Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.
Dela gärna med kollegor och kunder via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

2022 > 03

Ta del av 14 tips och nyheter som alla borde känna till om deklarationen 2022.

1. Nya skattefria personalförmåner
Den här punkten berör endast aktiebolag, ej enskilda firmor. 

Naturaförmån – arbetsgivaren väljer
Förmån av enklare slag av motion eller friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen, i annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller i lokal enligt abonnemang, är skattefri.

Exempel på sådana förmåner kan vara möjlighet för personalen att på arbetsplatsen få tillgång till massage. Även en friskvårdsförmån som innebär att arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym avseende enklare motion är att jämställa med en skattefri naturaförmån.
Friskvårdsbidrag – den anställde väljer men arbetsgivaren bestämmer
Arbetsgivaren kan erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag att använda för motion eller annan friskvård som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att det erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Det måste dessutom vara av mindre värde.
Skatteverket anser att 5 000 kronor inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor, ska de anställda beskattas på hela beloppet.
En enstaka aktivitet ska däremot beskattas. Då måste den kosta mindre än 1 000 kronor inkl. moms för att uppfylla kraven för enklare slag och mindre värde, enligt Skatteverket. 
Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag
En arbetsgivare kan också kombinera de två alternativen ovan.

2. Personalvårdsförmåner och löneväxling
Skattefria personalvårdsförmåner får inte finansieras av arbetsgivaren med hjälp av bruttolöneavdrag/löneväxling. Då blir förmånerna skattepliktiga.  

3. Reseavdrag
Förutsättningar för reseavdrag med bil är att:
Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar.
Du kan få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

4. Har du sålt en fastighet 2021?
Du som har sålt en bostad ska deklarera försäljningen i deklarationen året efter. Det gör du genom att lämna en bilaga. Bilagan hittar du i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 som Skatteverket tillhandahåller. 

5. Rotavdrag skall minska omkostnadsbeloppet
Om du sålt din bostad och fått rotavdrag för någon åtgärd ska den del som du fått skattereduktion för, minska omkostnadsbeloppet och därmed öka vinsten.

6. Den årliga skatten på bostadsuppskov har slopats
Tänk på att man inte längre behöver skatta för en intäkt om man har uppskov med kapitalvinst på sin privatbostad. Den årliga skatten på bostadsuppskov, ofta kallad uppskovsränta, togs bort redan den 1 januari 2021. De nya reglerna gäller både gamla och nya bostadsuppskov. Det innebär att det inte kommer att kosta något att ha ett uppskov från och med deklarationen som du lämnar 2022.
Sålde du bostad med vinst under 2016–2019 kan du begära uppskov i efterhand om du har köpt en ny bostad.

7. Skaffa digital brevlåda 
Det är bra att få myndighetsposten till en digital brevlåda. Du får till exempel skatteåterbäringen tidigare och är gratis, miljövänligt och lätt tillgängligt. Det finns olika att välja på, en av dem är Kivra. 

8. Har du sålt värdepapper?
Du som har sålt eller löst in värdepapper ska lämna bilaga K4 med din deklaration. I e-tjänsten finns bilagan skapad med de flesta uppgifterna förifyllda. Det enda du behöver lägga till är ditt omkostnadsbelopp, det vill säga vad du har betalat för värdepappren. 
Känner du inte till omkostnadsbeloppet kan du i de flesta fall använda 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp (enligt schablonmetoden). 

9. Anstånd med deklarationen
Om du har ett godtagbart skäl för att deklarera senare än den 2 maj kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansök om anstånd senast den 2 maj.
Om du inte har möjlighet att logga in med e-legitimation eller om du behöver anstånd en längre tid, ansöker du på blanketten Ansökan – Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m. (SKV 2600). Skicka blanketten till Skatteverket minst tio dagar före den 2 maj.

10. Kontor i bostaden
Vill du hyra ut en lokal i en villa eller bostadsrätt till eget aktiebolag eller egen arbetsgivare? Detta ger i så fall kapitalbeskattning så länge hyran är marknadsmässig. Tänk på att:
Behov av lokalen måste finnas, det får inte finnas en annan lokal samtidigt. 
Marknadsmässig ersättning är maximal hyra
Avtal mellan parterna måste upprättas

11. Om arbetsgivaren betalar möbler
Om arbetsgivaren betalat för olika inventarier som du använder i ditt hemmakontor i pandemitider, glöm inte bort att om du inte lämnar tillbaka dem efter användningen, så måste du skatta för förmånen att använda dem.

12. Moms vid måltidsrepresentation
Du kan lyfta moms på ett underlag på max 300 kronor. Det gäller även moms på alkohol. Gäller för alla bolagsformer. 

13. Ombildning från enskild firma till aktiebolag
Tänk på att en ombildning av enskild firma till aktiebolag inte ger någon schablonintäkt som tillägg under ombildningsåret, om man tar med sig periodiseringsfonder. Detta gäller bara för enskild firma. 

