinering av bohaget ska omfattas av RUT-avdraget, även om magasineringen inte har samband med flytt mellan bostäder. Arbetskostnaden för bortforsling och transport av bohag och annat lösöre för återanvändning ska beräknas enligt schablon. Arbetskostnaden ska beräknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive moms, för den utförda bortforslingstjänsten i dess helhet.
 • Enklare tillsyn av bostaden.
 • Tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning. Även torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier ska omfattas när arbetet utförs i samband med sådan tvätt. Hämtning och lämning av tvättgods till och från en tvättinrättning ska omfattas av RUT-avdrag, när transporten utgör en del av den föreslagna tvätteritjänsten. Arbetskostnaden för tvätteritjänsten ska beräknas enligt schablon. Arbetskostnaden ska beräknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive moms, för den utförda tvätteritjänsten i sin helhet, inklusive hämtning och lämning. 
 • Möbleringstjänster: Möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör till hushållet samt montering och demontering av sådana föremål ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Inredning och hemstajling bör inte omfattas av RUT-avdraget.
De föreslår också att beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp ska börja gälla omedelbart efter beslut men ddet ska i vissa fall gå att få anstånd med återbetalningen. 
Läs hela artikeln»

Skattehuset reder ut

Båt, fritidshus och andra förmåner – det här gäller

Hur tänker Skatteverket när det gäller förmånsbeskattning av bland annat båtar och fritidshus? Vilka är principerna? Skattehusets expert Jan-Åke Jernhem reder ut vad som gäller. Nytt är också att provtagning för Covid 19 är en skattefri personalförmån. 

Tillgångar som ofta blir föremål för bedömning om de ska förmånsbeskattas är: 

1. Fritidshus
2. Bostäder
3. Motorcykel
4. Husbil som registreras som tung lastbil
5. Fyrhjulingar
6. Båtar
7. Andra inventarier

Egendomarna ägs eller leasas av en arbetsgivare men kan användas av den som äger företaget, familjemedlemmar eller anställda.

Vanligtvis blir förmånen skattepliktig först när den utnyttjas eller kommer den anställde till del på något uppenbart sätt. Men i vissa fall kan redan dispositionsrätten – möjligheten att få utnyttja en egendom – utlösa en beskattning.

• Det är rätten att använda egendom för privat bruk som eventuellt ska förmånsbeskattas. Inte den faktiska användningen. 

• Undantaget är egendom som inte självklart lämpar sig för privat bruk – till exempel en traktor. Då beskattas bara själva utnyttjandet, inte dispositionsrätten i sig. 

• Egendomarna får däremot användas obegränsat i företaget.

 

Tre typfall

När det gäller beskattning för just fritidsbostäder och båtar kan dispositionsrätten beskattas med utgångspunkt från tre olika typfall.

1. Egendom med oinskränkt dispositionsrätt 

2. Egendom med inskränkt dispositionsrätt

3. Egendom som hyrs ut.

 

1. Egendom med oinskränkt dispositionsrätt

En delägare eller annan anställd med kontinuerlig och oinskränkt dispositionsrätt till företagets fritidsbostad eller båt bör beskattas för värdet av en sådan förmån beräknad på årsbasis. Detta gäller oavsett vilket faktiskt nyttjande som skett. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet. 

Man bör då i första hand jämföra kostnaden för en privatperson att hyra ett hus eller en båt på årsbasis.

Hjälpregel när marknadsvärdet inte kan beräknas
Om en motsvarande hyreskostnad inte kan beräknas bör hyresnivån inte understiga arbetsgivarens kostnader för att tillhandahålla förmånen. Bolagets kostnad ska bara användas när det saknas hyresmarknad. Det bygger på antagandet att den anställda skulle ha haft motsvarande kostnader om han eller hon privat skulle hålla sig med en motsvarande egendom.

Kostnaden under ett kalenderår kan beräknas med ledning av delbeloppen för kapitalkostnad, driftskostnader och faktisk värdeminskning.

Kapitalkostnad för egendomen
Kapitalkostnaden för egendomen under året kan beräknas efter en marknadsmässig ränta på egendomens marknadsvärde vid ingången av året eller i förekommande fall en senare tidpunkt. Den marknadsmässiga räntan bör inte understiga statslåneräntan vid ingången av beskattningsåret, eller senare anskaffningstidpunkt + 1 procent, som också nämndes ovan.

Löpande driftskostnader
Löpande driftskostnader (inkl moms) för fastigheter kan exempelvis gälla kostnader för el och uppvärmning, vatten, sophämtning, fastighetsavgift, försäkring och löpande underhåll. För båtar kan det gälla kostnader för bränsle, service, försäkringar, hamnavgifter, transporter och uppläggningsplats.

Faktisk värdeminskning
Generellt bör en egendoms faktiska värdeminskning ingå i ett beräknat värde av att privat kunna använda egendomen. Under inkomst av tjänst tillämpas inte räkenskapsenlig avskrivning utan det är den verkliga värdenedgången på längre sikt som är relevant. Om någon verklig värdeminskning inte skett för egendomen bör man bortse från den.

 

2. Egendom med inskränkt dispositionsrätt

Om ett fritidshus eller en båt regelmässigt används i företaget men ändå är disponibel för den anställde under semester och helger, bör beskattningen grunda sig på värdet av denna begränsade dispositionsrätt. 

Det kan exempelvis gälla en båt som typiskt sett är användbar för fritidsändamål men som används för transporter i verksamheten. I normalfallet bör förmånsvärdet då beräknas motsvara fyra veckors marknadsmässiga hyreskostnad.

