Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.
Dela gärna med kollegor och kunder via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

Vill du läsa fler skattenyheter?

Med ett abonnemang på Skatteinformation Proffs kan du hålla dig uppdaterad med allt som händer inom skatte- och momsområdet. Dessutom kan du alltid kontakta våra kunniga experter på skattesupporten med dina frågor. 

En kvalificerad personaloption är en rätt att i framtiden köpa ett värdepapper på förmånliga villkor, utan att rätten i sig behöver vara ett värdepapper. Under vissa förutsättningar ska de optionerna inte förmånsbeskattas.
Ett av villkoren för att slippa är att den anställde genomför köpet inom en viss tid. Om alla villkor för skattefrihet är uppfyllda så sker en beskattning först när aktierna säljs vidare igen enligt reglerna för beskattning av kapitalvinster. Då slipper den anställde ett led i beskattningen.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen förtydligat vad som gäller genom att beslut i målet nr 406-20. 

En anställd fick option på aktier i det företag där han jobbade, mot ett visst lösenpris. Den anställde ansökte om förhandsbesked hos Skatteverket för att få klarhet i om alla villkor var uppfyllda för att slippa förmånsbeskattningen. 
Bolaget överlät ett antal teckningsoptioner till sin medarbetare. De utnyttjades omedelbart för att teckna nya aktier i bolaget. Aktieteckningen skedde med bolagets hjälp och med stöd av den lämnade fullmakten. Sedan beslutade bolagets styrelse att ge de tecknade aktierna till medarbetaren, som nu blev delägare. Köpet togs upp i bolagets aktiebok.

Skatterättsnämndens beslut

Skatterättsnämnden (SRN) beslutade i förhandsbeskedet att kravet att innehavaren hade utnyttjat optionen för köpet var uppfyllt. (Det framgår inte av lagtexten om personaloptionen måste utnyttjas direkt eller hur förvärvet rent tekniskt ska genomföras.)

Skatteverkets beslut

Skatteverket höll inte med och ansåg att den aktuella personaloptionen bara innebar en rätt att förvärva en teckningsoption, alltså inte en andel i ett företag. 
Därmed fanns inget utrymme för att tillämpa de särskilda bestämmelserna om personaloptioner. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Domstolen bedömde att tanken med reglerna för personaloptioner är att de ska utnyttjas för förvärv av andel i företag. De ska säkerställa att den anställde blir delägare och får del av vinsterna.
I det här fallet framgick att de aktuella personaloptionerna var skrivna så att om medarbetaren utnyttjade personaloptionerna så ledde det delägarskap.
Domstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked. Den anställde kommer bara att bli beskattad när aktierna säljs till annan och då gäller vanlig kapitalbeskattning. 

Läs hela artikeln»

Regeringen föreslår höjt rut-avdrag till 75.000 kronor 2021, och nya tjänster som bland annat ska göra det lättare att återanvända gamla prylar. Sedan rapporterar Skattehuset också om ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen som rör kvalificerade personaloptioner. I vissa fall ska de inte tas upp till beskattning. 

Regeringen föreslår höjt rutavdrag

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslår höjt rut-avdrag till 75.000 kronor och att fler tjänster integreras i tjänsteutbudet från 1 januari 2021. Nya tjänster:

  • Bortforsling av bohag och annat lösöre: Rutavdraget ska omfatta en transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning såsom auktioner, loppmarknader och andrahandsbutiker. 
  • Transport av bohag till och från magasinering: Transport av bohag till och från utrymmen för magasinering av bohaget ska omfattas av RUT-avdraget, även om magasineringen inte har samband med flytt mellan bostäder. Arbetskostnaden för bortforsling och transport av bohag och annat lösöre för återanvändning ska beräknas enligt schablon. Arbetskostnaden ska beräknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive moms, för den utförda bortforslingstjänsten i dess helhet.
  • Enklare tillsyn av bostaden.
  • Tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning. Även torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier ska omfattas när arbetet utförs i samband med sådan tvätt. Hämtning och lämning av tvättgods till och från en tvättinrättning ska omfattas av RUT-avdrag, när transporten utgör en del av den föreslagna tvätteritjänsten. Arbetskostnaden för tvätteritjänsten ska beräknas enligt schablon. Arbetskostnaden ska beräknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive moms, för den utförda tvätteritjänsten i sin helhet, inklusive hämtning och lämning. 
  • Möbleringstjänster: Möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör till hushållet samt montering och demontering av sådana föremål ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Inredning och hemstajling bör inte omfattas av RUT-avdraget.
De föreslår också att beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp ska börja gälla omedelbart efter beslut men ddet ska i vissa fall gå att få anstånd med återbetalningen. 
Läs hela artikeln»

Skattehuset reder ut

Båt, fritidshus och andra förmåner – det här gäller

Hur tänker Skatteverket när det gäller förmånsbeskattning av bland annat båtar och fritidshus? Vilka är principerna? Skattehusets expert Jan-Åke Jernhem reder ut vad som gäller. Nytt är också att provtagning för Covid 19 är en skattefri personalförmån. 

