Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.
Dela gärna med kollegor och kunder via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

2020 > 03

Allmänt
För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och jobb samt flera andra åtgärder. För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenteras nu ett krispaket för svenska företagare.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag 
För att göra det lättare för företagen att finansiera sig, föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. 

Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Bankerna ska betala en garantiavgift till Riksgäldskontoret för utfärdade garantier. Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet, vilket försämrar statens budgetsaldo och det finansiella sparandet. 

När?
Lånegarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt. EU-kommissionen har även beredskap för snabb prövning och godkännande.
Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
En tillfällig nedsättning av sociala avgifter kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till maximalt 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. 

Exempel:
En anställd har 23.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 7.383 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 2.399 kr per månad. En lindring på 4.984 kr. En annan anställd har 37.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 11.781 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 6.481 kr per månad. En lindring på 5.300 kr.

Även enskilda firmor
För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. 

Förändringen omfattar ju då uppbörden redan den 14 april, som torde innebära att det blir förändringar som berör både Skatteverket (SKV) och programvarutillverkarna.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter, föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. 

Åtgärder riktade mot mindre företag
Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt i meningen slipper skatten nu. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kr. Detta kan ju på vanligt sätt sedan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. 

Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget leder till en likviditetsförstärkning. 

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj. 

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet kan senare återigen bli icke vilande utan övriga problem.

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.
 

Läs hela artikeln»

Allmänt
Skatteverket (SKV) har fått frågor om hur man skall förfara med möjligheten att lägga ett företrädaransvar på bolagets ägare, när en juridisk person som fått tillfälligt anstånd med stöd av lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, inte betalar skatten när anståndet eller anståndsavgiften upphör.

Ställningstagandets innehåll
Om ett anstånd med betalning medges efter den ursprungliga förfallodagen, finns det i princip inte något rättsligt hinder mot att ansöka om företrädaransvar för SKV. Under den tid ett anstånd med betalning gäller kan någon ansökan om företrädaransvar dock inte göras, men efter det att anståndet upphört finns möjligheten kvar. 

Det kan ske om den ursprungliga förfallodagen passerats utan att någon betalning skett och att företrädaren bedömts förfarit grovt oaktsamt eller uppsåtligt när den juridiska personen inte betalat skatten eller avgiften.

Inte uppsåt eller grovt oaktsamt
Lagstiftarens generösa inställning till att bevilja tillfälliga anstånd har inneburit att en företrädare på goda grunder kan förvänta sig bifall till sin ansökan och det även om ansökan lämnats in efter skattens ursprungliga förfallodag. SKV menar då med hänsyn till det, så kommer man inte att kunna visa på uppsåt eller grov oaktsamhet för en företrädare som ansökt om och beviljats anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, även om ansökan gjorts efter den ursprungliga förfallodagen. 

SKV kommer därför inte ansöka om företrädaransvar för ägaren till bolaget för skatter och avgifter som omfattas av ett tillfälligt anstånd.

Gäller också anståndsavgiften
Samma tillämpning och synsätt som gäller för tillfälliga anstånd gäller även för den anståndsavgift som tas ut under anståndstiden. Det innebär att SKV inte kommer ansöka om företrädaransvar för anståndsavgiften heller.

Att tänka på!
Det är bra att SKV visar hänsyn till dem som får ett tillfälligt anstånd med stöd av lagen. Precis som man själva säger så är det rimligt att ha den hållningen, då bolagsägarna annars skulle ha hamnat i ett sämre läge än en företrädare som förhållit sig passiv vid betalningarna.
 

Läs hela artikeln»

Skattehuset gör varje år en genomgång av årets och kommande årets skatteregler. 

1. Nya skattefria personalförmåner
Den här punkten berör endast aktiebolag, ej enskilda firmor. 

Naturaförmån – arbetsgivaren väljer
Förmån av enklare slag av motion eller friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen, i annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller i lokal enligt abonnemang, är skattefri.
Exempel på sådana förmåner kan vara möjlighet för personalen att på arbetsplatsen få tillgång till massage. Även en friskvårdsförmån som innebär att arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym avseende enklare motion är att jämställa med en skattefri naturaförmån.

Friskvårdsbidrag – den anställde väljer men arbetsgivaren bestämmer
Arbetsgivaren kan erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag att använda för motion eller annan friskvård som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att det erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Det måste dessutom vara av mindre värde.