Ett lägre förmånsvärde kan vara motiverat om andra anställda använder egendomen på sådan tid när den anställda i fråga annars hade kunnat använda den – normalt kvällar, helger och på semestern. 

Om den anställde privat äger en bostad eller båt av liknande typ och som finns i motsvarande geografiska område kan även det tala för att värdet av dispositionsrätten är lägre.

Om en privatägd båt däremot är av annan karaktär än företagets båt talar detta för att förmånsvärdet inte bör reduceras.

Sjukdom eller funktionsnedsättning – lägre värde
Om den anställda är sjuk eller har funktionsnedsättning på ett sådant sätt att egendomen inte kan användas privat av denne eller dennes familj, kan detta också vara ett skäl för att justera förmånsvärdet nedåt.

Sporadisk användning – högre värde
Ett högre förmånsvärde kan vara motiverat om användningen i verksamheten är mer sporadisk och bestäms av den anställde själv, t.ex. när båten eller fritidshuset alltid är möjligt att använda när den anställde själv är ledig. Detta talar för att egendomen kan användas mer fritt av den anställde och dennes familj osv.

 

3. Egendom som hyrs ut

Här får man skilja på om det är fråga om uthyrning av flera semesterbostäder eller båtar respektive om det är fråga om en enstaka semesterbostad eller båt.

Flera semesterbostäder eller båtar för uthyrning
Om företagets verksamhet består i fortlöpande uthyrning av semesterbostäder eller båtar, som innebär att objekten stadigvarande används i verksamheten kan det innebära att den anställde i praktiken saknar dispositionsmöjlighet. Dispositionsrätten har i sådant fall inget beskattningsbart värde och enbart faktiskt användande beskattas.

Om företaget inte hyr ut sin egendom på öppna marknaden utan främst hyr ut till närstående och bekanta bör detta inte jämställas med en sådan uthyrningsverksamhet där dispositionsmöjlighet saknas.

Enstaka semesterbostad eller båt för uthyrning
Om ett företag innehar en enstaka semesterbostad eller båt för uthyrning, men den anställde har dispositionsrätt till den under outhyrda veckor bör förmånsvärdet motsvara värdet av dessa outhyrda veckor. Reduktion bör dock ges för den rabatt som en motsvarande kund skulle kunna få på marknaden vid långtidshyra.

Högsta förvaltningsdomstolen har vid beräkning av båtförmån godtagit en rabatt för långtidshyra med cirka 30 procent. (HFD 2011 ref. 55 II.) Enligt Skatteverkets uppfattning bör en sådan rabatt även kunna tillämpas i fall som handlar om längre hyresperioder och det inte finns underlag för en annan rabattsats. 

Gäller även rättigheter

Om inget motsäger att förmånen har utnyttjats så kan Skatteverket också besluta om förmånsbeskattning i de här fallen: 

•Gratis parkering vid arbetsplatsen
•Periodkort för resor 
•Tillgång till loger vid idrottsanläggningar 

 

Avtala bort dispositionsrätt

För att undvika förmånsbeskattning kan en anställd avtala bort sin dispositionsrätt. 
 

Hur ska förmånen värderas

Enligt allmänna regler ska förmåner värderas till sitt lokala marknadsvärde. Om det inte går att fastställa ett lokalt pris ska det beräknas med utgångspunkt från arbetsgivarens kostnad. Kostnaden kan beräknas med utgångspunkt från en marknadsmässig ränta (statslåneräntan + 1 procent), faktiska driftskostnader och en faktisk värdeminskning.
 

Förbrukningsvaror

Om arbetsgivaren har köpt konsumtionsvaror som saknar naturlig anknytning till företaget går äganderätten normalt sett över till företagsledaren eller den anställde direkt i samband med köpet. Exempel: 

• Förbrukningsmaterial
• Dagligvaror
• Tv-apparat
• Möbler
• Musikanläggning 
• Kläder för personligt bruk 

Tillfälliga undantag på grund av Covid 19

Under Coronapandemin har regeringen beslutat att tillfälligt frångå de allmänna principerna för beskattning för förmåner som nämnts ovan. 

Covid-19 provtagning
En provtagning i samband med covid-19 skall anses som förebyggande behandling om en arbetsgivare betalar för den anställde. Detsamma gäller för en näringsidkare som genomgår motsvarande behandling. Det betyder att det är en skattefri förmån.

Taxiförmån
Med anledning av covid-19-pandemin förekommer det att arbetsgivare med syfte att minska risken för smittspridning bekostar taxiresor till arbetsplatsen för anställda, t.ex. inom sjukhusvård och äldreomsorg. 

Det kan även förekomma andra arrangemang med samma syfte, t.ex. att anställda blir hämtade vid bostaden av företagsbil. Fråga har uppkommit hur sådana förmåner bör värderas.

Skatteverket har i ett ställningstagande ansett att taxiförmåner som arbetsgivaren tillhandahåller den anställde för resor till och från arbetet inte skall beskattas på samma sätt som annars. 

Om en anställd under en pågående pandemi får taxiresor eller annan reseförmån av sin arbetsgivare i syfte att minska risken för smitta, så bör förmånen värderas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik.

Avdragsrätten för anställda som använt egen bil eller förmånsbil för arbetsresor påverkas inte av ställningstagandet.