Tillgångar som ofta blir föremål för bedömning om de ska förmånsbeskattas är: 

1. Fritidshus
2. Bostäder
3. Motorcykel
4. Husbil som registreras som tung lastbil
5. Fyrhjulingar
6. Båtar
7. Andra inventarier

Egendomarna ägs eller leasas av en arbetsgivare men kan användas av den som äger företaget, familjemedlemmar eller anställda.

Vanligtvis blir förmånen skattepliktig först när den utnyttjas eller kommer den anställde till del på något uppenbart sätt. Men i vissa fall kan redan dispositionsrätten – möjligheten att få utnyttja en egendom – utlösa en beskattning.

• Det är rätten att använda egendom för privat bruk som eventuellt ska förmånsbeskattas. Inte den faktiska användningen. 

• Undantaget är egendom som inte självklart lämpar sig för privat bruk – till exempel en traktor. Då beskattas bara själva utnyttjandet, inte dispositionsrätten i sig. 

• Egendomarna får däremot användas obegränsat i företaget.

 

Tre typfall

När det gäller beskattning för just fritidsbostäder och båtar kan dispositionsrätten beskattas med utgångspunkt från tre olika typfall.

1. Egendom med oinskränkt dispositionsrätt 

2. Egendom med inskränkt dispositionsrätt

3. Egendom som hyrs ut.

 

1. Egendom med oinskränkt dispositionsrätt

En delägare eller annan anställd med kontinuerlig och oinskränkt dispositionsrätt till företagets fritidsbostad eller båt bör beskattas för värdet av en sådan förmån beräknad på årsbasis. Detta gäller oavsett vilket faktiskt nyttjande som skett. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet. 

Man bör då i första hand jämföra kostnaden för en privatperson att hyra ett hus eller en båt på årsbasis.

Hjälpregel när marknadsvärdet inte kan beräknas
Om en motsvarande hyreskostnad inte kan beräknas bör hyresnivån inte understiga arbetsgivarens kostnader för att tillhandahålla förmånen. Bolagets kostnad ska bara användas när det saknas hyresmarknad. Det bygger på antagandet att den anställda skulle ha haft motsvarande kostnader om han eller hon privat skulle hålla sig med en motsvarande egendom.

Kostnaden under ett kalenderår kan beräknas med ledning av delbeloppen för kapitalkostnad, driftskostnader och faktisk värdeminskning.

Kapitalkostnad för egendomen
Kapitalkostnaden för egendomen under året kan beräknas efter en marknadsmässig ränta på egendomens marknadsvärde vid ingången av året eller i förekommande fall en senare tidpunkt. Den marknadsmässiga räntan bör inte understiga statslåneräntan vid ingången av beskattningsåret, eller senare anskaffningstidpunkt + 1 procent, som också nämndes ovan.

Löpande driftskostnader
Löpande driftskostnader (inkl moms) för fastigheter kan exempelvis gälla kostnader för el och uppvärmning, vatten, sophämtning, fastighetsavgift, försäkring och löpande underhåll. För båtar kan det gälla kostnader för bränsle, service, försäkringar, hamnavgifter, transporter och uppläggningsplats.

Faktisk värdeminskning
Generellt bör en egendoms faktiska värdeminskning ingå i ett beräknat värde av att privat kunna använda egendomen. Under inkomst av tjänst tillämpas inte räkenskapsenlig avskrivning utan det är den verkliga värdenedgången på längre sikt som är relevant. Om någon verklig värdeminskning inte skett för egendomen bör man bortse från den.

 

2. Egendom med inskränkt dispositionsrätt

Om ett fritidshus eller en båt regelmässigt används i företaget men ändå är disponibel för den anställde under semester och helger, bör beskattningen grunda sig på värdet av denna begränsade dispositionsrätt. 

Det kan exempelvis gälla en båt som typiskt sett är användbar för fritidsändamål men som används för transporter i verksamheten. I normalfallet bör förmånsvärdet då beräknas motsvara fyra veckors marknadsmässiga hyreskostnad.

Ett lägre förmånsvärde kan vara motiverat om andra anställda använder egendomen på sådan tid när den anställda i fråga annars hade kunnat använda den – normalt kvällar, helger och på semestern. 

Om den anställde privat äger en bostad eller båt av liknande typ och som finns i motsvarande geografiska område kan även det tala för att värdet av dispositionsrätten är lägre.

Om en privatägd båt däremot är av annan karaktär än företagets båt talar detta för att förmånsvärdet inte bör reduceras.

