Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.
Dela gärna med kollegor och kunder via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

Vill du läsa fler skattenyheter?

Med ett abonnemang på Skatteinformation Proffs kan du hålla dig uppdaterad med allt som händer inom skatte- och momsområdet. Dessutom kan du alltid kontakta våra kunniga experter på skattesupporten med dina frågor. 

Regeringen och samarbetspartierna, har presenterat ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.   

Syfte med stödet
Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.  

Restauranger m.fl
Det kan till exempel handla om restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial. 
 
Storleken på stödet
Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. 
 
För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst
250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. 

Krav på F-skatt
Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket (SKV). Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. 

Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget 

Läs hela artikeln»

Vi berättar här om att en bostadsrättsförening fick dra av två tredjedelar av den ingående momsen för sin solcellsanläggning. 

Bakgrunden är att den som bedriver en skattepliktig verksamhet ska redovisa utgående moms och har också rätt att dra av ingående moms. Men det har hittills aldrig gällt stadigvarande bostäder. Ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen ändrar på det. 

En bostadsrättsförening installerade solceller på taken 2012-2014. Två tredjedelar av den producerade elen såldes till ett elhandelsföretag och en tredjedel förbrukades i bostäderna och föreningens gemensamma utrymmen. 

Föreningen redovisade utgående moms för försäljningen till elhandelsföretaget samt yrkade avdrag med två tredjedelar av den ingående momsen för installationen av solcellsanläggningen. 2012 var avdraget en halv miljon kronor, 2013 var det över en miljon och 2014 var det 200 000. 

Olika bedömningar
Skatteverket avslog eftersom man ansåg att solcellsanläggningen inte var klart avskild från bostäderna och första hand gav el till dem. Avdragsförbud rådde, ansåg Skatteverket. 

Föreningen överklagade till förvaltningsrätten som ansåg att solcellsanläggningen var fysiskt avskild från bostadsytorna och inte integrerad med bostäderna. Därför omfattades de inte av avdragsförbudet.

Skatteverket överklagade då till kammarrätten som fastställde Skatteverkets beslut. Kammarrätten ansåg att föreningen inte hade rätt till avdrag eftersom den el som solcellsanläggningen producerade levererades till föreningens bostäder, tvättstugor och garage.

Föreningen överklagade då till Högsta förvaltningsdomstolen och fick rätt. Domstolen kopplade ihop rätten att dra av ingående moms med försäljningen av överskottsel. Föreningen fick alltså göra avdrag för två tredjedelar av den ingående momsen. Föreningen fick också ersättning för sina biträdeskostnader i rätten. Beslutet har betydelse för den fortsatta rättstillämpningen. 

Läs hela artikeln»

Allmänt
För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och jobb samt flera andra åtgärder. För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenteras nu ett krispaket för svenska företagare.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag 
För att göra det lättare för företagen att finansiera sig, föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. 

Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Bankerna ska betala en garantiavgift till Riksgäldskontoret för utfärdade garantier. Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet, vilket försämrar statens budgetsaldo och det finansiella sparandet. 

När?
Lånegarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt. EU-kommissionen har även beredskap för snabb prövning och godkännande.
Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
En tillfällig nedsättning av sociala avgifter kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till maximalt 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. 

Exempel:
En anställd har 23.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 7.383 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 2.399 kr per månad. En lindring på 4.984 kr. En annan anställd har 37.500 kr i månadslön. Arbetsgivaravgifterna blir normalt 11.781 kr. Under perioden mars till juni blir beloppet istället 6.481 kr per månad. En lindring på 5.300 kr.

Även enskilda firmor
För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. 

Förändringen omfattar ju då uppbörden redan den 14 april, som torde innebära att det blir förändringar som berör både Skatteverket (SKV) och programvarutillverkarna.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter, föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. 

Åtgärder riktade mot mindre företag
Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt i meningen slipper skatten nu. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kr. Detta kan ju på vanligt sätt sedan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. 

Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget leder till en likviditetsförstärkning. 

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj. 

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet kan senare återigen bli icke vilande utan övriga problem.

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.
 

Läs hela artikeln»
Bilder används under Creative Commons från Montgomery County Planning Commission


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.