Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.

Dela gärna med kunder och kollegor via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

Allmänt
För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och jobb samt flera andra åtgärder. För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenteras nu ett krispaket för svenska företagare.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag 
För att göra det lättare för företagen att finansiera sig, föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. 

Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Bankerna ska betala en garantiavgift till Riksgäldskontoret för utfärdade garantier. Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet, vilket försämrar statens budgetsaldo och det finansiella sparandet. 

När?
Lånegarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt. EU-kommissionen har även beredskap för snabb prövning och godkännande.
Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
En tillfällig nedsättning av sociala avgifter kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till maximalt 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. 

Exempel:
En anställd har 23.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 7.383 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 2.399 kr per månad. En lindring på 4.984 kr. En annan anställd har 37.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 11.781 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 6.481 kr per månad. En lindring på 5.300 kr.

Även enskilda firmor
För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. 

Förändringen omfattar ju då uppbörden redan den 14 april, som torde innebära att det blir förändringar som berör både Skatteverket (SKV) och programvarutillverkarna.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter, föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. 

Åtgärder riktade mot mindre företag
Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt i meningen slipper skatten nu. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kr. Detta kan ju på vanligt sätt sedan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. 

Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget leder till en likviditetsförstärkning. 

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj. 

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet kan senare återigen bli icke vilande utan övriga problem.

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.
 

Läs hela artikeln»

Allmänt
Skatteverket (SKV) har fått frågor om hur man skall förfara med möjligheten att lägga ett företrädaransvar på bolagets ägare, när en juridisk person som fått tillfälligt anstånd med stöd av lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, inte betalar skatten när anståndet eller anståndsavgiften upphör.

Ställningstagandets innehåll
Om ett anstånd med betalning medges efter den ursprungliga förfallodagen, finns det i princip inte något rättsligt hinder mot att ansöka om företrädaransvar för SKV. Under den tid ett anstånd med betalning gäller kan någon ansökan om företrädaransvar dock inte göras, men efter det att anståndet upphört finns möjligheten kvar. 

Det kan ske om den ursprungliga förfallodagen passerats utan att någon betalning skett och att företrädaren bedömts förfarit grovt oaktsamt eller uppsåtligt när den juridiska personen inte betalat skatten eller avgiften.

Inte uppsåt eller grovt oaktsamt
Lagstiftarens generösa inställning till att bevilja tillfälliga anstånd har inneburit att en företrädare på goda grunder kan förvänta sig bifall till sin ansökan och det även om ansökan lämnats in efter skattens ursprungliga förfallodag. SKV menar då med hänsyn till det, så kommer man inte att kunna visa på uppsåt eller grov oaktsamhet för en företrädare som ansökt om och beviljats anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, även om ansökan gjorts efter den ursprungliga förfallodagen. 

SKV kommer därför inte ansöka om företrädaransvar för ägaren till bolaget för skatter och avgifter som omfattas av ett tillfälligt anstånd.

Gäller också anståndsavgiften
Samma tillämpning och synsätt som gäller för tillfälliga anstånd gäller även för den anståndsavgift som tas ut under anståndstiden. Det innebär att SKV inte kommer ansöka om företrädaransvar för anståndsavgiften heller.

Att tänka på!
Det är bra att SKV visar hänsyn till dem som får ett tillfälligt anstånd med stöd av lagen. Precis som man själva säger så är det rimligt att ha den hållningen, då bolagsägarna annars skulle ha hamnat i ett sämre läge än en företrädare som förhållit sig passiv vid betalningarna.
 

Läs hela artikeln»

Skattehuset gör varje år en genomgång av årets och kommande årets skatteregler. 

1. Nya skattefria personalförmåner
Den här punkten berör endast aktiebolag, ej enskilda firmor. 

Naturaförmån – arbetsgivaren väljer
Förmån av enklare slag av motion eller friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen, i annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller i lokal enligt abonnemang, är skattefri.
Exempel på sådana förmåner kan vara möjlighet för personalen att på arbetsplatsen få tillgång till massage. Även en friskvårdsförmån som innebär att arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym avseende enklare motion är att jämställa med en skattefri naturaförmån.

Friskvårdsbidrag – den anställde väljer men arbetsgivaren bestämmer
Arbetsgivaren kan erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag att använda för motion eller annan friskvård som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att det erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Det måste dessutom vara av mindre värde.

