Logga - fyr o text förm 25

Abonnemangsvillkor 

Vår policy för din integritet

Vad lagrar vi och varför?
För att du ska kunna handla våra tjänster och för att vi ska kunna leverera vår information till dig behöver vi hantera dina personuppgifter som namn, adress, emailadress och telefonnummer. 

Registrerade uppgifter
Skattehuset kommer att förvara personuppgifter med anledning av till exempel ditt besök eller användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats, din ansökan eller anmälan till någon av våra tjänster, produkter eller nyhetsbrev på ett tryggt och säkert sätt. 
Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter till exempel information om hälsa eller etniskt ursprung. Du kan dock själv ha valt att lämna viss information, till exempel inför en utbildning att du är allergiker och önskar viss kost, sjukintyg vid avanmälan till utbildning. Genom att göra detta utgår vi ifrån att du samtycker till att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med de ändamål som anges i denna policy. Vi förutsätter därför att du vill att vi behandlar dessa uppgifter. Sjukintyg kommer inte bevaras längre än nödvändigt för att vi ska kunna ta ställning i ett enskilt ärende. 
I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss eller vid köp i vår webbplats.

Dina rättigheter
Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter. 
 

Skattehuset är ansvarig för de personuppgifter som samlas in på webbplatsen www.skattehuset.com.
Vi samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster. 

Exempel där ditt godkännande krävs:
•    För att du ska få tillgång till våra nyhetsbrev per e-post 
•    Vid köp av utbildningar och tjänster på våra webbsidor
•    När du laddar ned dokumentationer från våra webbsidor    
Ändamålet med informationen som inhämtas är för att kunna sända relevant information och för att kunna ta kontakt och erbjuda våra utbildningar och tjänster. 
Vi inhämtar ingen information från tredje part. 
För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på info@skattehuset.com så löser vi det. 

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.

Vi kan komma att ta hjälp av utomstående parter för att kunna fullgöra vårt åtagande för att tillhandahålla den av er beställda tjänsten eller utbildningen. 
Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort. Du kan närsom helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsmail.  
För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på samma mailadress, info@skattehuset.com 

Personuppgiftsansvaret utövas av Skattehuset som även har utsett ett personuppgiftsombud för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och god sed. Personuppgifterna sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen.

Kontakta oss 
Om du har några funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss direkt på info@skattehuset.com.