14. Skattereduktion på 3,9 procent
Fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet, och som har köpt ett inventarium för stadigvarande bruk under kalenderåret 2021, har rätt till en skattereduktion på 3,9 procent av anskaffningsvärdet. Detta gäller enskild firma, handelsbolag likaväl som aktiebolag.
Skattefördelen uppkommer i form av en skattereduktion, dvs. det kräver en skattebetalning. Skattereduktionen ska gälla för inventarier som köps under 2021 och träder i kraft den 1 januari 2022. För företag som har kalenderår som beskattningsår kommer den att begäras i inkomstdeklarationen för beskattningsåret 2022.
Även om ett företag tidigast kan få skattereduktionen i inkomstdeklarationen som lämnas 2023, finns en möjlighet att ta del av skattereduktionen redan under 2022. Detta kan ske genom att personen som ska begära skattereduktionen även lämnar uppgifter om underlaget för skattereduktionen i en preliminär inkomstdeklaration för beskattningsår 2022.
En person som lämnar sin preliminära inkomstdeklaration via e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration, fyller i underlaget för skattereduktionen i rutan ”Skattereduktion för investeringar i inventarier”.
Enskilda näringsidkare och fysiska personer
Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag och som lämnar blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314) på papper, fyller i underlaget för skattereduktion i ruta 16.2 på blanketten.
Juridiska personer
Juridiska personer som lämnar blanketten Preliminär inkomstdeklaration 2 (SKV 4313) på papper, fyller i underlaget för skattereduktion i ruta 2.6 på blanketten.
För att inte riskera att få kvarskatt är det viktigt att företagen endast gör detta om företaget bedömer att samtliga förutsättningar för att beviljas skattereduktionen är uppfyllda. Bland annat är det viktigt att tänka på kravet om innehavstid och att det ska finnas skatt att reducera.
Tänk på att en slutlig begäran om skattereduktion även måste ske i inkomstdeklarationen.
Skattereduktion under två år
Det kommer också finnas en möjlighet att göra skattereduktion för outnyttjat utrymme för skattereduktion det efterföljande året. Det betyder att den nya tillfälliga lagen upphör att gälla vid utgången av 2024. Inventariet ska vara köpt och levererat senast 31 december 2021.
Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt och är inte begränsad beloppsmässigt. Den påverkar inte heller företagets möjlighet till värdeminskningsavdrag.
Exempel:
Ett aktiebolag köper en maskin till sin verksamhet och får den levererad i november 2021. Förvärvspriset är 1,5 mkr. I normala fall hade man enbart fått värdeminskningsavdrag beräknad på anskaffningsvärdet 1,5 mkr, kanske 30 procent i räkenskapsenlig avskrivning. Värdeminskningsavdraget på 450 000 kr får man fortfarande, men till det får man också lägga skattereduktionen under 2022, på 58 500 kr (1,5 mkr x 3,9 %). Det sistnämnda beloppet blir ett rent bidrag som inte behöver återbetalas i framtiden.
Skattereduktionen i ovanstående exempel ges till ett aktiebolag, men kunde lika gärna ha hamnat i en enskild firma eller för delägarna i ett handels- eller kommanditbolag. Det absolut avgörande är att köpet och leveransen måste ha skett senast 31 december 2021.

Läs hela artikeln»

 Avdragen du bara inte får missa
Avdragen du (kanske) inte visste fanns
Avdragen du absolut inte ska göra

Avdragen du bara inte får missa

Har du köpt en dator till företaget? 
Dra av hela beloppet direkt om värdet är max ett halvt prisbasbelopp. I annat fall, dra av av den genom regelbundna avskrivningar. Gäller oavsett företagsform.

Har du köpt programvara? 
Avdragsgill om det är ett standardiserat datorprogram. Programvaror som är direkt tillverkade för din verksamhet beviljas avdrag över flera år, enligt samma princip som för inventarier.

Behöver företaget mobil och abonnemang? 
Samtals- och abonnemangskostnader för mobiltelefoner som används i företaget är avdragsgilla rörelsekostnader oavsett företagsform, på samma sätt som vanliga telefoner. Mobiltelefoner räknas normalt som förbrukningsinventarier vilket gör att de är direkt avdragsgilla. Skatteverket har diskuterat möjligheten till förmånsbeskattning om telefonen används privat.

Bilen 
Driver du ett aktiebolag kan du ta ut 18,50 kr per mil skattefritt för de bilresor du gjort för företagets räkning. På detta belopp behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter. Utöver milersättningen kan du även få skattefri ersättning för parkerings-, färje-, bro-, väg- och tunnelavgifter samt trängselskatt som uppkommit vid tjänsteresor.
Har du en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag gör du ett avdrag med 18,50 kr per körd mil i verksamheten. Du kan aldrig ta ut skattefri ersättning från dessa företagsformer. Genom att du gör avdraget i näringsverksamheten minskar både din skatt och dina egen­avgifter. Även för näringsidkare är utgifter för parkerings-, väg-, bro-, färje- och tunnel­avgifter samt trängselskatt avdragsgilla. Avdragen gäller även om du har lånat en bil.