 

Läs hela artikeln»

– Regeringen har föreslagit ett antal åtgärder i samband med Coronavirusets framfart. Vi har all anledning att förvänta fler åtgärder. Här ger vi framförallt tips på rent praktiska saker samt en del exempel.  Artikeln gör inget anspråk på att vara heltäckande.

Att tänka på just nu

Årsredovisningen
Bokföringsnämnden har sammanfattat företagens skyldighet att i årsredovisningen notera väsentliga händelser som inträffat, bland annat efter bokslutsdagen. Coronaviruset kan mycket väl vara en sådan händelse.
Balansräkningen
Balansräkningen ska visa företagets ställning på balansdagen, det vill säga räkenskapsårets sista dag. Har företagets tillgångar minskat i värde före räkenskapsårets utgång behöver nedskrivningsreglerna och reglerna om lägsta värdets princip beaktas. Det kan exempelvis bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.
Har företagets tillgångar minskat i värde efter räkenskapsårets utgång, kan det vara en sådan väsentlig händelse efter räkenskapsårets slut som företaget ska lämna upplysning om.

K2 och K3
I K2 ÅR finns reglerna om nedskrivningar i respektive tillgångskapitel. I K3 finns reglerna i kapitel 11 och 12 (finansiella tillgångar) och kapitel 27 (anläggningstillgångar).

Likvidation och konkurs
Exempel på när företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet är att fråga uppkommit om företaget ska gå i likvidation eller försättas i konkurs. 

Väsentliga händelser under eller efter räkenskapsåret
Upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret ska lämnas i förvaltningsberättelsen. Har de väsentliga händelserna inträffat efter räkenskapsårets slut ska upplysningarna i stället lämnas i not. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna. Händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång kan vara av det slaget att upplysning även behöver lämnas i förvaltningsberättelsen.
 

Lägre sociala avgifter mars - juni 2020

En tillfällig nedsättning av de sociala avgifterna föreslås för perioden 1 mars-30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till maximalt 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

Exempel: 
En anställd har 23.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 7.383 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 2.399 kr per månad. En lindring på 4.984 kr.
En annan anställd har 37.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 11.781 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 6.481 kr per månad. En lindring på 5.300 kr.

Enskilda firmor
För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Förändringen omfattar ju då uppbörden redan den 14 april, som torde innebära att det blir förändringar som berör både Skatteverket och programvarutillverkarna.

Hur gör man i praktiken som företagare?
Enligt Skatteverket ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd” i arbetsgivardeklarationen. Genom att kryssa i fält 062 kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent. 
Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft.

Läs hela artikeln»

Regeringen och samarbetspartierna, har presenterat ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.   

Syfte med stödet
Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.  

Restauranger m.fl
Det kan till exempel handla om restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial. 
 
Storleken på stödet
Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. 
 
För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst
250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. 

Krav på F-skatt
Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket (SKV). Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. 

Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget 

Läs hela artikeln»

Vi berättar här om att en bostadsrättsförening fick dra av två tredjedelar av den ingående momsen för sin solcellsanläggning. 

Bakgrunden är att den som bedriver en skattepliktig verksamhet ska redovisa utgående moms och har också rätt att dra av ingående moms. Men det har hittills aldrig gällt stadigvarande bostäder. Ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen ändrar på det. 

En bostadsrättsförening installerade solceller på taken 2012-2014. Två tredjedelar av den producerade elen såldes till ett elhandelsföretag och en tredjedel förbrukades i bostäderna och föreningens gemensamma utrymmen. 

Föreningen redovisade utgående moms för försäljningen till elhandelsföretaget samt yrkade avdrag med två tredjedelar av den ingående momsen för installationen av solcellsanläggningen. 2012 var avdraget en halv miljon kronor, 2013 var det över en miljon och 2014 var det 200 000. 

Olika bedömningar
Skatteverket avslog eftersom man ansåg att solcellsanläggningen inte var klart avskild från bostäderna och första hand gav el till dem. Avdragsförbud rådde, ansåg Skatteverket. 

Föreningen överklagade till förvaltningsrätten som ansåg att solcellsanläggningen var fysiskt avskild från bostadsytorna och inte integrerad med bostäderna. Därför omfattades de inte av avdragsförbudet.

Skatteverket överklagade då till kammarrätten som fastställde Skatteverkets beslut. Kammarrätten ansåg att föreningen inte hade rätt till avdrag eftersom den el som solcellsanläggningen producerade levererades till föreningens bostäder, tvättstugor och garage.

Föreningen överklagade då till Högsta förvaltningsdomstolen och fick rätt. Domstolen kopplade ihop rätten att dra av ingående moms med försäljningen av överskottsel. Föreningen fick alltså göra avdrag för två tredjedelar av den ingående momsen. Föreningen fick också ersättning för sina biträdeskostnader i rätten. Beslutet har betydelse för den fortsatta rättstillämpningen. 

Läs hela artikeln»

Allmänt
För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och jobb samt flera andra åtgärder. För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenteras nu ett krispaket för svenska företagare.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag 
För att göra det lättare för företagen att finansiera sig, föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. 

Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Bankerna ska betala en garantiavgift till Riksgäldskontoret för utfärdade garantier. Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet, vilket försämrar statens budgetsaldo och det finansiella sparandet. 

När?
Lånegarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt. EU-kommissionen har även beredskap för snabb prövning och godkännande.
Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
En tillfällig nedsättning av sociala avgifter kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till maximalt 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. 

Exempel:
En anställd har 23.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 7.383 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 2.399 kr per månad. En lindring på 4.984 kr. En annan anställd har 37.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 11.781 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 6.481 kr per månad. En lindring på 5.300 kr.

