Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.
Dela gärna med kollegor och kunder via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

2021

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål där Tillväxtverket visar sig ha gjort fel i sin handläggning av korttidsstödet. En företagare förlorade stödet genom beslutet men högsta instans upphävde Tillväxtverkets beslut efter att ha lämnat prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen, 2021-06-18, mål nr 1649–21

Det börjar komma allt fler avgöranden som bedömer myndigheternas behandling av utbetalningen av de olika stöd som en företagare kan få i samband med pandemin covid19. Eftersom de olika stöden handläggs hos olika myndigheter gör det att de skattskyldiga företagarna får svårt att hålla ordning på vem som beslutar vad och hur man skall förfara om man upplever att det beslut man fått inte är rätt.
I dagsläget har man inte endast Skatteverket som motpart (SKV) och som myndighet att ansöka hos, utan också Försäkringskassan (FK), Boverket och inte minst Tillväxtverket. Det är myndigheter man möter beroende på stödformen man önskar. Den sist nämnda myndigheten, Tillväxtverket, behandlar bl.a. stödet vid korttidsarbete (korttidsstödet).
På senare tid, under sommaren, har det uppmärksammats ett avgörande i högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), där man beslutade att Tillväxtverket hade gjort fel. Det felet gjorde att företagaren förlorade rätten till korttidsstödet men domstolen, efter att ha lämnat ett prövningstillstånd, ändrade alltså beslutet. Vi redogör för det nedan.

Hur skall man göra om man inte är nöjd?

I samband med att man får ett beslut av en svensk myndighet så skall det också bifogas en s.k. besvärshänvisning, där det framgår hur man skall göra om man inte är nöjd med beslutet man fått. Det är alltså ingen skillnad om beslutet lämnats av Skatteverket eller någon annan myndighet. Du som skattskyldig har alltid rätt att begära rättelse och beskriva det som du upplever är fel.
Detta har redan många skattskyldiga företagare gjort. Exempelvis har Förvaltningsrätten i Stockholm lämnat ett mycket stort antal domar i slutet av augusti i år, 25-26 augusti 2021, som dels behandlar frågan om Tillväxtverkets bedömning av löneutbetalningar till anställda i företagen och dels företagens eventuella återbetalningsskyldighet av stöd som betalats ut, trots lämnad utdelning.
Det är i och för sig viktigt att komma ihåg att de senast lämnade domarna under augusti är lämnade av första instans och kan mycket väl överklagas av Tillväxtverket. Men de visar på en sak och det är att det inte på något sätt är så att myndigheten alltid sitter på sanningen.
Även om ett företag exempelvis lämnat en utdelning anser således domstolen att stödet inte skall betalas tillbaka, man har alltså avgjort frågan om företaget har ekonomiska svårigheter eller ej. Eftersom det är fråga om en samlad bedömning, menar domstolen, så kan en vinstutdelning eller annan liknande utbetalning inte ovillkorligen medföra ett nekat godkännande utan måste ställas i förhållande till arbetsgivarens samlade ekonomiska situation. Det betyder att en utdelning eller liknande utbetalning inte ensam är tillräcklig för att konstatera att arbetsgivaren inte har sådana ekonomiska svårigheter som krävs för ett godkännande. Det innebär också att det inte med automatik kan slås fast att en arbetsgivare som fått stöd och som inte redovisat en utdelning har förorsakat att stödet lämnats på felaktig grund. Detta hade vi ju inte med säkerhet vetat, om inte företagarna hade överklagat sina beslut.

