Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.
Dela gärna med kollegor och kunder via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

2020 > 08

Skattehuset reder ut

Båt, fritidshus och andra förmåner – det här gäller

Hur tänker Skatteverket när det gäller förmånsbeskattning av bland annat båtar och fritidshus? Vilka är principerna? Skattehusets expert Jan-Åke Jernhem reder ut vad som gäller. Nytt är också att provtagning för Covid 19 är en skattefri personalförmån. 

Tillgångar som ofta blir föremål för bedömning om de ska förmånsbeskattas är: 

1. Fritidshus
2. Bostäder
3. Motorcykel
4. Husbil som registreras som tung lastbil
5. Fyrhjulingar
6. Båtar
7. Andra inventarier

Egendomarna ägs eller leasas av en arbetsgivare men kan användas av den som äger företaget, familjemedlemmar eller anställda.

Vanligtvis blir förmånen skattepliktig först när den utnyttjas eller kommer den anställde till del på något uppenbart sätt. Men i vissa fall kan redan dispositionsrätten – möjligheten att få utnyttja en egendom – utlösa en beskattning.

• Det är rätten att använda egendom för privat bruk som eventuellt ska förmånsbeskattas. Inte den faktiska användningen. 

• Undantaget är egendom som inte självklart lämpar sig för privat bruk – till exempel en traktor. Då beskattas bara själva utnyttjandet, inte dispositionsrätten i sig. 

• Egendomarna får däremot användas obegränsat i företaget.

 

Tre typfall

När det gäller beskattning för just fritidsbostäder och båtar kan dispositionsrätten beskattas med utgångspunkt från tre olika typfall.

1. Egendom med oinskränkt dispositionsrätt 

2. Egendom med inskränkt dispositionsrätt

3. Egendom som hyrs ut.

 

1. Egendom med oinskränkt dispositionsrätt

En delägare eller annan anställd med kontinuerlig och oinskränkt dispositionsrätt till företagets fritidsbostad eller båt bör beskattas för värdet av en sådan förmån beräknad på årsbasis. Detta gäller oavsett vilket faktiskt nyttjande som skett. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet. 

Man bör då i första hand jämföra kostnaden för en privatperson att hyra ett hus eller en båt på årsbasis.

Hjälpregel när marknadsvärdet inte kan beräknas
Om en motsvarande hyreskostnad inte kan beräknas bör hyresnivån inte understiga arbetsgivarens kostnader för att tillhandahålla förmånen. Bolagets kostnad ska bara användas när det saknas hyresmarknad. Det bygger på antagandet att den anställda skulle ha haft motsvarande kostnader om han eller hon privat skulle hålla sig med en motsvarande egendom.

Kostnaden under ett kalenderår kan beräknas med ledning av delbeloppen för kapitalkostnad, driftskostnader och faktisk värdeminskning.

Kapitalkostnad för egendomen
Kapitalkostnaden för egendomen under året kan beräknas efter en marknadsmässig ränta på egendomens marknadsvärde vid ingången av året eller i förekommande fall en senare tidpunkt. Den marknadsmässiga räntan bör inte understiga statslåneräntan vid ingången av beskattningsåret, eller senare anskaffningstidpunkt + 1 procent, som också nämndes ovan.

Löpande driftskostnader
Löpande driftskostnader (inkl moms) för fastigheter kan exempelvis gälla kostnader för el och uppvärmning, vatten, sophämtning, fastighetsavgift, försäkring och löpande underhåll. För båtar kan det gälla kostnader för bränsle, service, försäkringar, hamnavgifter, transporter och uppläggningsplats.

Faktisk värdeminskning
Generellt bör en egendoms faktiska värdeminskning ingå i ett beräknat värde av att privat kunna använda egendomen. Under inkomst av tjänst tillämpas inte räkenskapsenlig avskrivning utan det är den verkliga värdenedgången på längre sikt som är relevant. Om någon verklig värdeminskning inte skett för egendomen bör man bortse från den.

 

2. Egendom med inskränkt dispositionsrätt

Om ett fritidshus eller en båt regelmässigt används i företaget men ändå är disponibel för den anställde under semester och helger, bör beskattningen grunda sig på värdet av denna begränsade dispositionsrätt. 