Skatteverket anser att 5 000 kr inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr, ska de anställda beskattas på hela beloppet. 
En enstaka aktivitet ska däremot beskattas. Då måste den kosta mindre än 1 000 kr inkl. moms för att uppfylla kraven för enklare slag och mindre värde, enligt Skatteverket. Som exempel brukar nämnas liftkort. 
Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag
En arbetsgivare kan också kombinera de två alternativen ovan.

2. Personalvårdsförmåner och löneväxling

Skattefria personalvårdsförmåner får inte finansieras av arbetsgivaren med hjälp av bruttolöneavdrag/löneväxling. Då blir förmånerna skattepliktiga.  

3. Reseavdrag

Förutsättningar för reseavdrag med bil är att:

 • Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
 • Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar.
 • Du kan få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.


4. Har du sålt en fastighet 2019?

Du som har sålt en bostad ska deklarera försäljningen i deklarationen året efter. Det gör du genom att lämna en bilaga. Bilagan hittar du i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 som Skatteverket tillhandahåller. 

5. ROT-avdrag skall minska omkostnadsbeloppet

Om du sålt din bostad och fått ROT-avdrag för någon åtgärd ska den del som du fått skattereduktion för, minska omkostnadsbeloppet och därmed öka vinsten.

6. Skaffa digital brevlåda av många skäl

Om du skaffar en digital brevlåda senast 27 februari 2020 får du skatte-återbäringen 7-9 april. Du som deklarerar digitalt senast den 31 mars, utan att ändra eller lägga till något, får också skatteåterbäring i april.

7. Skattereduktion för fackföreningsavgift

Skattereduktion för fackföreningsavgift slopades 1 april 2019. Det betyder att det bara är de avgifter som du betalat in mellan den 1 januari och den 31 mars 2019 som ger skattereduktion.
Skattereduktionen för fackföreningsavgiften medges automatiskt om din fackförening har skickat in kontrolluppgift. Du ser skattereduktionen i den preliminära skatteuträkningen. 

8. Har du sålt värdepapper?

Du som har sålt eller löst in värdepapper ska lämna bilaga K4 med din deklaration. I e-tjänsten finns bilagan skapad med de flesta uppgifterna förifyllda. Det enda du behöver lägga till är ditt omkostnadsbelopp, det vill säga vad du har betalat för värdepappren. 
Känner du inte till omkostnadsbeloppet kan du i de flesta fall använda 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp (enligt schablonmetoden).
 
9. Utländska värdepapper

Utländska värdepapper anses avyttrade när det utländska företaget försätts i konkurs, dvs inte när konkursen är avslutad. Detta är en nyhet vid årets deklaration. 

10. Skattepliktig privat sjukvårdsförsäkring

Skattefriheten för förmån av privat sjuk- och hälsovård samt sjukvårdsförsäkringar slopades 1 juli 2018. Det gör att om en försäkring har betalats från och med 1 juli 2018, så skall den beskattas i årets deklaration. Glöm inte att normalt är bara 60 procent av premien skattepliktig enligt Skatteverkets egna uppgifter. 

11. Anstånd med deklarationen

Om du har ett godtagbart skäl för att deklarera senare än den 2 maj kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansök om anstånd senast den 2 maj. Då kan du få anstånd till den 16 maj.
Om du inte har möjlighet att logga in med e-legitimation eller om du behöver anstånd en längre tid, ansöker du på blanketten Ansökan – Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m. (SKV 2600). Skicka blanketten till Skatteverket minst tio dagar före den 2 maj. 

12. Kontor i bostaden

Vill du hyra ut en lokal i en villa eller bostadsrätt till eget aktiebolag eller egen arbetsgivare? Detta ger i så fall kapitalbeskattning så länge hyran är marknadsmässig. Tänk på att:

 • Behov av lokalen måste finnas, det får inte finnas en annan lokal samtidigt.
 • Marknadsmässig ersättning är maximal hyra.
 • Avtal mellan parterna måste upprättas.
 

13. Moms vid måltidsrepresentation

Ingen avdragsrätt för måltidsrepresentation finns kvar, men glöm inte bort att momsen på ett underlag på max 300 kronor kan lyftas, detta gäller även moms på alkohol. Gäller för alla bolagsformer.

14. Ombildning från enskild firma till aktiebolag

Tänk på att en ombildning av enskild firma till aktiebolag inte ger någon schablonintäkt som tillägg under ombildningsåret, om man tar med sig periodiseringsfonder. Detta gäller bara för enskild firma. 
Vill du ha tillgång till Skattehusets experter kan du beställa vår informationstjänst här
 

Läs hela artikeln»

Här finns allt du behöver veta om ämnet bilförmån och förmånsvärde, och varför körjournalerna som ligger till grund för skatteberäkningen är så viktiga om du vill undvika att bli förmånsbeskattad. Vi berättar också om ett aktuellt rättsfall där en företagare blev förmånsbeskattad trots att han hävdade att bilar inte använts. 