Jämförelsemånaden

Det är alltså Tillväxtverket som efter ansökan av en arbetsgivare fattar beslut om korttidsstöd. En sådan ansökan ska ha kommit in till myndigheten senast två månader efter den månad som stödet söks för. Det är alltså möjligt att söka stöd retroaktivt. Storleken på stödet beräknas utifrån lönerna för de arbetstagare som under en s.k. jämförelsemånad var anställda med samma eller högre sysselsättningsgrad som under stödmånaden.
I lagen anges att jämförelsemånaden är den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattat beslut om godkännande av en arbetsgivare för stöd. Syftet med att utgå från en jämförelsemånad är att säkerställa att stöd inte lämnas för arbetstagare som anställs under en stödperiod och att stödet inte ska kunna missbrukas genom att arbetstagare ges en högre sysselsättningsgrad inför en stödmånad.
Ett aktiebolag ansökte i juni 2020 om stöd vid korttidsarbete för perioden 1 april - 31 maj 2020. I juni 2020 avslog Tillväxtverket ansökan med motiveringen att bolaget under den aktuella jämförelsemånaden inte uppfyllde kraven för att få stöd. Vid prövningen hade Tillväxtverket använt januari 2020 som jämförelsemånad.
Anledningen till det var att ett retroaktivt beslut om godkännande för stöd enligt myndigheten ska anses ha fattats under den första månad som godkännandet gäller.
Eftersom den första stödmånaden var april 2020 använde myndigheten januari 2020 som jämförelsemånad. Förvaltningsrätten (FR) biträdde Tillväxtverkets bedömning i sin dom.

Kammarrätten

Bolaget överklagade domen till Kammarrätten (KR). KR angav att det saknas stöd i lagstiftningen för att ett beslut ska anses ha meddelats vid en annan tidpunkt än den då myndigheten har fattat beslutet. Eftersom Tillväxtverket hade meddelat sitt beslut under juni månad 2020 var korrekt jämförelsemånad mars månad samma år. KR upphävde därför underinstansernas avgöranden och visade målet åter till Tillväxtverket för ny prövning. Tillväxtverket överklagade.

HFD:s avgörande

HFD (Högsta förvaltningsdomstolen) gör i sin dom följande bedömning. En ansökan om stöd ska ha kommit in till Tillväxtverket inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden för att stöd ska få lämnas. Det är alltså möjligt att ansöka om stöd retroaktivt, vilket innebär att Tillväxtverkets beslut kan komma att fattas under eller efter den första månad som en arbetsgivare söker stöd för.
När ett beslut om godkännande för stöd avser förfluten tid menar Tillväxtverket att beslutet ska anses ha fattats under den första månad som godkännandet gäller. En sådan tillämpning, där jämförelsemånaden i regel kommer att infalla tre månader före den aktuella stödperioden, tillgodoser enligt myndigheten bäst lagstiftningens syfte.
HFD konstaterar dock att det i lagen uttryckligen anges att jämförelsemånaden är den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattat beslut om godkännande. Något utrymme avvika från denna reglering finns inte. HFD:s dom innebär därför att när Tillväxtverket fattat beslut om godkännande av en arbetsgivare för stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete, är jämförelsemånaden den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då beslutet fattades. Tillväxtverkets yrkande avslås således.

Tillväxtverket är fel ute

Det visar sig genom denna dom att Tillväxtverket tillämpat reglerna direkt felaktigt vilket troligen påverkat flera företags möjligheter till stöd. Själva säger verket, i en kommentar till domen, att det troligen bara berör ett fåtal företag, medan många andra rådgivare med kraft hävdar att det är många företag som fått avslag på sina ansökningar med den felaktiga tolkningen som grund.
Domen visar att det är viktigt att driva processer när man anser sig felaktigt bedömd och där man anser att felaktigheten bygger på att myndigheten tolkar lagstiftning egensinnigt och felaktigt, såsom Tillväxtverket nu blivit medvetandegjorda om.
Så överklaga beslut du uppfattar som felaktiga. Om inte för din egen skull så för andra. Det kan vara värt att reda ut saker med hjälp av domstolarna. 

Läs hela artikeln»

Här finns allt du behöver veta om ämnet bilförmån och förmånsvärde, och varför körjournalerna som ligger till grund för skatteberäkningen är så viktiga om du vill undvika att bli förmånsbeskattad. Vi berättar också om ett aktuellt rättsfall där en företagare blev förmånsbeskattad trots att han hävdade att bilar inte använts. 

Vad är bilförmån?

En bilförmån är en bil som en anställd får använda fritt även om den ägs av arbetsgivaren. Den anställde beskattas därför. När en anställd använder arbetsgivarens bil för privat bruk i mer än "ringa omfattning", utgör bilen en skattepliktig förmån - så kallad förmånsbil eller bilförmån. Förmånsbeskattningen gäller oavsett om företaget äger bilen eller om det rör sig om en hyrbil.
Privata och oredovisade förmåner är de vanligaste orsakerna till att små och medelstora företag får höjd skatt. 4 av 10 företag gör fel kring detta och skattefelet beräknas uppgå till ungefär 8 miljarder kronor om året. Företagsägda bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden kontrolleras det här året.