Det kan exempelvis gälla en båt som typiskt sett är användbar för fritidsändamål men som används för transporter i verksamheten. I normalfallet bör förmånsvärdet då beräknas motsvara fyra veckors marknadsmässiga hyreskostnad.

Ett lägre förmånsvärde kan vara motiverat om andra anställda använder egendomen på sådan tid när den anställda i fråga annars hade kunnat använda den – normalt kvällar, helger och på semestern. 

Om den anställde privat äger en bostad eller båt av liknande typ och som finns i motsvarande geografiska område kan även det tala för att värdet av dispositionsrätten är lägre.

Om en privatägd båt däremot är av annan karaktär än företagets båt talar detta för att förmånsvärdet inte bör reduceras.

Sjukdom eller funktionsnedsättning – lägre värde
Om den anställda är sjuk eller har funktionsnedsättning på ett sådant sätt att egendomen inte kan användas privat av denne eller dennes familj, kan detta också vara ett skäl för att justera förmånsvärdet nedåt.

Sporadisk användning – högre värde
Ett högre förmånsvärde kan vara motiverat om användningen i verksamheten är mer sporadisk och bestäms av den anställde själv, t.ex. när båten eller fritidshuset alltid är möjligt att använda när den anställde själv är ledig. Detta talar för att egendomen kan användas mer fritt av den anställde och dennes familj osv.

 

3. Egendom som hyrs ut

Här får man skilja på om det är fråga om uthyrning av flera semesterbostäder eller båtar respektive om det är fråga om en enstaka semesterbostad eller båt.

Flera semesterbostäder eller båtar för uthyrning
Om företagets verksamhet består i fortlöpande uthyrning av semesterbostäder eller båtar, som innebär att objekten stadigvarande används i verksamheten kan det innebära att den anställde i praktiken saknar dispositionsmöjlighet. Dispositionsrätten har i sådant fall inget beskattningsbart värde och enbart faktiskt användande beskattas.

Om företaget inte hyr ut sin egendom på öppna marknaden utan främst hyr ut till närstående och bekanta bör detta inte jämställas med en sådan uthyrningsverksamhet där dispositionsmöjlighet saknas.

Enstaka semesterbostad eller båt för uthyrning
Om ett företag innehar en enstaka semesterbostad eller båt för uthyrning, men den anställde har dispositionsrätt till den under outhyrda veckor bör förmånsvärdet motsvara värdet av dessa outhyrda veckor. Reduktion bör dock ges för den rabatt som en motsvarande kund skulle kunna få på marknaden vid långtidshyra.

Högsta förvaltningsdomstolen har vid beräkning av båtförmån godtagit en rabatt för långtidshyra med cirka 30 procent. (HFD 2011 ref. 55 II.) Enligt Skatteverkets uppfattning bör en sådan rabatt även kunna tillämpas i fall som handlar om längre hyresperioder och det inte finns underlag för en annan rabattsats. 

Gäller även rättigheter

Om inget motsäger att förmånen har utnyttjats så kan Skatteverket också besluta om förmånsbeskattning i de här fallen: 

•Gratis parkering vid arbetsplatsen
•Periodkort för resor 
•Tillgång till loger vid idrottsanläggningar 

 

Avtala bort dispositionsrätt

För att undvika förmånsbeskattning kan en anställd avtala bort sin dispositionsrätt. 
 

Hur ska förmånen värderas

Enligt allmänna regler ska förmåner värderas till sitt lokala marknadsvärde. Om det inte går att fastställa ett lokalt pris ska det beräknas med utgångspunkt från arbetsgivarens kostnad. Kostnaden kan beräknas med utgångspunkt från en marknadsmässig ränta (statslåneräntan + 1 procent), faktiska driftskostnader och en faktisk värdeminskning.
 

Förbrukningsvaror

Om arbetsgivaren har köpt konsumtionsvaror som saknar naturlig anknytning till företaget går äganderätten normalt sett över till företagsledaren eller den anställde direkt i samband med köpet. Exempel: 

• Förbrukningsmaterial
• Dagligvaror
• Tv-apparat
• Möbler
• Musikanläggning 
• Kläder för personligt bruk 

Tillfälliga undantag på grund av Covid 19

Under Coronapandemin har regeringen beslutat att tillfälligt frångå de allmänna principerna för beskattning för förmåner som nämnts ovan. 