Även enskilda firmor
För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. 

Förändringen omfattar ju då uppbörden redan den 14 april, som torde innebära att det blir förändringar som berör både Skatteverket (SKV) och programvarutillverkarna.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter, föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. 

Åtgärder riktade mot mindre företag
Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt i meningen slipper skatten nu. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kr. Detta kan ju på vanligt sätt sedan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. 

Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget leder till en likviditetsförstärkning. 

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj. 

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet kan senare återigen bli icke vilande utan övriga problem.

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.
 

Läs hela artikeln»

Allmänt
Skatteverket (SKV) har fått frågor om hur man skall förfara med möjligheten att lägga ett företrädaransvar på bolagets ägare, när en juridisk person som fått tillfälligt anstånd med stöd av lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, inte betalar skatten när anståndet eller anståndsavgiften upphör.

Ställningstagandets innehåll
Om ett anstånd med betalning medges efter den ursprungliga förfallodagen, finns det i princip inte något rättsligt hinder mot att ansöka om företrädaransvar för SKV. Under den tid ett anstånd med betalning gäller kan någon ansökan om företrädaransvar dock inte göras, men efter det att anståndet upphört finns möjligheten kvar. 

Det kan ske om den ursprungliga förfallodagen passerats utan att någon betalning skett och att företrädaren bedömts förfarit grovt oaktsamt eller uppsåtligt när den juridiska personen inte betalat skatten eller avgiften.

Inte uppsåt eller grovt oaktsamt
Lagstiftarens generösa inställning till att bevilja tillfälliga anstånd har inneburit att en företrädare på goda grunder kan förvänta sig bifall till sin ansökan och det även om ansökan lämnats in efter skattens ursprungliga förfallodag. SKV menar då med hänsyn till det, så kommer man inte att kunna visa på uppsåt eller grov oaktsamhet för en företrädare som ansökt om och beviljats anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, även om ansökan gjorts efter den ursprungliga förfallodagen. 

SKV kommer därför inte ansöka om företrädaransvar för ägaren till bolaget för skatter och avgifter som omfattas av ett tillfälligt anstånd.

Gäller också anståndsavgiften
Samma tillämpning och synsätt som gäller för tillfälliga anstånd gäller även för den anståndsavgift som tas ut under anståndstiden. Det innebär att SKV inte kommer ansöka om företrädaransvar för anståndsavgiften heller.

Att tänka på!
Det är bra att SKV visar hänsyn till dem som får ett tillfälligt anstånd med stöd av lagen. Precis som man själva säger så är det rimligt att ha den hållningen, då bolagsägarna annars skulle ha hamnat i ett sämre läge än en företrädare som förhållit sig passiv vid betalningarna.
 

Läs hela artikeln»

Skattehuset gör varje år en genomgång av årets och kommande årets skatteregler. 

1. Nya skattefria personalförmåner
Den här punkten berör endast aktiebolag, ej enskilda firmor. 

Naturaförmån – arbetsgivaren väljer
Förmån av enklare slag av motion eller friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen, i annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller i lokal enligt abonnemang, är skattefri.
Exempel på sådana förmåner kan vara möjlighet för personalen att på arbetsplatsen få tillgång till massage. Även en friskvårdsförmån som innebär att arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym avseende enklare motion är att jämställa med en skattefri naturaförmån.

Friskvårdsbidrag – den anställde väljer men arbetsgivaren bestämmer
Arbetsgivaren kan erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag att använda för motion eller annan friskvård som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att det erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Det måste dessutom vara av mindre värde.

Skatteverket anser att 5 000 kr inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr, ska de anställda beskattas på hela beloppet. 
En enstaka aktivitet ska däremot beskattas. Då måste den kosta mindre än 1 000 kr inkl. moms för att uppfylla kraven för enklare slag och mindre värde, enligt Skatteverket. Som exempel brukar nämnas liftkort. 
Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag
En arbetsgivare kan också kombinera de två alternativen ovan.

2. Personalvårdsförmåner och löneväxling

Skattefria personalvårdsförmåner får inte finansieras av arbetsgivaren med hjälp av bruttolöneavdrag/löneväxling. Då blir förmånerna skattepliktiga.  

3. Reseavdrag

Förutsättningar för reseavdrag med bil är att:

 • Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
 • Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar.
 • Du kan få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.


4. Har du sålt en fastighet 2019?

Du som har sålt en bostad ska deklarera försäljningen i deklarationen året efter. Det gör du genom att lämna en bilaga. Bilagan hittar du i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 som Skatteverket tillhandahåller. 

5. ROT-avdrag skall minska omkostnadsbeloppet

Om du sålt din bostad och fått ROT-avdrag för någon åtgärd ska den del som du fått skattereduktion för, minska omkostnadsbeloppet och därmed öka vinsten.

6. Skaffa digital brevlåda av många skäl

Om du skaffar en digital brevlåda senast 27 februari 2020 får du skatte-återbäringen 7-9 april. Du som deklarerar digitalt senast den 31 mars, utan att ändra eller lägga till något, får också skatteåterbäring i april.

7. Skattereduktion för fackföreningsavgift

Skattereduktion för fackföreningsavgift slopades 1 april 2019. Det betyder att det bara är de avgifter som du betalat in mellan den 1 januari och den 31 mars 2019 som ger skattereduktion.
Skattereduktionen för fackföreningsavgiften medges automatiskt om din fackförening har skickat in kontrolluppgift. Du ser skattereduktionen i den preliminära skatteuträkningen. 