Vad är förmånsvärdet för bil 2020?
Enligt Skatteverket innebär "ringa omfattning" att bilen används högst tio gånger per år och sammanlagt körs högst 100 mil. Förmånsvärdet kan sänkas med 25 procent, ner till 75 procent av värdet, om den anställde kör 3 000 mil eller mer i tjänsten under arbetsåret.
Förmånsvärdet för bilen är alltså den skattepliktiga förmånen att få nyttja en tjänstebil privat. Beloppet läggs på bruttolönen och skatten dras sedan utifrån detta belopp. Hur stor förmånsskatten för en bil blir, baseras på en schablon över olika bilars marknadsvärde.
En regel att komma ihåg är att förmånsvärdet för bilen ska motsvara besparingen du gör genom att ha förmånsbil jämfört med att äga bilen privat.

Bilförmånsberäkning – hur beräknas bilförmånen?
En bilförmånsberäkning räknar ut hur mycket skatt du ska betala för en specifik bil och uppgifterna redovisas varje år i deklarationen. Eftersom det är flera faktorer som avgör hur stort förmånsvärdet blir för en viss bil, som exempelvis årsmodell och inköpskostnad för extrautrustning (läderklädsel, stereopaket etc), är det säkraste sättet att beräkna förmånsvärdet på en tjänstebil att använda den kompletta bilkalkylen i skatteprogrammet Visma Skatt eller Visma Skatt Proffs. Även Skatteverket har en begränsad digital tjänst för bilförmånsberäkning.

Sänkt förmånsvärde för miljöbilar - så räknar du ut det
Eftersom miljöbilar oftast är dyrare i inköp än bilar utan miljöanpassningar så finns det särskilda bestämmelser om förmånsvärdet. Förmånsvärdet på miljö- och elbilar får du fram genom att beräkna priset på en liknande, jämförbar bil. Det kan exempelvis vara samma bilmodell, fast med en bensin- eller dieselmotor. Om det saknas en jämförbar bil sätts det förmånsgrundande värdet istället till en annan bilmodell med ett belopp tillagt eller avdraget. Reglerna gällande förmånsbeskattning på miljöbilar är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2020.

Det här gäller för miljöbilar:
Miljöbilens nypris måste vara högre än nybilspriset på närmast jämförbara modell för att förmånsbeskattningen ska kunna sänkas.
Bilar som går under benämningarna el- och laddhybridbilar och som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras ner till en jämförbar bil utan miljöanpassning. Därefter sänks förmånsvärdet med 40 procent. Sänkningen får då vara högst 10 000 kr från och med inkomstår 2017.
Etanol- och elhybridbilar - som inte kan laddas från elnätet eller som tankas med gasol, rapsmetylester och övriga typer av miljöanpassade drivmedel - justeras ner till närmast jämförbara bil.

Undvika bilförmån med hjälp av körjournal
Den som vill undvika att bli förmånsbeskattad får alltså använda företagsbilen högst tio gånger per år och sammanlagt köra högst 100 mil per år. Det är enligt Skatteverket gränsen för "ringa omfattning".
Det här behöver ju kunna styrkas noggrant. Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil endast i tjänsten och nästan inget privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt. 

Körjournal, reseräkningar, anteckningar
En körjournal kan föras på papper, i dator eller så kan den anställda personen använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. Körjournalen kan även kompletteras med till exempel reseräkningar eller dagboksanteckningar som intygar de uppgifter som lämnas i körjournalen.
Det är extra viktigt med körjournal under vissa omständigheter.

Mycket tjänstekörning men under 3000 mil
Anställda som vill undvika att bli beskattade för bilförmån ska kunna visa att de har använt bilen privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.
Resor till och från arbete, skola och förskola räknas som privata resor.

Tjänstekörning med 3000 mil eller mer
Skatteverket kallar det omfattande tjänstekörning när en anställd kör 3 000 mil eller mer i tjänsten per år med en förmånsbil. Arbetsgivaren kan då själv sätta ner förmånsvärdet till 75 procent av fullt värde. För att minskningen av förmånsvärdet ska få ske ska den anställda uppfylla antalet mil hos arbetsgivaren under det aktuella inkomståret. Om arbetsgivaren inte minskar förmånsvärdet kan den anställda själv göra minskningen i sin inkomstdeklaration, förutsatt att man uppfyller villkoren. Anställda som har flera arbetsgivare under året kan summera all tjänstekörning hos de olika arbetsgivarna under året.