Covid-19 provtagning
En provtagning i samband med covid-19 skall anses som förebyggande behandling om en arbetsgivare betalar för den anställde. Detsamma gäller för en näringsidkare som genomgår motsvarande behandling. Det betyder att det är en skattefri förmån.

Taxiförmån
Med anledning av covid-19-pandemin förekommer det att arbetsgivare med syfte att minska risken för smittspridning bekostar taxiresor till arbetsplatsen för anställda, t.ex. inom sjukhusvård och äldreomsorg. 

Det kan även förekomma andra arrangemang med samma syfte, t.ex. att anställda blir hämtade vid bostaden av företagsbil. Fråga har uppkommit hur sådana förmåner bör värderas.

Skatteverket har i ett ställningstagande ansett att taxiförmåner som arbetsgivaren tillhandahåller den anställde för resor till och från arbetet inte skall beskattas på samma sätt som annars. 

Om en anställd under en pågående pandemi får taxiresor eller annan reseförmån av sin arbetsgivare i syfte att minska risken för smitta, så bör förmånen värderas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik.

Avdragsrätten för anställda som använt egen bil eller förmånsbil för arbetsresor påverkas inte av ställningstagandet.

 

Läs hela artikeln»

– Regeringen har föreslagit ett antal åtgärder i samband med Coronavirusets framfart. Vi har all anledning att förvänta fler åtgärder. Här ger vi framförallt tips på rent praktiska saker samt en del exempel.  Artikeln gör inget anspråk på att vara heltäckande.

Att tänka på just nu

Årsredovisningen
Bokföringsnämnden har sammanfattat företagens skyldighet att i årsredovisningen notera väsentliga händelser som inträffat, bland annat efter bokslutsdagen. Coronaviruset kan mycket väl vara en sådan händelse.
Balansräkningen
Balansräkningen ska visa företagets ställning på balansdagen, det vill säga räkenskapsårets sista dag. Har företagets tillgångar minskat i värde före räkenskapsårets utgång behöver nedskrivningsreglerna och reglerna om lägsta värdets princip beaktas. Det kan exempelvis bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.
Har företagets tillgångar minskat i värde efter räkenskapsårets utgång, kan det vara en sådan väsentlig händelse efter räkenskapsårets slut som företaget ska lämna upplysning om.

K2 och K3
I K2 ÅR finns reglerna om nedskrivningar i respektive tillgångskapitel. I K3 finns reglerna i kapitel 11 och 12 (finansiella tillgångar) och kapitel 27 (anläggningstillgångar).

Likvidation och konkurs
Exempel på när företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet är att fråga uppkommit om företaget ska gå i likvidation eller försättas i konkurs. 

Väsentliga händelser under eller efter räkenskapsåret
Upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret ska lämnas i förvaltningsberättelsen. Har de väsentliga händelserna inträffat efter räkenskapsårets slut ska upplysningarna i stället lämnas i not. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna. Händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång kan vara av det slaget att upplysning även behöver lämnas i förvaltningsberättelsen.
 

Lägre sociala avgifter mars - juni 2020

En tillfällig nedsättning av de sociala avgifterna föreslås för perioden 1 mars-30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till maximalt 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

Exempel: 
En anställd har 23.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 7.383 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 2.399 kr per månad. En lindring på 4.984 kr.
En annan anställd har 37.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 11.781 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 6.481 kr per månad. En lindring på 5.300 kr.

Enskilda firmor
För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Förändringen omfattar ju då uppbörden redan den 14 april, som torde innebära att det blir förändringar som berör både Skatteverket och programvarutillverkarna.

Hur gör man i praktiken som företagare?
Enligt Skatteverket ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd” i arbetsgivardeklarationen. Genom att kryssa i fält 062 kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent. 
Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft.

Läs hela artikeln»

Länkar

-

Senaste nyheter

Senaste nyheter


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.