Vad är förmånsvärdet för bil inkomstår 2020?

Enligt Skatteverket innebär "ringa omfattning" att bilen används högst tio gånger per år och sammanlagt körs högst 100 mil. Förmånsvärdet kan sänkas med 25 procent, ner till 75 procent av värdet, om den anställde kör 3 000 mil eller mer i tjänsten under arbetsåret.
Förmånsvärdet för bilen är alltså den skattepliktiga förmånen att få nyttja en tjänstebil privat. Beloppet läggs på bruttolönen och skatten dras sedan utifrån detta belopp. Hur stor förmånsskatten för en bil blir, baseras på en schablon över olika bilars marknadsvärde.
En regel att komma ihåg är att förmånsvärdet för bilen ska motsvara besparingen du gör genom att ha förmånsbil jämfört med att äga bilen privat.

Bilförmånsberäkning – hur beräknas bilförmånen?

En bilförmånsberäkning räknar ut hur mycket skatt du ska betala för en specifik bil och uppgifterna redovisas varje år i deklarationen. Eftersom det är flera faktorer som avgör hur stort förmånsvärdet blir för en viss bil, som exempelvis årsmodell och inköpskostnad för extrautrustning (läderklädsel, stereopaket etc), är det säkraste sättet att beräkna förmånsvärdet på en tjänstebil att använda den kompletta bilkalkylen i skatteprogrammet Visma Skatt eller Visma Skatt Proffs. Även Skatteverket har en begränsad digital tjänst för bilförmånsberäkning.
Bilförmån inkomstår 2020 (för bilar utanför bonus-malus-systemet)
Prisdel 1: 9 % av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp (354 750 kr)
Prisdel 2: 20 % av nybilspriset över 7,5 prisbasbelopp
Basbeloppsdel: 31,7 % av årets prisbasbelopp (14 994 kr)
Räntedel: 0,375 % av nybilspriset
Värde sexårsbilar: Fyra ggr årets prisbasbelopp (189 200 kr)
Bilförmån inkomstår 2020 (för bilar inom bonus-malus-systemet)
Prisdel 1: 9 % av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp (354 750 kr)
Prisdel 2: 20 % av nybilspriset över 7,5 prisbasbelopp
Basbeloppsdel: 29,0 % av årets prisbasbelopp (13 717 kr)
Räntedel: 0,375 % av nybilspriset
Värde sexårsbilar: Fyra ggr årets prisbasbelopp (189 200 kr)

Sänkt förmånsvärde för miljöbilar - så räknar du ut det

Eftersom miljöbilar oftast är dyrare i inköp än bilar utan miljöanpassningar så finns det särskilda bestämmelser om förmånsvärdet. Förmånsvärdet på miljö- och elbilar får du fram genom att beräkna priset på en liknande, jämförbar bil. Det kan exempelvis vara samma bilmodell, fast med en bensin- eller dieselmotor. Om det saknas en jämförbar bil sätts det förmånsgrundande värdet istället till en annan bilmodell med ett belopp tillagt eller avdraget. Reglerna gällande förmånsbeskattning på miljöbilar är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2020.
Det här gäller för miljöbilar:
Miljöbilens nypris måste vara högre än nybilspriset på närmast jämförbara modell för att förmånsbeskattningen ska kunna sänkas.
Bilar som går under benämningarna el- och laddhybridbilar och som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras ner till en jämförbar bil utan miljöanpassning. Därefter sänks förmånsvärdet med 40 procent. Sänkningen får då vara högst 10 000 kr från och med inkomstår 2017.
Etanol- och elhybridbilar - som inte kan laddas från elnätet eller som tankas med gasol, rapsmetylester och övriga typer av miljöanpassade drivmedel - justeras ner till närmast jämförbara bil.