 

Avdragen du (kanske) inte visste fanns

Friskvård och motion
Arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda ett friskvårdsbidrag att använda för motion eller annan friskvård, som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att det erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Det måste dessutom vara av mindre värde. Skatteverket anser att 5 000 kronor inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde.
Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor, ska de anställda beskattas på hela beloppet. Friskvårdsbidraget kan endast användas för motions- och friskvårdsaktiviteter som är av enklare slag. Numera ses också ridning, golf, segling och utförsåkning som sporter av enklare slag. Om arbetsgivaren ersätter en anställd för dennes utlägg för en aktivitet som inte är av enklare slag, så ska den anställde beskattas såsom för lön för hela beloppet.
En aktivitet som kostar mer än 1 000 kronor inklusive moms för ett tillfälle uppfyller inte kraven för enklare slag och mindre värde. En sådan aktivitet ska beskattas. Det innebär att det kan vara bättre att köpa exempelvis liftkort dag för dag istället för en hel vecka om man vill att den ska vara skattefri.
Ägare till enskilda firmor kan inte dra av för sin friskvård. Gymkort till firmaägaren till exempel, går inte. En aktiebolagsägare kan däremot dra av eftersom hen räknas som anställd. 

Facklitteratur 
Speciallitteratur som du köper för verksamheten och som du behöver för att kunna upprätthålla jobbet, är avdragsgill oavsett företagsform. Du måste kunna tala om på vilket sätt inköpet är nödvändigt och hur den används. Inget avdrag medges för litteratur för studiesyfte eller vidareutbildning, allmänna uppslagsverk eller litteratur som läses av en bredare krets. Detsamma gäller för dagstidningar och vanliga veckotidningar som läses av en bredare krets och kan anses vara av privat karaktär. Nyckelordet här är facklitteratur.

Kontoret
Enskild firma
Om du använder en särskild lokal i din bostad som är avsatt för ditt företag får du göra avdrag för en skälig del av de löpande kostnaderna för drift som till exempel värme, ström, vatten och förslitning. Du får också göra avdrag för de utgifter som direkt hör till näringsverksam­heten.
Om du inte har en särskilt inrättad del i bostaden till verksamheten, kan du fortfarande få avdrag, dock inte så mycket. Du får ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där. Du får avdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din maka eller make. 

Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet och bredband, med mera.

Aktiebolag
Om du hyr ut din privatbostad eller hyresrätt till din, eller någon närståendes, uppdrags- eller arbetsgivare eller till ditt egna bolag får du enbart avdrag för den ökning av kostnaderna som uthyrningen har medfört (din faktiska merkostnad). Den hyresersättning du då får från ditt aktiebolag kommer efter avdrag att beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent om den anses som marknadsmässig. Skulle du ta ut en ersättning som är högre än så, kommer beskattningen för denna del att ske i tjänst. Det måste finnas ett hyresavtal och ett behov av lokalen för aktiebolaget, annars fungerar det inte.

Den hyra som ditt aktiebolag betalar till dig privat, är avdragsgill i aktiebolaget. Det som gäller aktiebolag gäller också handelsbolag eftersom handelsbolaget är en juridisk person.

Avdrag för utbildning – kurskostnader 
En kurs eller konferens är avdragsgill om den är till nytta för företaget och det finns ett utarbetat kursprogram. Enligt praxis bör den matnyttiga delen av en kurs eller en konferens pågå minst 6 timmar per dag eller ca 30 timmar under en femdagarsvecka.

En väldigt lång eller helt allmän utbildning, till exempel körkortsutbildning, är inte avdragsgill. Inte heller yrkesutbildningar. Istället blir kostnaden avdragsgill som för lön och den anställde riskerar förmånsbeskattning. Inom EU gäller samma regler som i Sverige. Är kursen utanför EU så görs en jämförelse om det är ekonomiskt försvarbart. Det kan också ha betydelse om kursen finns i Sverige till lägre kostnad. Reglerna är desamma för aktiebolag och enskild firma.

Avdragen du absolut inte ska göra

Det finns kostnader som inte är avdragsgilla trots att de i sig kan anses tillhöra den näringsverksamhet du bedriver. Avdragsförbudet gäller oavsett vilken företagsform vi än talar om, aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag. Det gäller exempelvis:

  • Böter och andra offentligrättsliga sanktionsavgifter
  • Svenska allmänna skatter, ex inkomstskatt. 
  • Skattetillägg
  • Förseningsavgifter och kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen
  • Viten
  • Kostnadsränta på skattekontot
  • Felparkeringsavgifter
  • Mutor


Advokatkostnader och rättegångskostnader är avdragsgilla om de är kostnader för att öka de skattepliktiga inkomsterna eller minska de avdragsgilla kostnaderna. Detta gäller oavsett företagsform.

  • Avdrag medges inte för kostnader för att upprätta deklaration eller att driva skatteprocesser. (Däremot är bokföringshjälp avdragsgillt, men alltså inte deklarationshjälp.)
Läs hela artikeln»

Länkar

-

Senaste nyheter

Senaste nyheter


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.