8. Har du sålt värdepapper?

Du som har sålt eller löst in värdepapper ska lämna bilaga K4 med din deklaration. I e-tjänsten finns bilagan skapad med de flesta uppgifterna förifyllda. Det enda du behöver lägga till är ditt omkostnadsbelopp, det vill säga vad du har betalat för värdepappren. 
Känner du inte till omkostnadsbeloppet kan du i de flesta fall använda 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp (enligt schablonmetoden).
 
9. Utländska värdepapper

Utländska värdepapper anses avyttrade när det utländska företaget försätts i konkurs, dvs inte när konkursen är avslutad. Detta är en nyhet vid årets deklaration. 

10. Skattepliktig privat sjukvårdsförsäkring

Skattefriheten för förmån av privat sjuk- och hälsovård samt sjukvårdsförsäkringar slopades 1 juli 2018. Det gör att om en försäkring har betalats från och med 1 juli 2018, så skall den beskattas i årets deklaration. Glöm inte att normalt är bara 60 procent av premien skattepliktig enligt Skatteverkets egna uppgifter. 

11. Anstånd med deklarationen

Om du har ett godtagbart skäl för att deklarera senare än den 2 maj kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansök om anstånd senast den 2 maj. Då kan du få anstånd till den 16 maj.
Om du inte har möjlighet att logga in med e-legitimation eller om du behöver anstånd en längre tid, ansöker du på blanketten Ansökan – Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m. (SKV 2600). Skicka blanketten till Skatteverket minst tio dagar före den 2 maj. 

12. Kontor i bostaden

Vill du hyra ut en lokal i en villa eller bostadsrätt till eget aktiebolag eller egen arbetsgivare? Detta ger i så fall kapitalbeskattning så länge hyran är marknadsmässig. Tänk på att:

 • Behov av lokalen måste finnas, det får inte finnas en annan lokal samtidigt.
 • Marknadsmässig ersättning är maximal hyra.
 • Avtal mellan parterna måste upprättas.
 

13. Moms vid måltidsrepresentation

Ingen avdragsrätt för måltidsrepresentation finns kvar, men glöm inte bort att momsen på ett underlag på max 300 kronor kan lyftas, detta gäller även moms på alkohol. Gäller för alla bolagsformer.

14. Ombildning från enskild firma till aktiebolag

Tänk på att en ombildning av enskild firma till aktiebolag inte ger någon schablonintäkt som tillägg under ombildningsåret, om man tar med sig periodiseringsfonder. Detta gäller bara för enskild firma. 
Vill du ha tillgång till Skattehusets experter kan du beställa vår informationstjänst här
 

Läs hela artikeln»

Här finns allt du behöver veta om ämnet bilförmån och förmånsvärde, och varför körjournalerna som ligger till grund för skatteberäkningen är så viktiga om du vill undvika att bli förmånsbeskattad. Vi berättar också om ett aktuellt rättsfall där en företagare blev förmånsbeskattad trots att han hävdade att bilar inte använts. 

Vad är förmånsvärdet för bil 2020?
Enligt Skatteverket innebär "ringa omfattning" att bilen används högst tio gånger per år och sammanlagt körs högst 100 mil. Förmånsvärdet kan sänkas med 25 procent, ner till 75 procent av värdet, om den anställde kör 3 000 mil eller mer i tjänsten under arbetsåret.
Förmånsvärdet för bilen är alltså den skattepliktiga förmånen att få nyttja en tjänstebil privat. Beloppet läggs på bruttolönen och skatten dras sedan utifrån detta belopp. Hur stor förmånsskatten för en bil blir, baseras på en schablon över olika bilars marknadsvärde.
En regel att komma ihåg är att förmånsvärdet för bilen ska motsvara besparingen du gör genom att ha förmånsbil jämfört med att äga bilen privat.

Bilförmånsberäkning – hur beräknas bilförmånen?
En bilförmånsberäkning räknar ut hur mycket skatt du ska betala för en specifik bil och uppgifterna redovisas varje år i deklarationen. Eftersom det är flera faktorer som avgör hur stort förmånsvärdet blir för en viss bil, som exempelvis årsmodell och inköpskostnad för extrautrustning (läderklädsel, stereopaket etc), är det säkraste sättet att beräkna förmånsvärdet på en tjänstebil att använda den kompletta bilkalkylen i skatteprogrammet Visma Skatt eller Visma Skatt Proffs. Även Skatteverket har en begränsad digital tjänst för bilförmånsberäkning.

Sänkt förmånsvärde för miljöbilar - så räknar du ut det
Eftersom miljöbilar oftast är dyrare i inköp än bilar utan miljöanpassningar så finns det särskilda bestämmelser om förmånsvärdet. Förmånsvärdet på miljö- och elbilar får du fram genom att beräkna priset på en liknande, jämförbar bil. Det kan exempelvis vara samma bilmodell, fast med en bensin- eller dieselmotor. Om det saknas en jämförbar bil sätts det förmånsgrundande värdet istället till en annan bilmodell med ett belopp tillagt eller avdraget. Reglerna gällande förmånsbeskattning på miljöbilar är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2020.

Det här gäller för miljöbilar:
Miljöbilens nypris måste vara högre än nybilspriset på närmast jämförbara modell för att förmånsbeskattningen ska kunna sänkas.
Bilar som går under benämningarna el- och laddhybridbilar och som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras ner till en jämförbar bil utan miljöanpassning. Därefter sänks förmånsvärdet med 40 procent. Sänkningen får då vara högst 10 000 kr från och med inkomstår 2017.
Etanol- och elhybridbilar - som inte kan laddas från elnätet eller som tankas med gasol, rapsmetylester och övriga typer av miljöanpassade drivmedel - justeras ner till närmast jämförbara bil.