Undvika bilförmån med hjälp av körjournal

Den som vill undvika att bli förmånsbeskattad får alltså använda företagsbilen högst tio gånger per år och sammanlagt köra högst 100 mil per år. Det är enligt Skatteverket gränsen för "ringa omfattning".
Det här behöver ju kunna styrkas noggrant. Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil endast i tjänsten och nästan inget privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt. 
Körjournal, reseräkningar, anteckningar
En körjournal kan föras på papper, i dator eller så kan den anställda personen använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. Körjournalen kan även kompletteras med till exempel reseräkningar eller dagboksanteckningar som intygar de uppgifter som lämnas i körjournalen.
Det är extra viktigt med körjournal under vissa omständigheter.
Mycket tjänstekörning men under 3000 mil
Anställda som vill undvika att bli beskattade för bilförmån ska kunna visa att de har använt bilen privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.
Resor till och från arbete, skola och förskola räknas som privata resor.
Tjänstekörning med 3000 mil eller mer
Skatteverket kallar det omfattande tjänstekörning när en anställd kör 3 000 mil eller mer i tjänsten per år med en förmånsbil. Arbetsgivaren kan då själv sätta ner förmånsvärdet till 75 procent av fullt värde. För att minskningen av förmånsvärdet ska få ske ska den anställda uppfylla antalet mil hos arbetsgivaren under det aktuella inkomståret. Om arbetsgivaren inte minskar förmånsvärdet kan den anställda själv göra minskningen i sin inkomstdeklaration, förutsatt att man uppfyller villkoren. Anställda som har flera arbetsgivare under året kan summera all tjänstekörning hos de olika arbetsgivarna under året.
Anställd med fritt drivmedel
Om arbetsgivare betalar drivmedlet för en anställd med förmånsbil ska den anställde bara beskattas för drivmedel som används till privata resor. Det förutsätter att det finns underlag som visar hur mycket man har kört privat och i tjänsten, annars ska man beskattas för allt drivmedel.
Hur skall en körjournal se ut?
Fyll i körjournalen så här: 
Mätarställning vid årets början
Mätarställning vid årets slut.
Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:
Bilens registreringsnummer
Aktuellt år
Datum och mätarställning vid resans start och slut
Hur många kilometer den anställda kör varje resa
Vilken adress resan startade från och avslutades på
Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
Anteckningar om bilförare och tankning med mera.
Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.
Elektronisk körjournal
En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen. Den registrerar automatiskt alla körningar, både privata och i tjänsten. Olika modeller fungerar olika. Det är bra att föra över uppgifterna till en dator med jämna mellanrum. Då kan den anställde även komplettera med uppgifter om till exempel vilka kunder eller företag som har besökt, för att därefter skriva ut journalen.
Den elektroniska körjournalen ska innehålla alla de rubriker som visas i exemplet ovan.
Vissa elektroniska körjournaler kan även ge information om drivmedelsförbrukning. Det kan vara användbart för anställda som har högre bränsleförbrukning på tjänsteresorna än vid privatkörningen, till exempel om de kör en bil i tjänsten som har släpvagn eller är tungt lastad. 
Förmånsvärdet för drivmedel ska grunda sig på den faktiska bränsleförbrukningen vid privatkörningen.
Elektronisk körjournal räknas inte som den typ av extrautrustning som höjer bilförmånsvärdet.

Aktuellt rättsfall: Företagare beskattades för förmån av både personbil och husbil