Skatteverket anser att 5 000 kr inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr, ska de anställda beskattas på hela beloppet. 
En enstaka aktivitet ska däremot beskattas. Då måste den kosta mindre än 1 000 kr inkl. moms för att uppfylla kraven för enklare slag och mindre värde, enligt Skatteverket. Som exempel brukar nämnas liftkort. 
Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag
En arbetsgivare kan också kombinera de två alternativen ovan.

2. Personalvårdsförmåner och löneväxling

Skattefria personalvårdsförmåner får inte finansieras av arbetsgivaren med hjälp av bruttolöneavdrag/löneväxling. Då blir förmånerna skattepliktiga.  

3. Reseavdrag

Förutsättningar för reseavdrag med bil är att:

  • Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
  • Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar.
  • Du kan få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.


4. Har du sålt en fastighet 2019?

Du som har sålt en bostad ska deklarera försäljningen i deklarationen året efter. Det gör du genom att lämna en bilaga. Bilagan hittar du i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 som Skatteverket tillhandahåller. 

5. ROT-avdrag skall minska omkostnadsbeloppet

Om du sålt din bostad och fått ROT-avdrag för någon åtgärd ska den del som du fått skattereduktion för, minska omkostnadsbeloppet och därmed öka vinsten.

6. Skaffa digital brevlåda av många skäl

Om du skaffar en digital brevlåda senast 27 februari 2020 får du skatte-återbäringen 7-9 april. Du som deklarerar digitalt senast den 31 mars, utan att ändra eller lägga till något, får också skatteåterbäring i april.

7. Skattereduktion för fackföreningsavgift

Skattereduktion för fackföreningsavgift slopades 1 april 2019. Det betyder att det bara är de avgifter som du betalat in mellan den 1 januari och den 31 mars 2019 som ger skattereduktion.
Skattereduktionen för fackföreningsavgiften medges automatiskt om din fackförening har skickat in kontrolluppgift. Du ser skattereduktionen i den preliminära skatteuträkningen. 

8. Har du sålt värdepapper?

Du som har sålt eller löst in värdepapper ska lämna bilaga K4 med din deklaration. I e-tjänsten finns bilagan skapad med de flesta uppgifterna förifyllda. Det enda du behöver lägga till är ditt omkostnadsbelopp, det vill säga vad du har betalat för värdepappren. 
Känner du inte till omkostnadsbeloppet kan du i de flesta fall använda 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp (enligt schablonmetoden).
 
9. Utländska värdepapper

Utländska värdepapper anses avyttrade när det utländska företaget försätts i konkurs, dvs inte när konkursen är avslutad. Detta är en nyhet vid årets deklaration. 

10. Skattepliktig privat sjukvårdsförsäkring

Skattefriheten för förmån av privat sjuk- och hälsovård samt sjukvårdsförsäkringar slopades 1 juli 2018. Det gör att om en försäkring har betalats från och med 1 juli 2018, så skall den beskattas i årets deklaration. Glöm inte att normalt är bara 60 procent av premien skattepliktig enligt Skatteverkets egna uppgifter. 

11. Anstånd med deklarationen

Om du har ett godtagbart skäl för att deklarera senare än den 2 maj kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansök om anstånd senast den 2 maj. Då kan du få anstånd till den 16 maj.
Om du inte har möjlighet att logga in med e-legitimation eller om du behöver anstånd en längre tid, ansöker du på blanketten Ansökan – Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m. (SKV 2600). Skicka blanketten till Skatteverket minst tio dagar före den 2 maj. 

12. Kontor i bostaden

Vill du hyra ut en lokal i en villa eller bostadsrätt till eget aktiebolag eller egen arbetsgivare? Detta ger i så fall kapitalbeskattning så länge hyran är marknadsmässig. Tänk på att:

  • Behov av lokalen måste finnas, det får inte finnas en annan lokal samtidigt.
  • Marknadsmässig ersättning är maximal hyra.
  • Avtal mellan parterna måste upprättas.
 

13. Moms vid måltidsrepresentation

Ingen avdragsrätt för måltidsrepresentation finns kvar, men glöm inte bort att momsen på ett underlag på max 300 kronor kan lyftas, detta gäller även moms på alkohol. Gäller för alla bolagsformer.

14. Ombildning från enskild firma till aktiebolag

Tänk på att en ombildning av enskild firma till aktiebolag inte ger någon schablonintäkt som tillägg under ombildningsåret, om man tar med sig periodiseringsfonder. Detta gäller bara för enskild firma. 
Vill du ha tillgång till Skattehusets experter kan du beställa vår informationstjänst här
 

Läs hela artikeln»
Bilder används under Creative Commons från Rawpixel Ltd


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.