Undvika bilförmån med hjälp av körjournal
Den som vill undvika att bli förmånsbeskattad får alltså använda företagsbilen högst tio gånger per år och sammanlagt köra högst 100 mil per år. Det är enligt Skatteverket gränsen för "ringa omfattning".
Det här behöver ju kunna styrkas noggrant. Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil endast i tjänsten och nästan inget privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt. 

Körjournal, reseräkningar, anteckningar
En körjournal kan föras på papper, i dator eller så kan den anställda personen använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. Körjournalen kan även kompletteras med till exempel reseräkningar eller dagboksanteckningar som intygar de uppgifter som lämnas i körjournalen.
Det är extra viktigt med körjournal under vissa omständigheter.

Mycket tjänstekörning men under 3000 mil
Anställda som vill undvika att bli beskattade för bilförmån ska kunna visa att de har använt bilen privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.
Resor till och från arbete, skola och förskola räknas som privata resor.

Tjänstekörning med 3000 mil eller mer
Skatteverket kallar det omfattande tjänstekörning när en anställd kör 3 000 mil eller mer i tjänsten per år med en förmånsbil. Arbetsgivaren kan då själv sätta ner förmånsvärdet till 75 procent av fullt värde. För att minskningen av förmånsvärdet ska få ske ska den anställda uppfylla antalet mil hos arbetsgivaren under det aktuella inkomståret. Om arbetsgivaren inte minskar förmånsvärdet kan den anställda själv göra minskningen i sin inkomstdeklaration, förutsatt att man uppfyller villkoren. Anställda som har flera arbetsgivare under året kan summera all tjänstekörning hos de olika arbetsgivarna under året.

Anställd med fritt drivmedel
Om arbetsgivare betalar drivmedlet för en anställd med förmånsbil ska den anställde bara beskattas för drivmedel som används till privata resor. Det förutsätter att det finns underlag som visar hur mycket man har kört privat och i tjänsten, annars ska man beskattas för allt drivmedel.

Hur skall en körjournal se ut?
Fyll i körjournalen så här: 

 • Mätarställning vid årets början
 • Mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

 • Bilens registreringsnummer
 • Aktuellt år
 • Datum och mätarställning vid resans start och slut
 • Hur många kilometer den anställda kör varje resa
 • Vilken adress resan startade från och avslutades på
 • Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
 • Anteckningar om bilförare och tankning med mera.
 • Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.
 

Elektronisk körjournal
En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen. Den registrerar automatiskt alla körningar, både privata och i tjänsten. Olika modeller fungerar olika. Det är bra att föra över uppgifterna till en dator med jämna mellanrum. Då kan den anställde även komplettera med uppgifter om till exempel vilka kunder eller företag som har besökt, för att därefter skriva ut journalen.
Den elektroniska körjournalen ska innehålla alla de rubriker som visas i exemplet ovan.
Vissa elektroniska körjournaler kan även ge information om drivmedelsförbrukning. Det kan vara användbart för anställda som har högre bränsleförbrukning på tjänsteresorna än vid privatkörningen, till exempel om de kör en bil i tjänsten som har släpvagn eller är tungt lastad. 
Förmånsvärdet för drivmedel ska grunda sig på den faktiska bränsleförbrukningen vid privatkörningen.
Elektronisk körjournal räknas inte som den typ av extrautrustning som höjer bilförmånsvärdet.

Aktuellt rättsfall: Företagare beskattades för förmån av både personbil och husbil
Kammarrätten beskattade en företagsledare för flera fordon. Man accepterade inte de muntliga uppgifter som lämnats i ärendet.

Bakgrund
Skatteverket gjorde en utredning hos bolaget som inte hade redovisat något förmånsvärde för fri bil som underlag för arbetsgivaravgifter i sina arbetsgivardeklarationer under en viss begränsad period. Skatteverket gjorde därför en utredning för att se om förmånsvärdet skulle redovisas för något av fordonen. Vid utredningen framkom att bolaget ägt tre fordon som användes i verksamheten. Bolaget skickade in körjournaler för alla tre fordon samt drivmedelsfakturor för den aktuella period som Skatteverket granskade. 
Bolaget uppgav att när bilarna inte användes stod ett av fordonen inlåst i ett garage hos bolaget. De andra stod parkerade på tomten. En husbil köptes in ny, men ställdes av och byggdes om invändigt för att användas i verksamheten. Senare lades den ut till försäljning vilket kunde styrkas. 

Förutsätts använda bilarna 
Enligt rådande praxis förutsätts det att företagsledare med obegränsad möjlighet att disponera bolagets tillgångar också använder bilar för privat bruk. Bolaget uppgav också att det var företagsledaren som hade ansvar för bilarna. Skatteverket beskattade därför företagsledaren för dispositionsrätten till bilarna.