Kammarrätten beskattade en företagsledare för flera fordon. Man accepterade inte de muntliga uppgifter som lämnats i ärendet.
Bakgrund
Skatteverket gjorde en utredning hos bolaget som inte hade redovisat något förmånsvärde för fri bil som underlag för arbetsgivaravgifter i sina arbetsgivardeklarationer under en viss begränsad period. Skatteverket gjorde därför en utredning för att se om förmånsvärdet skulle redovisas för något av fordonen. Vid utredningen framkom att bolaget ägt tre fordon som användes i verksamheten. Bolaget skickade in körjournaler för alla tre fordon samt drivmedelsfakturor för den aktuella period som Skatteverket granskade. 
Bolaget uppgav att när bilarna inte användes stod ett av fordonen inlåst i ett garage hos bolaget. De andra stod parkerade på tomten. En husbil köptes in ny, men ställdes av och byggdes om invändigt för att användas i verksamheten. Senare lades den ut till försäljning vilket kunde styrkas. 
Förutsätts använda bilarna 
Enligt rådande praxis förutsätts det att företagsledare med obegränsad möjlighet att disponera bolagets tillgångar också använder bilar för privat bruk. Bolaget uppgav också att det var företagsledaren som hade ansvar för bilarna. Skatteverket beskattade därför företagsledaren för dispositionsrätten till bilarna.
Överklaganden
Men bolaget överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten (FR) som beslutade att företagsledaren inte skulle beskattas för förmån av ett av fordonen. Detta eftersom den endast användes för privat körning i ringa omfattning eller inte alls, enligt FR. Förvaltningsrätten beslutade även att halvera förmånsvärdet av en personbil, med motiveringen att den hade skrymmande last som säkrats på ett särskilt sätt vilket satte ner värdet. Förvaltningsrätten påpekade att körjournalen var bristfällig. 
Skatteverket överklagade till Kammarrätten, som instämde i kritiken mot bristande körjournal och ansåg att det krävdes mer än muntliga uppgifter om att husbilen har byggts om, varit tungt lastad och därmed svår att använda privat för att det skulle påverka förmånsvärderingen. Att husbilen har varit avställd omöjliggjorde inte heller att den använts privat. Företagsledaren kunde inte styrka att husbilen använts endast i ringa omfattning. Därför fastslog Kammarrätten Skatteverkets beslut och företagaren blev förmånsbeskattad.
Kommentar från Skattehuset: Domen visar hur viktigt det är med en noggrant förd körjournal för att slippa ifrån förmån. Att påstå förhållanden utan objektiv bevisning leder inte till reducering av förmånen.

Läs hela artikeln»

Avdragsgill eller inte? Det finns en mängd olika avdragsgilla kostnader i ett företag. Vi berättar vilka utgifter som är skattefria och hur du räknar på avdragsgilla kostnader.

Vad betyder avdragsgill?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 
Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Vad är avdragsgillt?

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Avdragsgill representation eller momsavdrag?

När du företräder företaget i vissa externa och interna sammanhang kan det betraktas som representation. Skatteverket godkänner avdragsgill representation om utgifterna hänger direkt ihop med din företagsverksamhet, som en personalfest, eller ingår som en del i en affärsförhandling. Ditt företag måste även vara momspliktigt.

Direkt avdragsgillt

Mindre förtäring som till exempel fika, alkoholfri dryck, frukt och smörgås är direkt avdragsgillt med upp til 60 kronor inklusive moms per person.
Teaterbiljetter och greenfee för golfspel är avdragsgillt upp till 180 kronor inklusive moms per person och tillfälle.
Har du en personalfest är utgifter för lokalhyra, musikunderhållning och mindre förtäring avdragsgillt upp till 180 kronor inklusive moms per person och tillfälle.

Representationsmåltider – ej avdragsgilla kostnader, men momsavdrag

Luncher och middagar får du dra av momsen för upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Håller du en visning eller demonstration kan du även här dra av momsen för matkostnader upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Om beloppet per person övergår 300 kronor och det även serveras alkohol så gäller en särskild beräkning, se exempel och kalkylator hos Skatteverket. Eller använd schablonen som säger att du kan göra avdrag på 46 kronor per person och tillfälle. (Debiterad moms ska vara minst 46 kronor per person och tillfälle.)
Tänk på att...

  • Möjligheten att låta företaget bekosta utgifter för representation är sämre i handelsbolag och enskild firma än i ett aktiebolag. Du har alltså lättare att göra skatteavdrag för kostnader i ett aktiebolag som företagsform.

Julklappar till anställda

Visste du att du får göra avdrag för julklappar till anställda? För att räknas som avdragsgill julgåva får julklappen inte vara värd mer än 450 kronor. Glöm inte att regeringen infört tillfälliga regler pga rådande pandemi i skrivande stund, vilket kan ge högre avdragsmöjligheter.
Viktigt om avdragsgill julgåva

  • Värdet får inte överstiga 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan.
  • Julgåvor får inte vara kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri. Läs mer på Skatteverket.
Läs hela artikeln»

Du kan göra vinster i ditt aktiebolag genom att skjuta fram bolagsskatten, speciellt de år då bolagsskatten sänks. Även om det i dag är svårare att göra bra räntevinster kan du ändå sänka din bolagsskatt med tillfälliga avdrag, tipsar skatteexperten Jan-Åke Jernhem.

