Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.
Dela gärna med kollegor och kunder via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

Avdragsgill eller inte? Det finns en mängd olika avdragsgilla kostnader i ett företag. Vi berättar vilka utgifter som är skattefria och hur du räknar på avdragsgilla kostnader.

Vad betyder avdragsgill?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 
Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Vad är avdragsgillt?

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Avdragsgill representation eller momsavdrag?

När du företräder företaget i vissa externa och interna sammanhang kan det betraktas som representation. Skatteverket godkänner avdragsgill representation om utgifterna hänger direkt ihop med din företagsverksamhet, som en personalfest, eller ingår som en del i en affärsförhandling. Ditt företag måste även vara momspliktigt.

Direkt avdragsgillt

Mindre förtäring som till exempel fika, alkoholfri dryck, frukt och smörgås är direkt avdragsgillt med upp til 60 kronor inklusive moms per person.
Teaterbiljetter och greenfee för golfspel är avdragsgillt upp till 180 kronor inklusive moms per person och tillfälle.
Har du en personalfest är utgifter för lokalhyra, musikunderhållning och mindre förtäring avdragsgillt upp till 180 kronor inklusive moms per person och tillfälle.

Representationsmåltider – ej avdragsgilla kostnader, men momsavdrag

Luncher och middagar får du dra av momsen för upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Håller du en visning eller demonstration kan du även här dra av momsen för matkostnader upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Om beloppet per person övergår 300 kronor och det även serveras alkohol så gäller en särskild beräkning, se exempel och kalkylator hos Skatteverket. Eller använd schablonen som säger att du kan göra avdrag på 46 kronor per person och tillfälle. (Debiterad moms ska vara minst 46 kronor per person och tillfälle.)
Tänk på att...

  • Möjligheten att låta företaget bekosta utgifter för representation är sämre i handelsbolag och enskild firma än i ett aktiebolag. Du har alltså lättare att göra skatteavdrag för kostnader i ett aktiebolag som företagsform.

Julklappar till anställda

Visste du att du får göra avdrag för julklappar till anställda? För att räknas som avdragsgill julgåva får julklappen inte vara värd mer än 450 kronor. Glöm inte att regeringen infört tillfälliga regler pga rådande pandemi i skrivande stund, vilket kan ge högre avdragsmöjligheter.
Viktigt om avdragsgill julgåva

  • Värdet får inte överstiga 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan.
  • Julgåvor får inte vara kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri. Läs mer på Skatteverket.
Läs hela artikeln»

Du kan göra vinster i ditt aktiebolag genom att skjuta fram bolagsskatten, speciellt de år då bolagsskatten sänks. Även om det i dag är svårare att göra bra räntevinster kan du ändå sänka din bolagsskatt med tillfälliga avdrag, tipsar skatteexperten Jan-Åke Jernhem.

Vad är bolagsskatt?

Bolagsskatt, eller corporate tax på engelska, är en statlig skatt på 21,4 procent av den årliga vinsten i aktiebolag eller ekonomisk förening. Även stiftelser och ideella föreningar i Sverige kan behöva betala bolagsskatt.
Medan aktiebolaget beskattas för verksamhetens vinst, blir bolagets ägare beskattade för lönen och eventuell utdelning på aktierna. Arbetsgivaravgifter och delägarnas personalskatt betalas i efterskott, medan bolagsskatten betalas i förskott i form av preliminära inbetalningar. Skattereglerna för ekonomiska föreningar är i stort sett desamma som för aktiebolag.
En enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag utgör däremot inte egna skattesubjekt. Det betyder att dessa företagsformer inte omfattas av bolagsskatten, utan istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten.

Sänkt bolagsskatt 2021

Från 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 procent.
Varje gång som bolagsskatten sänks, brukar det vara lönsamt för ett aktiebolag att försöka hitta tillfälliga avdrag som skjuter upp beskattning av vinsten i bolaget till ett kommande år, även om fördelarna har minskat på senare år med de låga räntelägen vi har och eftersom skattesänkningarna varit rätt blygsamma.
Men dessa fördelar har den rödgröna regeringen sett till att delvis förhindra. Därför kommer det inte att löna sig att, på grund av den sänkta bolagsskatten, göra avsättningar för periodiseringsfonder när skatten var 22 procent som gällde under 2018 och upplösa dessa fonder när skatten sänkts från 2019 och 2021. En övergångsregel i lagstiftningen tar helt enkelt bort den fördelen, så att bolagsskatten på dessa gamla periodiseringsfonder blir 22 procent när de upplöses.
Här är dock några metoder som fortfarande kan övervägas när man vill skjuta upp bolagsskatten i samband med en sänkning av skattesatsen.

Skjut upp bolagsskatten med tantiem

En metod för att skjuta upp beskattningen av en del av vinsten i ett bolag under ett år är att göra en avsättning i årsredovisningen för ditt aktiebolag till en resultatbaserad ersättning, som brukar kallas tantiem.
En avsättning till tantiem som sker enligt god redovisningssed ger avdrag på resultatet för det räkenskapsår som årsredovisningen avser, men beskattas först det år då det avsatta tantiemet blir tillgängligt för lyftning. När ett aktiebolag har kalenderår som räkenskapsår innebär detta att avdraget i bolaget sker det år avsättningen görs i räkenskaperna och beskattningen av utbetalt belopp hos mottagaren sker året därpå.
På den uppskjutna skatten med tantiem tjänar bolaget viss ränta under ett år. Förtjänsten på tantiem är dock normalt sett relativt liten.