Överklaganden
Men bolaget överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten (FR) som beslutade att företagsledaren inte skulle beskattas för förmån av ett av fordonen. Detta eftersom den endast användes för privat körning i ringa omfattning eller inte alls, enligt FR. Förvaltningsrätten beslutade även att halvera förmånsvärdet av en personbil, med motiveringen att den hade skrymmande last som säkrats på ett särskilt sätt vilket satte ner värdet. Förvaltningsrätten påpekade att körjournalen var bristfällig. 
Skatteverket överklagade till Kammarrätten, som instämde i kritiken mot bristande körjournal och ansåg att det krävdes mer än muntliga uppgifter om att husbilen har byggts om, varit tungt lastad och därmed svår att använda privat för att det skulle påverka förmånsvärderingen. Att husbilen har varit avställd omöjliggjorde inte heller att den använts privat. Företagsledaren kunde inte styrka att husbilen använts endast i ringa omfattning. Därför fastslog Kammarrätten Skatteverkets beslut och företagaren blev förmånsbeskattad.

Kommentar från Skattehuset: Domen visar hur viktigt det är med en noggrant förd körjournal för att slippa ifrån förmån. Att påstå förhållanden utan objektiv bevisning leder inte till reducering av förmånen.
 

Läs hela artikeln»

   Avdragen du bara inte får missa
   Avdragen du (kanske) inte visste fanns
  Avdragen du absolut inte ska göra 

Vad är avdrag?
Avdrag innebär som bekant att du inte behöver betala lika mycket i skatt. Du får mer pengar över. Ett avdrag är en skattelättnad på en kostnad du har haft under året och du gör avdraget i din årliga deklaration. Den här artikeln handlar om avdrag i olika typer av företag. Vi pratade med Skattehuset, ett fristående utbildningsföretag som förutom kursverksamhet också hjälper redovisningsbyråer att driva rättsprocesser om skattefrågor. 

Avdragen du bara inte får missa
Har du köpt en dator till företaget? 
Dra av hela beloppet direkt om värdet är max ett halvt prisbasbelopp. I annat fall, dra av av den genom regelbundna avskrivningar. Gäller oavsett företagsform.

Har du köpt programvara? 
Avdragsgill om det är ett standardiserat datorprogram. Programvaror som är direkt tillverkade för din verksamhet beviljas avdrag över flera år, enligt samma princip som för inventarier.

Behöver företaget mobil och abonnemang? 
Samtals- och abonnemangskostnader för mobiltelefoner som används i företaget är avdragsgilla rörelsekostnader oavsett företagsform, på samma sätt som vanliga telefoner. Mobiltelefoner räknas normalt som förbrukningsinventarier vilket gör att de är direkt avdragsgilla. Skatteverket har diskuterat möjligheten till förmånsbeskattning om telefonen används privat.

Bilen 
Driver du ett aktiebolag kan du ta ut 18,50 kr per mil skattefritt för de bilresor du gjort för företagets räkning. På detta belopp behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter. Utöver milersättningen kan du även få skattefri ersättning för parkerings-, färje-, bro-, väg- och tunnelavgifter samt trängselskatt som uppkommit vid tjänsteresor.
Har du en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag gör du ett avdrag med 18,50 kr per körd mil i verksamheten. Du kan aldrig ta ut skattefri ersättning från dessa företagsformer. Genom att du gör avdraget i näringsverksamheten minskar både din skatt och dina egen­avgifter. Även för näringsidkare är utgifter för parkerings-, väg-, bro-, färje- och tunnel­avgifter samt trängselskatt avdragsgilla. Avdragen gäller även om du har lånat en bil.

Avdragen du (kanske) inte visste fanns
Friskvård och motion
Arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda ett friskvårdsbidrag att använda för motion eller annan friskvård, som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att det erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Det måste dessutom vara av mindre värde. Skatteverket anser att 5 000 kronor inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde.
Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor, ska de anställda beskattas på hela beloppet. Friskvårdsbidraget kan endast användas för motions- och friskvårdsaktiviteter som är av enklare slag. Numera ses också ridning, golf, segling och utförsåkning som sporter av enklare slag. Om arbetsgivaren ersätter en anställd för dennes utlägg för en aktivitet som inte är av enklare slag, så ska den anställde beskattas såsom för lön för hela beloppet.
En aktivitet som kostar mer än 1 000 kronor inklusive moms för ett tillfälle uppfyller inte kraven för enklare slag och mindre värde. En sådan aktivitet ska beskattas. Det innebär att det kan vara bättre att köpa exempelvis liftkort dag för dag istället för en hel vecka om man vill att den ska vara skattefri.
Ägare till enskilda firmor kan inte dra av för sin friskvård. Gymkort till firmaägaren till exempel, går inte. En aktiebolagsägare kan däremot dra av eftersom hen räknas som anställd. 

Facklitteratur 
Speciallitteratur som du köper för verksamheten och som du behöver för att kunna upprätthålla jobbet, är avdragsgill oavsett företagsform. Du måste kunna tala om på vilket sätt inköpet är nödvändigt och hur den används. 

Inget avdrag medges för litteratur för studiesyfte eller vidareutbildning, allmänna uppslagsverk eller litteratur som läses av en bredare krets. Detsamma gäller för dagstidningar och vanliga veckotidningar som läses av en bredare krets och kan anses vara av privat karaktär. Nyckelordet här är facklitteratur.

Kontoret
Enskild firma
Om du använder en särskild lokal i din bostad som är avsatt för ditt företag får du göra avdrag för en skälig del av de löpande kostnaderna för drift som till exempel värme, ström, vatten och förslitning. Du får också göra avdrag för de utgifter som direkt hör till näringsverksam­heten.
Om du inte har en särskilt inrättad del i bostaden till verksamheten, kan du fortfarande få avdrag, dock inte så mycket. Du får ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där. Du får avdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din maka eller make. 
Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet och bredband, med mera.