Vad är bolagsskatt?

Bolagsskatt, eller corporate tax på engelska, är en statlig skatt på 21,4 procent av den årliga vinsten i aktiebolag eller ekonomisk förening. Även stiftelser och ideella föreningar i Sverige kan behöva betala bolagsskatt.
Medan aktiebolaget beskattas för verksamhetens vinst, blir bolagets ägare beskattade för lönen och eventuell utdelning på aktierna. Arbetsgivaravgifter och delägarnas personalskatt betalas i efterskott, medan bolagsskatten betalas i förskott i form av preliminära inbetalningar. Skattereglerna för ekonomiska föreningar är i stort sett desamma som för aktiebolag.
En enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag utgör däremot inte egna skattesubjekt. Det betyder att dessa företagsformer inte omfattas av bolagsskatten, utan istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten.

Sänkt bolagsskatt 2021

Från 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 procent.
Varje gång som bolagsskatten sänks, brukar det vara lönsamt för ett aktiebolag att försöka hitta tillfälliga avdrag som skjuter upp beskattning av vinsten i bolaget till ett kommande år, även om fördelarna har minskat på senare år med de låga räntelägen vi har och eftersom skattesänkningarna varit rätt blygsamma.
Men dessa fördelar har den rödgröna regeringen sett till att delvis förhindra. Därför kommer det inte att löna sig att, på grund av den sänkta bolagsskatten, göra avsättningar för periodiseringsfonder när skatten var 22 procent som gällde under 2018 och upplösa dessa fonder när skatten sänkts från 2019 och 2021. En övergångsregel i lagstiftningen tar helt enkelt bort den fördelen, så att bolagsskatten på dessa gamla periodiseringsfonder blir 22 procent när de upplöses.
Här är dock några metoder som fortfarande kan övervägas när man vill skjuta upp bolagsskatten i samband med en sänkning av skattesatsen.

Skjut upp bolagsskatten med tantiem

En metod för att skjuta upp beskattningen av en del av vinsten i ett bolag under ett år är att göra en avsättning i årsredovisningen för ditt aktiebolag till en resultatbaserad ersättning, som brukar kallas tantiem.
En avsättning till tantiem som sker enligt god redovisningssed ger avdrag på resultatet för det räkenskapsår som årsredovisningen avser, men beskattas först det år då det avsatta tantiemet blir tillgängligt för lyftning. När ett aktiebolag har kalenderår som räkenskapsår innebär detta att avdraget i bolaget sker det år avsättningen görs i räkenskaperna och beskattningen av utbetalt belopp hos mottagaren sker året därpå.
På den uppskjutna skatten med tantiem tjänar bolaget viss ränta under ett år. Förtjänsten på tantiem är dock normalt sett relativt liten.

Exempel: Om avsättningen till tantiem enligt god redovisningssed skulle vara
500 000 kronor, blir den uppskjutna skatten 110 000 kronor. Bolaget skulle annars lånat det beloppet till fyra procents ränta. På ett år sparar bolaget då ungefär 3 500 kronor på den uppskjutna bolagsskatten. Om avsättningen till tantiem sker året före det att bolagsskatten sänks med 0,6 procent, tjänar bolaget 3 000 kr i minskad skatt.

Vissa överavskrivningar kan skjuta upp skatten

En tredje möjlighet att skjuta upp beskattningen av en viss del av vinsten i ett bolag, är att försöka göra så kallade överavskrivningar på inköp av dyrbarare inventarier, maskiner, etc. Det innebär att man i sin bokföring gör större avskrivningar skattemässigt än de avskrivningar som sker enligt bokföringsreglerna. Mellanskillnaden brukar kallas överavskrivningar och dessa ger en viss uppskjuten skatt under en tid.
En stor nackdel med överavskrivningar är att reglerna är krångliga och att man i regel måste anlita hjälp med bokföring och årsredovisning för att hantera reglerna. Eftersom överavskrivningar dessutom i de flesta bolag bara kan göras med relativt små belopp, kan experthjälpen ofta bli minst lika dyr som vinsten på den uppskjutna skatten.
För att överavskrivningar ska löna sig att lägga tid och konsulthjälp på måste det i regel vara fråga om överavskrivningar på hundratusentals kronor. Det bör också framstå som helt klart att bolaget kommer att spara in kostnader för låneräntor på att göra överavskrivningarna.