Exempel: Om avsättningen till tantiem enligt god redovisningssed skulle vara
500 000 kronor, blir den uppskjutna skatten 110 000 kronor. Bolaget skulle annars lånat det beloppet till fyra procents ränta. På ett år sparar bolaget då ungefär 3 500 kronor på den uppskjutna bolagsskatten. Om avsättningen till tantiem sker året före det att bolagsskatten sänks med 0,6 procent, tjänar bolaget 3 000 kr i minskad skatt.

Vissa överavskrivningar kan skjuta upp skatten

En tredje möjlighet att skjuta upp beskattningen av en viss del av vinsten i ett bolag, är att försöka göra så kallade överavskrivningar på inköp av dyrbarare inventarier, maskiner, etc. Det innebär att man i sin bokföring gör större avskrivningar skattemässigt än de avskrivningar som sker enligt bokföringsreglerna. Mellanskillnaden brukar kallas överavskrivningar och dessa ger en viss uppskjuten skatt under en tid.
En stor nackdel med överavskrivningar är att reglerna är krångliga och att man i regel måste anlita hjälp med bokföring och årsredovisning för att hantera reglerna. Eftersom överavskrivningar dessutom i de flesta bolag bara kan göras med relativt små belopp, kan experthjälpen ofta bli minst lika dyr som vinsten på den uppskjutna skatten.
För att överavskrivningar ska löna sig att lägga tid och konsulthjälp på måste det i regel vara fråga om överavskrivningar på hundratusentals kronor. Det bör också framstå som helt klart att bolaget kommer att spara in kostnader för låneräntor på att göra överavskrivningarna.

Köp inventarier före räkenskapsårets slut

En annan metod att minska vinsten i ett bolag är att försöka göra inköp av inventarier strax innan räkenskapsårets slut, om det är sådana inventarier och maskiner som bolaget ändå skulle köpa in inom kort för sin verksamhet.
Genom att inköpet sker före räkenskapsårets slut kan avskrivningar på inventariet göras ett år tidigare. Avskrivningar får nämligen beräknas på hela inköpskostnaden, även om bolaget bara äger inventariet en enda dag under räkenskapsåret.

Åtgärder om bolagsskatten kommer att höjas

Det har inte hänt under de senaste 25-30 åren, men naturligtvis kan det också bli aktuellt för riksdagen att besluta om en höjd bolagsskatt. Om det skulle hända att riksdagen beslutar höja bolagsskatten, brukar det finnas tid att vidta åtgärder för att något lindra effekten i det egna bolaget av en sådan skattehöjning. Det som då gäller är att försöka öka den beskattningsbara vinsten i bolaget så mycket som möjligt, innan skatten höjs.

Återför alla periodiseringsfonder
Om bolagsskatten ska höjas blir det oftast fördelaktigt att återföra samtliga periodiseringsfonder till beskattning innan bolagsskatten höjs.
Om bolaget har stora belopp i uppskjuten skatt för periodiseringsfonder och skulle få svårt att få fram pengarna till att betala den skatten efter en omedelbar återföring, kan det dock vara bättre att vänta med återföringar till sex år har gått för varje periodiseringsfond. Sak samma om lånehoven i bolaget är stora och det är svårt att få sådana lån om den uppskjutna skatten på en gång ska betalas till staten.

Slopa överavskrivningar
Den som har överavskrivningar tjänar på att slopa dessa och betala den uppskjutna skatten efter den lägre skattesatsen som gäller innan bolagsskatten höjs. Även i detta fall får hänsyn dock tas till bolagets möjlighet att på en gång betala den uppskjutna skatten.

Avstå från tantiem
Det bör också vara möjligt att avstå från att sätta av till tantiem året före det att bolagsskatten ska höjas och på så vis öka den beskattningsbara vinsten i bolaget året innan bolagsskatten höjs.

Läs hela artikeln»

Korttidspermitteringen förlängs till 30 juni 2021 och förstärks ytterligare

Tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering, tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. 
Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021. 
Dessutom förstärks stödet då det införs en möjlighet för företag att minska arbetstiden för de anställda med upp till 80 procent i januari, februari och mars 2021. 

Omställningsstödet förlängs till februari 2021 och förstärks för små företag

Omställningsstödet förlängs med perioden januari-februari 2021. För att sär-skilt stötta småföretag har de möjlighet att få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta under perioderna november-december samt januari-februari. 
För större företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent. 

Ett nedstängningsstöd införs för företag som måste stänga ned

Ett nytt stöd införs för företag som till följd av eventuella beslut om nedstängning som meddelas enligt pandemilagen förhindras att bedriva verksamhet, ett så kallat nedstängningsstöd. Det kommer att vara utformat som ett förstärkt omställningsstöd. 
Genom stödet ska företag som har tappat all sin omsättning under en
period på grund av nedstängningen kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.
Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och tappat minst 30 procent av omsättningen.


Satsning på sänkt arbetsgivaravgift för unga börjar gälla tidigare

Arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 23 år, sänks till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 och mars 2023. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april i år men den tidigareläggs alltså nu. 

Stoppad 180-dagarsprövning i sjukförsäkringen

I budgeten avsätts 100 miljoner kronor för att möjliggöra ett tillfälligt stopp av 180-dagarsprövningarna i sjukförsäkringen. Detta för att förhindra att exem-pelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning förlorar denna. Det tillfälliga stoppet ska gälla till dess att lagändringar för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja, träder i kraft i mitten av maj 2021.

Läs hela artikeln»

Länkar

-

Senaste nyheter

Senaste nyheter


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.