Aktiebolag
Om du hyr ut din privatbostad eller hyresrätt till din, eller någon närståendes, uppdrags- eller arbetsgivare eller till ditt egna bolag får du enbart avdrag för den ökning av kostnaderna som uthyrningen har medfört (din faktiska merkostnad).
Den hyresersättning du då får från ditt aktiebolag kommer efter avdrag att beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent om den anses som marknadsmässig. Skulle du ta ut en ersättning som är högre än så, kommer beskattningen för denna del att ske i tjänst.
Det måste finnas ett hyresavtal och ett behov av lokalen för aktiebolaget, annars fungerar det inte.
Den hyra som ditt aktiebolag betalar till dig privat, är avdragsgill i aktiebolaget.
Det som gäller aktiebolag gäller också handelsbolag eftersom handelsbolaget är en juridisk person.

Avdrag för utbildning – kurskostnader 
En kurs eller konferens är avdragsgill om den är till nytta för företaget och det finns ett utarbetat kursprogram. Enligt praxis bör den matnyttiga delen av en kurs eller en konferens pågå minst 6 timmar per dag eller ca 30 timmar under en femdagarsvecka.
En väldigt lång eller helt allmän utbildning, till exempel körkortsutbildning, är inte avdragsgill. Inte heller yrkesutbildningar. Istället blir kostnaden avdragsgill som för lön och den anställde riskerar förmånsbeskattning. Inom EU gäller samma regler som i Sverige. Är kursen utanför EU så görs en jämförelse om det är ekonomiskt försvarbart. Det kan också ha betydelse om kursen finns i Sverige till lägre kostnad. Reglerna är desamma för aktiebolag och enskild firma.

Avdragen du absolut inte ska göra 
Det finns kostnader som inte är avdragsgilla trots att de i sig kan anses tillhöra den näringsverksamhet du bedriver. Avdragsförbudet gäller oavsett vilken företagsform vi än talar om, aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag. Det gäller exempelvis:
Böter och andra offentligrättsliga sanktionsavgifter
Svenska allmänna skatter, ex inkomstskatt. 
Skattetillägg
Förseningsavgifter och kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen
Viten
Kostnadsränta på skattekontot
Felparkeringsavgifter
Mutor
Advokatkostnader och rättegångskostnader är avdragsgilla om de är kostnader för att öka de skattepliktiga inkomsterna eller minska de avdragsgilla kostnaderna. Detta gäller oavsett företagsform.
Avdrag medges inte för kostnader för att upprätta deklaration eller att driva skatteprocesser.

Läs hela artikeln»

Har du en enskild firma och jobbar hemifrån? Då kan det ibland vara knepigt att få koll på vilka avdrag du får göra i deklarationen för kontor, dator, mobiltelefon, fiber och internet, traktamente och bil. Här är en checklista med 8 säkra avdrag!

1. Lokaler
Bor du i villa kan du göra ett schablonavdrag om 2000 kronor per år. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4000 kronor per år. Grundförutsättningen är att du jobbar minst 800 timmar per år i din bostad. Om du jobbar mindre än 800 timmar i din bostad får du inte göra avdrag för lokaler, däremot kan du få göra avdrag för telefon, bil etcetera. Schablonavdraget ersätter merkostnader för värme, vatten och el.

2. Mobiltelefon
Om du redan har en privat mobiltelefon och börjar använda den i din enskilda firma så kan du göra avdrag med den del av kostnaden som rör din firma. Om du skaffar ett helt nytt abonnemang och en ny mobil som du bokför i firman så kan du dra av kostnaden. Privat användning kan uttagsbeskattas.

3. Dator
En nyinköpt dator till verksamheten för mindre än 23 250 kronor kan du normalt dra av direkt som korttidsinventarium. Om priset överstiger 23 250 kr räknas datorn som ett inventarium och avdraget ska göras genom årliga värdeminskningsavdrag.

4. Fiber och internet
Beräkna de extrakostnader som uppkommer när du börjar använda din hemmasurf i näringsverksamheten. Gör avdraget baserat på den uträkningen. Du får inte dra av installationskostnader av fiber i hemmet eftersom det ses som en privat levnadskostnad.

5. Kontorsutrustning
Möbler som skrivbordsstol och höj- och sänkbart skrivbord ses normalt som korttidsinventarier och kan dras av genom direktavdrag.

6. Bil
Du kan använda din privata bil i näringsverksamheten och göra avdrag för resor motsvarande 18,50 kronor milen. Det motsvarar den skattefria milersättningen du får om du är anställd och kör med egen bil i tjänsten.

7. Representation
Vid årsskiftet 2017 slopades avdraget för måltidsrepresentation, det vill säga de 90 kronorna som tidigare fick dras av för till exempel lunch eller middag. Utgifter för enklare förtäring av mindre värde, till exempel smörgås eller kaffe och bulle får dock fortfarande dras av. 180 kronor i avdrag för exempelvis teater eller hockey gäller fortfarande liksom förutsättningarna att representationen måste vara direkt kopplad till verksamheten.

8. Traktamente
Avdraget ska alltid vara förenat med en övernattning och övernattningen får inte samtidigt täckas av arvodet du begär för din tjänst, vilket ofta är det mest lönsamma. Annars gäller att en övernattning och två dagars arbete ger 230 kronor i avdrag per dag för år 2018. Du måste också övernatta längre bort ifrån än fem mil från ditt hem.
 

Läs hela artikeln»

Länkar

-

Senaste nyheter

Senaste nyheter


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.