KURSINNEHÅLL NYHETSDAGAR VISBY

KURSINNEHÅLL SKATTEDAGEN

 • Skiktgränserna höjs inte längre i den takt som vi varit vana vid sedan tidigare. Vad innebär det?
 • Skattepliktiga sjukvårdsförsäkringar - finns det några alternativ?
 • Förändrade personalvårdsförmåner för deltidsanställda.
 • Vad gäller när en anställd får möjligheten att teckna aktier i sin arbetsgivares företag? Vad är kvalificerade personaloptioner?
 • Regeringen har föreslagit nya 3:12-regler som innehåller stora förändringar av utredningens ursprungliga förslag. Vad händer?
 • Det utvidgade fåmansföretagsbegreppet förändras 2018. Vad är anledningen?
 • Styrelsearvoden som betalas ut till styrelseledamots helägda AB, skall beskattas i tjänst enligt ett förhandsbesked. Finns lösningar?
 • Hur ser regeringens förslag till nya bilförmånsregler ut?
 • Ger de nya fåmansföretagsregler skäl till andra åtgärder redan 2017?
 • Ny företagsbeskattning 2018
 • Bolagsförpackade fastigheter har ändrats en gång, är fler stoppregler på gång? 
 • Paketering av hyreshus, nya regler 1 juli 2018.
 • Kan förändring av villkor för bostadsrätt utlösa ändrad skatt? 
 • Kommer det en lägre bolagsskatt? Vi avvaktar de nya aktiebolagsskattereglerna.
 • När stoppas ränteavdragen i aktiebolagen? Redan 2018?
 • Nya ägarregister och fler åtgärder mot penning-tvätt införs.
 • Ett nytt fastighetsbegrepp började gälla 2017. Vilka ändringar har det inneburit i den svenska momslagen?
 • Riksdagens sammansättning kan onekligen påverka vilka skattebeslut som kommer att fattas. Vi spekulerar i vad detta betyder.
 • Allmänna nyheter i nya ställningstaganden och praxis.

KURSINNEHÅLL REDOVISNINGSDAGEN 

Nyheter på Redovisningsområdet

 •  Ändringar i redovisningslagstiftningen
 • Utredning om stärkt konsumentskydd för bostadsrättsköpare   
 • Nytt K-regelverk för årsbokslutsföretag
 • Brevsvar från Bokföringsnämnden om bl.a vad som utgör originalverifikation
 • Redovisning av ianspråktagande av ersättningsfond
 • Yttrande till domstol gällande intäktsredovisning vid avverkningsuppdrag
 • Digital inlämning av årsredovisning

Tillämpningsfrågor gällande K-regelverken

 • Hur ska väsentlighetsprincipen tillämpas för K2 företag?
 • Hur påverkas förenklingsreglerna i K2 av väsentlighetsprincipen
Forts. Tillämpningsfrågor gällande K-regelverken
 • Immateriella tillgångar, vad är egenupparbetad respektive förvärvat?
 • Hur ska reglerna om avsättning till bunden fond tillämpas?
 • Frågor gällande intäktsredovisning
 • Formlös värdeöverföring

 
Tillämpningsfrågor gällande Bokföringslagen

 • Problemställningar i samband med digitaliseringen
 • Frågor som berör sidoordnad bokföring
 • Rättelser av fel