Anställd med fritt drivmedel
Om arbetsgivare betalar drivmedlet för en anställd med förmånsbil ska den anställde bara beskattas för drivmedel som används till privata resor. Det förutsätter att det finns underlag som visar hur mycket man har kört privat och i tjänsten, annars ska man beskattas för allt drivmedel.

Hur skall en körjournal se ut?
Fyll i körjournalen så här: 

 • Mätarställning vid årets början
 • Mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

 • Bilens registreringsnummer
 • Aktuellt år
 • Datum och mätarställning vid resans start och slut
 • Hur många kilometer den anställda kör varje resa
 • Vilken adress resan startade från och avslutades på
 • Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
 • Anteckningar om bilförare och tankning med mera.
 • Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.
 

Elektronisk körjournal
En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen. Den registrerar automatiskt alla körningar, både privata och i tjänsten. Olika modeller fungerar olika. Det är bra att föra över uppgifterna till en dator med jämna mellanrum. Då kan den anställde även komplettera med uppgifter om till exempel vilka kunder eller företag som har besökt, för att därefter skriva ut journalen.
Den elektroniska körjournalen ska innehålla alla de rubriker som visas i exemplet ovan.
Vissa elektroniska körjournaler kan även ge information om drivmedelsförbrukning. Det kan vara användbart för anställda som har högre bränsleförbrukning på tjänsteresorna än vid privatkörningen, till exempel om de kör en bil i tjänsten som har släpvagn eller är tungt lastad. 
Förmånsvärdet för drivmedel ska grunda sig på den faktiska bränsleförbrukningen vid privatkörningen.
Elektronisk körjournal räknas inte som den typ av extrautrustning som höjer bilförmånsvärdet.

Aktuellt rättsfall: Företagare beskattades för förmån av både personbil och husbil
Kammarrätten beskattade en företagsledare för flera fordon. Man accepterade inte de muntliga uppgifter som lämnats i ärendet.

Bakgrund
Skatteverket gjorde en utredning hos bolaget som inte hade redovisat något förmånsvärde för fri bil som underlag för arbetsgivaravgifter i sina arbetsgivardeklarationer under en viss begränsad period. Skatteverket gjorde därför en utredning för att se om förmånsvärdet skulle redovisas för något av fordonen. Vid utredningen framkom att bolaget ägt tre fordon som användes i verksamheten. Bolaget skickade in körjournaler för alla tre fordon samt drivmedelsfakturor för den aktuella period som Skatteverket granskade. 
Bolaget uppgav att när bilarna inte användes stod ett av fordonen inlåst i ett garage hos bolaget. De andra stod parkerade på tomten. En husbil köptes in ny, men ställdes av och byggdes om invändigt för att användas i verksamheten. Senare lades den ut till försäljning vilket kunde styrkas. 

Förutsätts använda bilarna 
Enligt rådande praxis förutsätts det att företagsledare med obegränsad möjlighet att disponera bolagets tillgångar också använder bilar för privat bruk. Bolaget uppgav också att det var företagsledaren som hade ansvar för bilarna. Skatteverket beskattade därför företagsledaren för dispositionsrätten till bilarna.

Överklaganden
Men bolaget överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten (FR) som beslutade att företagsledaren inte skulle beskattas för förmån av ett av fordonen. Detta eftersom den endast användes för privat körning i ringa omfattning eller inte alls, enligt FR. Förvaltningsrätten beslutade även att halvera förmånsvärdet av en personbil, med motiveringen att den hade skrymmande last som säkrats på ett särskilt sätt vilket satte ner värdet. Förvaltningsrätten påpekade att körjournalen var bristfällig. 
Skatteverket överklagade till Kammarrätten, som instämde i kritiken mot bristande körjournal och ansåg att det krävdes mer än muntliga uppgifter om att husbilen har byggts om, varit tungt lastad och därmed svår att använda privat för att det skulle påverka förmånsvärderingen. Att husbilen har varit avställd omöjliggjorde inte heller att den använts privat. Företagsledaren kunde inte styrka att husbilen använts endast i ringa omfattning. Därför fastslog Kammarrätten Skatteverkets beslut och företagaren blev förmånsbeskattad.

Kommentar från Skattehuset: Domen visar hur viktigt det är med en noggrant förd körjournal för att slippa ifrån förmån. Att påstå förhållanden utan objektiv bevisning leder inte till reducering av förmånen.
 

Läs hela artikeln»

Länkar

-

Senaste nyheter

Senaste nyheter


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.