Köp inventarier före räkenskapsårets slut

En annan metod att minska vinsten i ett bolag är att försöka göra inköp av inventarier strax innan räkenskapsårets slut, om det är sådana inventarier och maskiner som bolaget ändå skulle köpa in inom kort för sin verksamhet.
Genom att inköpet sker före räkenskapsårets slut kan avskrivningar på inventariet göras ett år tidigare. Avskrivningar får nämligen beräknas på hela inköpskostnaden, även om bolaget bara äger inventariet en enda dag under räkenskapsåret.

Åtgärder om bolagsskatten kommer att höjas

Det har inte hänt under de senaste 25-30 åren, men naturligtvis kan det också bli aktuellt för riksdagen att besluta om en höjd bolagsskatt. Om det skulle hända att riksdagen beslutar höja bolagsskatten, brukar det finnas tid att vidta åtgärder för att något lindra effekten i det egna bolaget av en sådan skattehöjning. Det som då gäller är att försöka öka den beskattningsbara vinsten i bolaget så mycket som möjligt, innan skatten höjs.

Återför alla periodiseringsfonder
Om bolagsskatten ska höjas blir det oftast fördelaktigt att återföra samtliga periodiseringsfonder till beskattning innan bolagsskatten höjs.
Om bolaget har stora belopp i uppskjuten skatt för periodiseringsfonder och skulle få svårt att få fram pengarna till att betala den skatten efter en omedelbar återföring, kan det dock vara bättre att vänta med återföringar till sex år har gått för varje periodiseringsfond. Sak samma om lånehoven i bolaget är stora och det är svårt att få sådana lån om den uppskjutna skatten på en gång ska betalas till staten.

Slopa överavskrivningar
Den som har överavskrivningar tjänar på att slopa dessa och betala den uppskjutna skatten efter den lägre skattesatsen som gäller innan bolagsskatten höjs. Även i detta fall får hänsyn dock tas till bolagets möjlighet att på en gång betala den uppskjutna skatten.

Avstå från tantiem
Det bör också vara möjligt att avstå från att sätta av till tantiem året före det att bolagsskatten ska höjas och på så vis öka den beskattningsbara vinsten i bolaget året innan bolagsskatten höjs.

Läs hela artikeln»

Korttidspermitteringen förlängs till 30 juni 2021 och förstärks ytterligare

Tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering, tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. 
Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021. 
Dessutom förstärks stödet då det införs en möjlighet för företag att minska arbetstiden för de anställda med upp till 80 procent i januari, februari och mars 2021. 

Omställningsstödet förlängs till februari 2021 och förstärks för små företag

Omställningsstödet förlängs med perioden januari-februari 2021. För att sär-skilt stötta småföretag har de möjlighet att få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta under perioderna november-december samt januari-februari. 
För större företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent. 

Ett nedstängningsstöd införs för företag som måste stänga ned

Ett nytt stöd införs för företag som till följd av eventuella beslut om nedstängning som meddelas enligt pandemilagen förhindras att bedriva verksamhet, ett så kallat nedstängningsstöd. Det kommer att vara utformat som ett förstärkt omställningsstöd. 
Genom stödet ska företag som har tappat all sin omsättning under en
period på grund av nedstängningen kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.
Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och tappat minst 30 procent av omsättningen.


Satsning på sänkt arbetsgivaravgift för unga börjar gälla tidigare

Arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 23 år, sänks till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 och mars 2023. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april i år men den tidigareläggs alltså nu. 

Stoppad 180-dagarsprövning i sjukförsäkringen

I budgeten avsätts 100 miljoner kronor för att möjliggöra ett tillfälligt stopp av 180-dagarsprövningarna i sjukförsäkringen. Detta för att förhindra att exem-pelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning förlorar denna. Det tillfälliga stoppet ska gälla till dess att lagändringar för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja, träder i kraft i mitten av maj 2021.

Läs hela artikeln»

Länkar

-

Senaste nyheter

Senaste nyheter


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.