Sjukdom eller funktionsnedsättning – lägre värde
Om den anställda är sjuk eller har funktionsnedsättning på ett sådant sätt att egendomen inte kan användas privat av denne eller dennes familj, kan detta också vara ett skäl för att justera förmånsvärdet nedåt.

Sporadisk användning – högre värde
Ett högre förmånsvärde kan vara motiverat om användningen i verksamheten är mer sporadisk och bestäms av den anställde själv, t.ex. när båten eller fritidshuset alltid är möjligt att använda när den anställde själv är ledig. Detta talar för att egendomen kan användas mer fritt av den anställde och dennes familj osv.

 

3. Egendom som hyrs ut

Här får man skilja på om det är fråga om uthyrning av flera semesterbostäder eller båtar respektive om det är fråga om en enstaka semesterbostad eller båt.

Flera semesterbostäder eller båtar för uthyrning
Om företagets verksamhet består i fortlöpande uthyrning av semesterbostäder eller båtar, som innebär att objekten stadigvarande används i verksamheten kan det innebära att den anställde i praktiken saknar dispositionsmöjlighet. Dispositionsrätten har i sådant fall inget beskattningsbart värde och enbart faktiskt användande beskattas.

Om företaget inte hyr ut sin egendom på öppna marknaden utan främst hyr ut till närstående och bekanta bör detta inte jämställas med en sådan uthyrningsverksamhet där dispositionsmöjlighet saknas.

Enstaka semesterbostad eller båt för uthyrning
Om ett företag innehar en enstaka semesterbostad eller båt för uthyrning, men den anställde har dispositionsrätt till den under outhyrda veckor bör förmånsvärdet motsvara värdet av dessa outhyrda veckor. Reduktion bör dock ges för den rabatt som en motsvarande kund skulle kunna få på marknaden vid långtidshyra.

Högsta förvaltningsdomstolen har vid beräkning av båtförmån godtagit en rabatt för långtidshyra med cirka 30 procent. (HFD 2011 ref. 55 II.) Enligt Skatteverkets uppfattning bör en sådan rabatt även kunna tillämpas i fall som handlar om längre hyresperioder och det inte finns underlag för en annan rabattsats. 

Gäller även rättigheter

Om inget motsäger att förmånen har utnyttjats så kan Skatteverket också besluta om förmånsbeskattning i de här fallen: 

•Gratis parkering vid arbetsplatsen
•Periodkort för resor 
•Tillgång till loger vid idrottsanläggningar 

 

Avtala bort dispositionsrätt

För att undvika förmånsbeskattning kan en anställd avtala bort sin dispositionsrätt. 
 

Hur ska förmånen värderas

Enligt allmänna regler ska förmåner värderas till sitt lokala marknadsvärde. Om det inte går att fastställa ett lokalt pris ska det beräknas med utgångspunkt från arbetsgivarens kostnad. Kostnaden kan beräknas med utgångspunkt från en marknadsmässig ränta (statslåneräntan + 1 procent), faktiska driftskostnader och en faktisk värdeminskning.
 

Förbrukningsvaror

Om arbetsgivaren har köpt konsumtionsvaror som saknar naturlig anknytning till företaget går äganderätten normalt sett över till företagsledaren eller den anställde direkt i samband med köpet. Exempel: 

• Förbrukningsmaterial
• Dagligvaror
• Tv-apparat
• Möbler
• Musikanläggning 
• Kläder för personligt bruk 

Tillfälliga undantag på grund av Covid 19

Under Coronapandemin har regeringen beslutat att tillfälligt frångå de allmänna principerna för beskattning för förmåner som nämnts ovan. 

Covid-19 provtagning
En provtagning i samband med covid-19 skall anses som förebyggande behandling om en arbetsgivare betalar för den anställde. Detsamma gäller för en näringsidkare som genomgår motsvarande behandling. Det betyder att det är en skattefri förmån.

Taxiförmån
Med anledning av covid-19-pandemin förekommer det att arbetsgivare med syfte att minska risken för smittspridning bekostar taxiresor till arbetsplatsen för anställda, t.ex. inom sjukhusvård och äldreomsorg. 

Det kan även förekomma andra arrangemang med samma syfte, t.ex. att anställda blir hämtade vid bostaden av företagsbil. Fråga har uppkommit hur sådana förmåner bör värderas.

Skatteverket har i ett ställningstagande ansett att taxiförmåner som arbetsgivaren tillhandahåller den anställde för resor till och från arbetet inte skall beskattas på samma sätt som annars. 

Om en anställd under en pågående pandemi får taxiresor eller annan reseförmån av sin arbetsgivare i syfte att minska risken för smitta, så bör förmånen värderas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik.

Avdragsrätten för anställda som använt egen bil eller förmånsbil för arbetsresor påverkas inte av ställningstagandet.

 

Läs hela artikeln»
Bilder används under Creative Commons från EinarMostad, anka.albrecht

Senaste nyheter


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.